ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมศูนย์การเปิดรับสมัครบทความสำหรับการนำเสนอบทความใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”ครั้งที่ 5

ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30– 16.30 น.

ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ใบแจ้งรายละเอียดการเขียนบทความ คลิก

ใบแจ้งความจำนงนำเสนอบทความ คลิก

Next >>