ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

วิจัย

ชื่อ
ชื่อเรื่อง
ปี
บทคัดย่อ
Link
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
2545
คลิก
คลิก
เขียน ธีระวิทย์
การปฏิรูปจีนกับทศวรรษที่ 3 ของความสัมพันธ์ต่อไทย: รายงานวิจัยเบื้องต้น
2542
คลิก
คลิก
ชาดา เตรียมวิทยาและคณะ
โครงการการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่
2559
คลิก
คลิก
ณภัทร ทิพย์ศรี
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
2554
คลิก
คลิก
ประวิทย์ เขมะสุนนท์และคณะ
โครงการความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน
2555
คลิก
คลิก
พัชรินทร์ โตรักตระกูล
ก๊กมินตั๋งพลัดถิ่นในประเทศไทย...ลมหายใจสุดท้ายที่ยังรอวันกลับบ้าน
2551
คลิก
คลิก
ยศ สันตสมบัติและคณะ
มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพัมธกิจสร้างอารยธรรมในอุษาคย์
2559
คลิก
-
วรินทร์ วงษ์มณีและคณะ
โครงการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากีบจีนเพื่อจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า
2557
-
คลิก
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
โครงการวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจจีน 17 มณฑล
2549
คลิก
คลิก
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
โครงการจัดทำหนังสือเศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย
2548
คลิก
คลิก
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์
จากอั้งยี่ ถึง ลูกจีนรักชาติ: ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและชาวจีนโพ้นทะเล
2553
คลิก
คลิก
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธีและคณะ
โครงการการพัฒนาและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม:กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น
2557
คลิก
คลิก
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร
ไวยากรณ์ภาษาจีนแคะสำเนียงที่พูดในกรุงเทพฯ
2552
คลิก
คลิก
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคชนบทจีน : บทเรียนต่อประเทศไทย
2554
คลิก
คลิก
ศิริพร สัจจานันท์และคณะ
โครงการจีนกับการใช้ที่ดินในประเทศไทย
2556
คลิก
คลิก
สะรอนี ดือแระ
The other Chinese within : เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
2556
คลิก
คลิก
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง
การศึกษาเบื้องต้นภาษาศาสตร์ชาติพันธ์ของชาวปะหล่องในเชียงตุงประเทศพม่าและในยูนานประเทศจีน
2553
คลิก
คลิก
สุจริตลักษณ์ ดีผดุงและคณะ
โครงการภาษาถิ่นของภาษาปะหล่องในประเทศจีน พม่า และไทย:ระบบเสียงคำศัพท์ และการจัดแบ่งกลุ่ม
2558
คลิก
คลิก
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช
โครงการชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า: ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื่อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิมในอำเภอหาดใหม่ จังหวัดสงขลา
2557
คลิก
คลิก
สุรีย์ บุญญานุพงศ์และคณะ
แผนงาน การบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว สหภาพเมียร์ม่าร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้)
2559
คลิก
-
อภิราดี จันทร์แสง
การศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายของชาวจีนในเขตชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดชายแดนประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2551
คลิก
คลิก
อรัญญา ศิริผล
เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการเคลื่อนย้าย : กรณีศึกษาผู้ค้าชาวจีนบริเวณชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
2553
คลิก
คลิก