ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมที่ผ่านมา

- วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เกร็ดความรู้คณะสงฆ์จีนนิกาย
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 จากบูรพาสู่อุษาคเรย์ : ย้อนรอยสู่ดินแดนบรรพบุรุษ
จัดโดย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย
***************************************************พ.ศ 2560***************************************************


- วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 250 ปี พระเจ้าตากสินมหาราชต้นธารจีนสยาม
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วัน 15 - 17 ธันวาคม 2560 งิ้ว กล้า*ก้าว ทดสอบความกล้าหาญในตำนานมหรสพจากแผ่นดินใหญ่
จัดโดย


- วันที่ 18 - 29 พฤสิจกายน 2560 จีนสำเพ็ง...ที่ฝั่งธนฯ
จัดโดย มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรม "เต๊กก่า" จีจินเกาะ


- วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เกร็ดเรื่องจีน ที่คุณไม่เคยรู้
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ลูกจีนผู้มีคุณูปการต่อสังคมไทย
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 อิทธิพลศิลปะจีน ในงานพุทธศิลป์ไทย
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 One belt noe road นโยบาย : หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางผลกระทบต่อประเทศไทย
จัดโดย สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา


- วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ความทรงจำเคล้าจินตนาการอยุธยาในฝันกับการสร้างประวัติศาสตร์ชาติไทย
จัดโดย ศูนย์ไทยศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ลาตินอเมริกา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


- วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ตี้จูเอี๊ยและปุนเถ้าก๋ง เทพผู้คุ้มครองบ้านและชุมชนจีนโพ้นทะเล
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3
จัดโดย ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ ร่วมกับ โครงการปริญยาโทวัฒนธรรมจีนศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


- วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 การผสมผสานของวรรณตะวันตก กับ ศิลปะตะวันออกบรแผ่นฟิล์ม
จัดโดย


- วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 สีดา ราม : ความทุกข์ของเทพความรักของหญิง
จัดโดย


- วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 One belt noe road เส้นทางสายไหม ศตวรรษที่ 21 วิกฤต หรือ โอกาส?
จัดโดย คณะ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัยNext >>