ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

ภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

• ทรัพยากรธรณี/แร่ธาตุ

• พืชพันธุ์

• พันธุ์สัตว์

แหล่งธรรมชาติ

• ภูเขา

• แม่น้ำ

• ทะเลสาบ

• ทะเลทราย

• ถ้ำ

• สิ่งแวดล้อม

• เขตอุทยาน

• ปรากฎการณ์ธรรมชาติ

• ระบบนิเวศ

• State Key Lab of Resources & Environment Information System