ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

คืนถิ่นจีนใหญ่พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2541

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 41 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ และเป็นครั้งที่ 8 ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2540 เป็นคราวที่เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีส่งมอบฮ่องกงคืนแก่จีน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 อันถือเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโลก นอกจากนี้ยังเสด็จฯ เยือนสถานที่สำคัญต่างๆ ในมณฑลกวางตุ้ง ดังความในพระราชนิพนธ์ "คำนำ" ว่า

"ข้าพเจ้าถือโอกาสที่จะเดินทางไปฮ่องกงครั้งนี้ไปมณฑลกวางตุ้งด้วย เพื่อจะได้รู้จักเมืองซัวเถา เมืองแต้จิ๋ว ซึ่งเป็นแผ่นดินบรรพบุรุษของคน ไทยที่มีเชื้อสายจีนจำนวนมาก ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 แล้วที่ข้าพเจ้าไปเมืองจีน แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ไปซ้ำที่ ที่ซัวเถา แต้จิ๋วนี้ยังไม่เคยไปเลย แถมหาหนังสืออ่านก็ยังไม่ได้เรื่องราวที่อยากทราบอีกหลายเรื่อง นอกจากนั้นยังอยากจะเห็นมาเก๊า ดินแดนใต้การปกครองของโปรตุเกส ซึ่งจะกลับคืนเป็นของจีนใน ค.ศ. 1999 เมืองเสิ่นเจิ้นซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ติดกับฮ่องกง และเมืองจู ไห่ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีนที่อยู่ติดกับมาเก๊าด้วย...
<< Back