ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

กิจกรรมที่ผ่านมา

- วันที่ 3 ธันวาคม 2559 Thailand & China's Economic Cooperation จับทางเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยว ฟังความรอบข้างไทย-จีน
จัดโดย


- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 ยมบาลในนวนิยายของจีน จากคติความเชื่อเรื่องนรกภูมิของอินเดียที่กลายเป็นจีน
จัดโดย ศูนย์แต้จิ๋ววิทยาร่วมกับสถาบันไทย-จีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 บทเพลงกล่อมเด็กและลำนำพื้นบ้านแต้จิ๋ว
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันที่ 16 ตุลาคม 2559 จากบูรพาสู่อาคเนย์กระแสไหลบ่าของจีนโพ้นทะเลที่ไม่เคยหยุด
จัดโดย สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์


- วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ความขัดแย้งและวัฒนธรรมลอยนวลพันผิดในสังคมไทย
จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์


- วันที่ 23 กันยายน 2559 หลิวซิ่ว ปฐมจักรพรรดิราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในประวัติศาสตร์และวรรณกรรม
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันที่ 9 กันยายน 2559 การประชุม วิชาการระดับชาติ จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2
จัดโดย ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษาภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มธ.


- วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เศษฐกิจจีนภายใต้สภาวะปกติใหม่
จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์


- วันที่ 19 สิงหาคม 2559 พุทธศาสนามหายานในเอเชียตะวันออก
จัดโดย ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


- วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ประเพณีก้าวพ้นวัยเด็กของชาวจีน (เส่งเต็ง ชุกฮวยฮึ้ง)
จัดโดย ศูนย์แต้จิ๋ววิทยาร่วมกับสถาบันไทย-จีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


- วันที่ 3 สิงหาคม 2559 รูปแบบการแพร่กระจาย วรรณกรรมสามกีกในประเทศไทย
จัดโดย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


- วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เยาวราชในสายตาอู๋จี้เยียะ 2474-2520 แหล่งรวมสีสันบันเทิงชาวจีนสยาม
จัดโดย สำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์


- วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 วิวัฒนาการการแปลวรรณกรรมร้อยกรองจีนโบราณ สมัยรัตนโกสินทร์
จัดโดย อาศรมสยาม - จีนวิทยา


- วันที่ 28 มิถุนายน 2559 การเผยแพร่ศาสนาของชาวจีนโพ้นทะเลกับเครือข่ายทางสังคมของชาวจีน กรณีศึกษษสมาคมเต๊กก่าแห่งประเทศไทย
จัดโดย ศูนย์จีนศึกษาและศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา ร่วมกับโครงการปริญญาโทวัฒนธรรมจีนศึกษาภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มธ.


- วันที่ 21 - 22 มิถุนายน 2559 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ หยกใส่รายคำในวงวรรณ
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ และ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


- วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 โลกของสามกษัตริย์ ห้าจักรพรรดิในตำนานจีน
จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา
Next >>