ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมศูนย์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “ศาสนาและวัฒนธรรมความเชื่อของชาวจีนโพ้นทะเล”
จัดโดย
ศูนย์จีนศึกษา และศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ สมาคมเผยแผ่คุณธรรม"เต๊กก่า"จีจินเกาะ
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตNext >>