Please wait...

เปิดพระราชนิพนธ์

ย่ำแดนมังกร

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2524

ภาคภาษาจีน พิมพ์เป็นครั้งที่ 3: พ.ศ. 2525

พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่: พ.ศ. 2538

      หนังสือพระราชนิพนธ์ "ย่ำแดนมังกร" นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีน ในระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2524 ในครั้งแรกนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นครซีอาน มณฑลส่านซี นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเสด็จฯ เยือนฮ่องกงด้วย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2524..

เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2551

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 49 ในพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 14-23 ตุลาคม 2545 ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปักกิ่ง มณฑลและเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนได้แก่ เมืองก่วงโจวหรือกวางโจว ในมณฑลกวางตุ้ง เมืองฝูโจวและเมืองเซี่ยเหมิน ในมณฑลฝูเจี้ยนหรือฮกเกี้ยน มณฑลไห่หนานหรือไหหลำ ดินแดนแถบนี้คือถิ่นฐานบ้านเกิดของชาวจีนที่อพยพกระจัดกระจาย ไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังความในพระราชนิพนธ์ "ความนำ" ..

แกะรอยโสม

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2534

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 14 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ในครั้งนี้ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ระหว่างวันที่ 18–29 มีนาคม 2534 ซึ่งจะมีช่วงวันที่ 23-25 มีนาคม 2534 ที่เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง ดังความในพระราชนิพนธ์ "ความนำ"..

ไอรักคืออะไร

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2536

      พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 19 ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ทรงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงวันที่ 3-5 ตุลาคม 2535 และประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2535 ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ เสด็จฯ ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งและมหานครเทียนสิน..

พระราชนิพนธ์เสด็จฯ เยือนจีน

            ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่ละครั้ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรบันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้โดยละเอียด และมีพระวิริยะทรงพระราชนิพนธ์สารคดีบันทึกการเดินทาง พิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้และข้อสนเทศด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน..

ต่อไป >>