Please wait...

หนังสือพระราชนิพนธ์วิชาการ


ลำดับ

ชื่อหนังสือ

1

Environmental and Agricultural Development Studies by Remote Sensing Techniques in Phattana Nikhom District, Lopburi Province, Thailand

2

GIS in Agricultural Development - What Can and Can Not Be Done? : A Case Study from Lopburi Province, Thailand

3

Land Use/Land Cover Map Accuracy Accessment of Landsat Thematic Mapper Data Using the Dimaps Image Processing System for
Narathiwat Province

4

การใช้ระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาพื้นที่เกษตร ในอำเภอพัฒนานิคมและชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

5

การทดสอบระบบสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาการเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

6

การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

7

การศึกษากับการพัฒนาประเทศ

8

การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส

9

การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์ บริเวณจังหวัดนราธิวาส

10

ข้าวไทย

11

งานของสภากาชาดไทย

12

จารึกปราสาทหินพนมวัน

13

ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท

14

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

15

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

16

บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์

17

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : การปฏิรูปการปกครอง

18

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานในการสัมมนาโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ณ ค่ายลูกเสือสกลนคร บ้านนาอ้อย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

19

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

20

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๕
เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๖

21

ภูมิปัญญาไทยด้านอาหารและโภชนาการ

22

ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย

23

รวมบทความประกอบการบรรยายพิเศษ วิชาภูมิศาสตร์ ๑๕๔๗๖๒ : ปัญหาปัจจุบันภูมิศาสตร์ประเทศไทย

24

รวมบทพระนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๒๐) ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา

25

รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

26

รวมพระราชนิพนธ์บางเรื่องของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

27

รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

28

รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

29

ราชสุดาภาษาภิศิษฏ์ : พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องภาษาไทยกับคนไทย

30

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

31

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับ พระราชกรณียกิจพระราชจริยาวัตรด้านการศึกษา

ต่อไป >>

<< ย้อนกลับ