ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

มุ่งไกลในรอยทรายพิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2551

พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 49 ในพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2545 ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกิ่ง มณฑลและเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนได้แก่ เมืองก่วงโจวหรือกวางโจว ในมณฑลกวางตุ้ง เมืองฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมิน ในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน มณฑลไห่หนานหรือไหหลำ ดินแดนแถบนี้คือถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวจีนที่อพยพกระจัดกระจาย ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังความในพระราชนิพนธ์ "ความนำ" ว่า

"ข้าพเจ้าได้ไปเยือนเมืองหลายเมืองในมณฑลฮกเกี้ยน และมณฑลไหหลำ อันเป็นบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเล หรือที่เรียกขานกันในภาษาจีนว่า หัวเฉียว ได้เห็นสภาพภูมิศาสตร์ธรรมชาติอันงดงาม ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น โบราณสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ การศึกษา สภาพเศรษฐกิจ และอื่น ๆ จึงได้เรียบเรียงเรื่องราวเหล่านี้เป็นหนังสือชื่อ "เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล "

หวังว่าบันทึกประสบการณ์การเยี่ยมเยือนครั้งนี้จะยังประโยชน์แก่ผู้อ่านตามควร"


<< Back