ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

มุ่งไกลในรอยทราย

หน้าปกแนะนำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2533
ภาคภาษาจีน พิมพ์ พ.ศ. 2535
พระราชนิพนธ์ "มุ่งไกลในรอยทราย" เป็นการบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2533 และเป็นพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 11 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในครั้งนี้เสด็จฯ เยือนภาคตะวันตกของจีน ไปตามเส้นทางที่เรียกกันว่า เส้นทางสายแพรไหม ทรงพระราชนิพนธ์ ใน "ความนำ" ไว้ดังนี้ "การอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติบางครั้งก็ยากยิ่ง ธรรมชาติมักจะก่อความพิศวงขึ้นในจิตใจของมนุษย์ ช่วยสร้างจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกแปลกๆ เมื่อได้ไปยืนอยู่บนพื้นทะเลทราย ความรู้สึกหลายอย่างได้เกิดขึ้นในห้วงคิด อย่างหนึ่งคือความกว้างขวาง ความโดดเดี่ยว อิสรเสรี ซึ่งงดงามและมีความหมายท้าทายต่อชีวิตที่มุ่งก้าวไปข้างหน้าไกลแสนไกล อีกอย่างหนึ่งคือ ความประทับใจต่อบุคคลที่ไปมาอยู่ในพื้นที่แถบนี้ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน อยากศึกษาว่าเขาอยู่กันอย่างไร ทำอย่างไร จึงต่อสู้ความยากลำบากนานาประการในทะเลทรายได้"

สารบัญ

ความนำ

วันที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ โดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
• เสวยพระกระยาหารค่ำ ซึ่งนายอู๋เซียะเฉียน รองนายกรัฐมนตรีจัดถวาย ที่ห้องฟางเฟยหยวน บริเวณบ้านพักรับรองเตี้ยวหยูวไถ
• ประทับแรม ณ ตึกหมายเลข 7 บ้านพักรับรองเตี้ยวหยูวไถ

วันที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ วัดพระอรหันต์ 500 รูป (วัดปี้หยุนซื่อ)
• เสด็จ ฯ วัดพระนอน (วัดว่อฝอซื่อ)
• เสด็จ ฯ ทรงพบ นายหลี่เผิง นายกรัฐมนตรี และนางจูหลิน ภริยา
• เสวยพระกระยาหารกลางวัน ซึ่งนายหลี่เผิง และภริยาจัดถวาย ณ ตึกหมายเลข 18 บริเวณบ้านพักรับรองเตี้ยวหยูวไถ
• เสด็จ ฯ วัดลามะ (วัดหย่งเหอกง)
• เสด็จ ฯ มูลนิธิซ่งชิงหลิง
• พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศจีน
• พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยในจีนเฝ้า ฯ

วันที่ 3 วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ ทรงพบ ประธานาธิบดีหยางซ่างคุน ที่ห้องโถงฮกเกี้ยน มหาศาลาประชาคม กรุงปักกิ่ง
• เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานกรุงปักกิ่ง ไปยังนครซีอาน
• เสวยพระกระยาหารค่ำ ซึ่งนายซุนต๋าเหริน รองผู้ว่าราชการมณฑลส่านซีจัดถวาย ณ โรงแรมถังเฉิง
• ประทับแรม ณ โรงแรงถังเฉิง

วันที่ 4 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรจุดเริ่มต้นเส้นทางสายแพรไหม “ประตูไคหย่วน”
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรสุสานเจ้าหญิงหย่งไท่ สุสานเฉียนหลิง และสุสานเจ้าชายจางไหว
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรสุสานและพิพิธภัณฑ์เม่าหลิง (สุสานราชวงศ์ฮั่น)
• เสวยพระกระยาหารค่ำ และทอดพระเนตรการแสดง ณ โรงละคร

วันที่ 5 วันพุธที่ 11 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ พิพิธภัณฑ์หุ่นนักรบราชวงศ์ฉิน
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรเจดีย์ห่านฟ้าเล็ก (เสี่ยวเยี่ยนถ่า)
• เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานนครซีอาน ไปยังนครหลานโจว
• เสวยพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ ที่บ้านพักรับรองแขกเมืองหนิงว่อ
• ประทับแรม ณ บ้านพักรับรองแขกเมืองหนิงว่อ

วันที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ พิพิธภัณฑ์มณฑลกานซู
• เสด็จ ฯ โรงงานทอผ้าขนสัตว์
• เสด็จ ฯ ทรงฟังการบรรยาย และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ “เส้นทางแพรไหม” ที่บ้านพักรับรองแขกเมืองหนิงว่อ
• เสวยพระกระยาหารค่ำซึ่งนายเจี่ยจื้อเจี๋ย ผู้ว่าราชการมณฑลกานซูจัดถวาย ณ ห้องโถง บ้านพักรับรองแขกเมืองหนิงว่อ
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรการแสดงจากโรงเรียนศิลปะการแสดงแห่งกานซู ณ โรงละครภายในบริเวณบ้านพัก

วันที่ 7 วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ วัดจุนหยวน และสวนสาธารณะอู่ฉวน
• เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานนครหลานโจวไปยังเมืองเจียยู่กวน
• เสวยพระกระยาหารค่ำ ซึ่งนายเจินเจิ้งซิง รองนายกเทศมนตรีเมืองเจี่ยยู่กวน จัดถวาย ณ โรงแรมฉางเฉิง
• ประทับแรม ณ โรงแรมฉางเฉิง

