ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.โครงสร้างบุคคลากร.
คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี

1. รองศาสตราจารย์ นิพัทธ์ จิตรประสงค์ ประธานที่ปรึกษา
2. ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ที่ปรึกษา
3. ศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ศิริไกร ที่ปรึกษา
4. รองศาสตราจารย์ ดร. มาลินี ดิลกวณิช ที่ปรึกษา
5. รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ ที่ปรึกษา
6. นายไกรสร จันศิริ ที่ปรึกษา
7. นายนภดล ชวาลกร ที่ปรึกษา
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ ประธานกรรมการ
9. รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล กรรมการ
10. รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ชาติประเสริฐ กรรมการ
11. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ กรรมการ
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บำรุงสุข กรรมการ
13. ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ
14. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ กรรมการ
15. อาจารย์อรณิศา วิริยธนานนท์ กรรมการ
16. นางสาวยุพิน คล้ายมนต์ กรรมการ
17. นายเฉลิมพล เอี่ยมภักดี กรรมการ
18. นางฐาปนีย์ เชื้อเมืองพาน กรรมการและเลขานุการ
19. นางสาวสุกัญญา ภู่งามชื่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

<< Back