ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

.ปรัชญา.
ปรัชญา

• เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• เพื่อเผยแพร่สารสนเทศจากพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวกับจีนศึกษา

• เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับจีนศึกษาทุกด้าน

• เพื่อเป็นคลังข้อมูลและแหล่งสารสนเทศที่ทันสมัยเกี่ยวกับจีน


<< Back