ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมศูนย์ขอเชิญร่วมนำเสนอบทความจีนศึกษาภาษาไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4
ณ อาคารสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

ใบแจ้งรายละเอียดการเขียนบทความ คลิก

ใบแจ้งความจำนงนำเสนอบทความ คลิก

Next >>