ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

ไอรักคืออะไรพิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2536

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคม 2535 และประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2535 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและมหานครเทียนสิน


<< Back