ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

เศรษฐกิจและสังคม

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบาย/การพัฒนาเศรษฐกิจ

ประชากร

• ชาติพันธุ์/ชนกลุ่มน้อย

• ภาษาชาติพันธุ์

• สตรี

• ผู้สูงอายุ

• เยาวชน

• แรงงาน

สมาคมและกลุ่มต่าง ๆ

อุตสาหกรรม

เกษตรกรรม

• ปศุสัตว์

• การประมง

ชีวิตความเป็นอยู่

• ระบบครอบครัว

• อาหาร

• เครื่องดื่ม

• การแต่งกาย

• เครื่องประดับ

• เทศกาล

• ประเพณี

การสาธารณสุข

การคมนาคม/ขนส่ง

• การคมนาคมทางอากาศ

• การคมนาคมทางบก

• การคมนาคมทางน้ำ

สาธารณูปโภค

การสื่อสาร/โทรคมนาคม

• หนังสือพิมพ์

• วิทยุ/โทรทัศน์

• ภาพยนตร์

ชาวจีนโพ้นทะเล