วันที่ 8 วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ ด่านเจียยู่กวน
• เสด็จทอดพระเนตรภูมิประเทศบริเวณป้อมไฟป้อมสุดท้ายของกำแพงเมืองจีน
• เสด็จ ฯ สุสานสมัยราชวงศ์เว่ย และจิ้น
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กำแพงเมืองจีน
• เสวยพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงแรมฉางเฉิง

วันที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ สวนสาธารณะเมืองจิ่วฉวน
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรโรงงานผลิตแก้วเรืองแสงยามราตรี (เย่กวงเป้ย)
• เสวยพระกระยาหารกลางวัน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองจิ่วฉวนจัดถวาย ณ โรงแรมจิ่วฉวน
• เสด็จ ฯ โดยรถไฟพระที่นั่งขบวนที่ 69 จากสถานีรถไฟเจียยู่กวน ไปยังสถานีรถไฟหลิ่วหยวน เมืองตุนหวง
• เสวยพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์บนรถไฟพระที่นั่ง
• ประทับแรม ณ โรงแรมตุนหวง

วันที่ 10 วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ ถ้ำโมเกา
• เสวยพระกระยาหารกลางวัน ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองตุนหวงจัดถวาย ณ โรงแรมตุนหวง
• เสด็จ ฯ ทรงอูฐ ทอดพระเนตรภูเขาหมิงซา และทะเลสาบเสี้ยววงพระจันทร์
• เสด็จ ฯ โดยรถไฟพระที่นั่งขบวนที่ 69 จากสถานีรถไฟหลิ่วหยวน เมืองตุนหวง ไปยังเมืองทู่หลู่ฟัน

วันที่ 11 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ ถึงเมืองทู่หลู่ฟัน
• เสด็จ ฯ เมืองโบราณเกาชาง
• เสด็จ ฯ สุสานโบราณอัสตาน่า
• เสด็จ ฯ ถ้ำพระพุทธรูปพันองค์
• เสด็จ ฯ สุเหร่ามุสลิม ซูกงถะ
• เสวยพระกระยาหารกลางวันเป็นการส่วนพระองค์ที่โรงแรมลวี้โจว
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรระบบน้ำใต้ดิน ณ บ่อข่านอื๋อจิ่ง
• เสด็จ ฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังนครอูหลู่มู่ฉี
• เสวยพระกระยาหารค่ำ ซึ่งนายทูมูร์ ดาวาเมต ผู้ว่าราชการเขตปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร์ จัดถวาย ณ มหาศาลาประชานอูหลู่มู่ฉี
• ทอดพระเนตรการแสดงของเขตการปกครองตนเองซินเกียงอุยกูร์
• ประทับแรม ณ บ้านพักรับรองแขกเมืองอิ๋นปิงกวน นครอูหลู่มู่ฉี

วันที่ 12 วันพุธที่ 18 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ พิพิธภัณฑ์ของมณฑลซินเกียงอุยกูร์
• เสด็จ ฯ โรงงานทำเสื้อขนสัตว์ส่งออกของเมืองอูหลู่มู่ฉี
• เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานเมืองอูหลู่มู่ฉี ไปยังเมืองกาชการ์ หรือข่าชือ
• เสวยพระกระยาหารค่ำ ซึ่งนายอับดุล โอบุท ผู้ตรวจราชการเมืองกาชการ์จัดถวาย
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรการแสดงที่ KASHI GUESTHOUSE
• ประทับแรม ณ บ้านพักรับรองแขกเมือง เมืองกาชการ์

วันที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ สุเหร่าไอด์กาห์
• เสด็จ ฯ โรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กเววูเอ๋อร์ ซึ่งเป็นของเทศบาลเมืองกาชการ์
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรโรงงานศิลปหัตถกรรมชนชาติ
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรตลาดบาซาร์
• เสด็จ ฯ สุสานเซียงเฟย
• เสด็จ ฯ โรงงานทำเส้นไหม เมืองกาชการ์
• เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานเมืองกาชการ์ ไปยังเมืองอูหลู่มู่ฉี
• ประทับแรม ณ บ้านพักรับรองแขกเมืองอิ๋นปิงกวน เมืองอูหลู่มู่ฉี

วันที่ 14 วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ โรงงานเย็บปักถักร้อย เมืองอูหลู่มู่ฉี
• เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรภูมิประเทศเขาหนานซาน และทรงเยี่ยมชนกลุ่มน้อยคาซัก ณ ตำบลซีไป๋หยางโถว
• เสด็จ ฯ ร้านขายเครื่องดนตรี เมืองอูหลู่มู่ฉี
• เสด็จ ฯ ห้างสรรพสินต้าโหยวเห่า
• เสวยพระกระยาหารค่ำเป็นการส่วนพระองค์ ณ บ้านพักรับรองแขกเมืองอิ๋นปิงกวน
• พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยและคนจีนที่ตามเสด็จ ฯ เฝ้า ฯ เป็นการส่วนพระองค์

วันที่ 15 วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2533

• เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานเมืองอูหลู่มู่ฉี ไปยังนครกวางโจว
• พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการสถานกงสุล ผู้ว่าราชการมณฑลกวางโจว ผู้แทนสมาพันธ์สตรีกวางโจว และนักเรียนไทยเฝ้า ฯ ณ ห้องรับรองของท่าอากาศยานนครกวางโจว
• เสด็จ ฯ ออกจากท่าอากาศยานนครกวางโจวไปยังฮ่องกง

Next >>