Back | Home

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี

สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    

วัตถุประสงค์ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงรับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผู้ทรงใฝ่พระทัยศึกษาและทรงส่งเสริมวิชาการด้านจีนศึกษาอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตตั้งชื่อศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาตามพระนามเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551
Back | Home