ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

แกะรอยโสมพิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2534

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 14 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในครั้งนี้ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหว่างวันที่ 18–29 มีนาคม 2534 ซึ่งจะมีช่วงวันที่ 23-25 มีนาคม 2534 ที่เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง ดังความในพระราชนิพนธ์ "ความนำ" ว่า

"อนึ่ง ในการเดินทางไปเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ จำเป็นจะต้องหยุดอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ข้าพเจ้าจึงถือโอกาสนี้ เพิ่มเติมประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศจีนให้แก่ตัวข้าพเจ้าเองและแก่ผู้อ่านที่ติดตามการท่องเที่ยวในโลกกว้างของข้าพเจ้ามาตลอด"

<< Back