ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

วิทยานิพนธ์

ชื่อ
ชื่อเรื่อง
ปี
มหาวิทยาลัย
Link
ชาดา เตรียมวิทยาและคณะ
โครงการการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่
2559
คลิก
คลิก
ประวิทย์ เขมะสุนนท์และคณะ
โครงการความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน
2555
คลิก
คลิก
ยศ สันตสมบัติและคณะ
มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพัมธกิจสร้างอารยธรรมในอุษาคย์
2559
คลิก
-
วรินทร์ วงษ์มณีและคณะ
โครงการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากีบจีนเพื่อจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า
2557
-
คลิก
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธีและคณะ
โครงการการพัฒนาและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม:กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น
2557
คลิก
คลิก
ศิริพร สัจจานันท์และคณะ
โครงการจีนกับการใช้ที่ดินในประเทศไทย
2556
คลิก
คลิก
สะรอนี ดือแระ
The other Chinese within : เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
2556
คลิก
คลิก
สุจริตลักษณ์ ดีผดุงและคณะ
โครงการภาษาถิ่นของภาษาปะหล่องในประเทศจีน พม่า และไทย:ระบบเสียงคำศัพท์ และการจัดแบ่งกลุ่ม
2558
คลิก
คลิก
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
โครงการชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า: ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื่อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิมในอำเภอหาดใหม่ จังหวัดสงขลา
2557
คลิก
คลิก
สุรีย์ บุญญานุพงศ์และคณะ
แผนงาน การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว สหภาพเมียร์ม่าร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้)
2559
คลิก
-