ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมศูนย์งานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “EAST ASIA IN 2018: จากที่ประชุมสมัชชาครั้งที่ 19 สู่ความเป็นมหาอำนาจโลกของจีน”
จัดโดย
ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ คลิก

ใบตอบรับ คลิก

ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก


Next >>