ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

ผู้มีคุณูปการและผลงานในวงการจีนศึกษาประเทศไทย


ชื่อ - สกุล
นิพัทธ์ จิตรประสงค์
บุญศักดิ์ แสงระวี
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
ปนัดดา เลิศล้ำอำไพ
ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ประสิทธิ์ ฉกาจธรรม
ปิยดา ชลวร
ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์
พรชัย ตระกูลวรานนท์
พรพรรณ จันทโรนานนท์
พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง
พัชนี ตั้งยืนยง
พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
เพ็ชรี สุมิตร
ภูริวรรณ วรานุสาสน์
ภูวดล ทรงประเสริฐ
มาลินี ดิลกวณิช
เมชฌ สอดส่องกฤษ
ยง อิงคเวทย์
ยศไกร ส.ตันสกุล
ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง
รำพรรณ รักศรีอักษร
เรืองชัย รักศรีอักษร
เรืองรอง รุ่งรัศมี
เลียง เสถียรสุต
วรรณไว พัทธโนทัย

Next >>