Please wait...

ย่ำแดนมังกร

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2524

ภาคภาษาจีน พิมพ์เป็นครั้งที่ 3: พ.ศ. 2525

พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่: พ.ศ. 2538

      หนังสือพระราชนิพนธ์ "ย่ำแดนมังกร" นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีน ในระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2524 ในครั้งแรกนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นครซีอาน มณฑลส่านซี นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเสด็จฯ เยือนฮ่องกงด้วย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2524 ทรงพระราชนิพนธ์ในตอนท้ายของพระราชนิพนธ์ว่า "บันทึกฉบับนี้เป็นการบันทึกเฉพาะสิ่งที่ข้าพเจ้า "ได้ยินด้วยหู รู้ด้วยตา" เท่านั้น" ...ย่ำแดนมังกร หน้า 345


<< ย้อนกลับ