ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

สถานที่

• พิพิธภัณฑ์

• สุสาน

ศาสนสถาน

..................• วัด

..................• ศาลเจ้า

..................• โบสถ์

..................• มัสยิด/สุเหร่า

..................• พระราชวังโปตาลา

..................• เจดีย์เสี่ยวเยี่ยนถ่า

• อนุสรณ์สถาน

• โบราณสถาน

• บ้านบุคคลสำคัญ

• มรดกโลก

• สถานที่ราชการ

• สวนสาธารณะ

• สถานศึกษา

• สถาบัน/หน่วยงานวิจัย

• ห้องสมุด/หอสมุด

• วัง

• โรงงาน

• ร้านอาหาร

• สวนพฤกษศาสตร์

• ตลาด/ศูนย์การค้า

• สมาคมและกลุ่มต่างๆ

• วังโบราณจำลอง

• สะพานมาร์โคโปโล

• หอดูดาว Purple Mountain Observatory

• โรงถ่ายหนังเมืองฉางชุน