ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


<< Back

พระราชนิพนธ์เสด็จฯ เยือนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้โดยละเอียด และมีพระวิริยะทรงพระราชนิพนธ์สารคดีบันทึกการเดินทาง พิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้และข้อสนเทศด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน
<< Back