Please wait...

<< Back

หมวดหมู่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

การบิน

อวกาศ

ดาราศาสตร์

การแพทย์

• เทคโนโลยีการแพทย์

• สมุนไพร

• สถาบันแพทยศาสตร์แผนจีนแห่งมณฑลเหลียวหนิง

• โรงงานผลิตยานครคุนหมิง

การชลประทาน

• เขื่อน

• การชลประทานและการประปาเทียนสิน

• ชลประทานลุ่มแม่น้ำจูเจียง

พฤกษศาสตร์

• สมุนไพร

• สวนพฤกษศาสตร์

• สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง

• สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรสิบสองปันนา

• สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนสิบสองปันนา

• หงซาน

สัตวศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีชีวภาพ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงและพัฒนาการวิจัย