Please wait...

วิจัย

ชื่อ ปี ชื่อเรื่อง Link
ชาดา เตรียมวิทยาและคณะ 2559 โครงการการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่
ประวิทย์ เขมะสุนนท์และคณะ 2555 โครงการความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน
ยศ สันตสมบัติและคณะ 2557 มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพัมธกิจสร้างอารยธรรมในอุษาคย์
วรินทร์ วงษ์มณีและคณะ 2557 โครงการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากีบจีนเพื่อจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธีและคณะ 2557 โครงการการพัฒนาและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม:กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น
ศิริพร สัจจานันท์และคณะ 2556 โครงการจีนกับการใช้ที่ดินในประเทศไทย
สะรอนี ดือแระ 2556 The other Chinese within : เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
สุจริตลักษณ์ ดีผดุงและคณะ 2558 โครงการภาษาถิ่นของภาษาปะหล่องในประเทศจีน พม่า และไทย:ระบบเสียงคำศัพท์ และการจัดแบ่งกลุ่ม
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช 2557 โครงการชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า: ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื่อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิมในอำเภอหาดใหม่ จังหวัดสงขลา
สุรีย์ บุญญานุพงศ์และคณะ 2559 แผนงานการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทางอารยธรรมล้านนาเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว สหภาพเมียร์ม่าร์และสาธารณรัฐประชาชนจีน(ตอนใต้)
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร 2554 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคชนบทจีน : บทเรียนต่อประเทศไทย
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 2553 จากอั้งยี่ ถึง ลูกจีนรักชาติ: ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและชาวจีนโพ้นทะเล
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง 2553 การศึกษาเบื้องต้นภาษาศาสตร์ชาติพันธ์ของชาวปะหล่องในเชียงตุงประเทศพม่าและในยูนานประเทศจีน
อรัญญา ศิริผล 2553 เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการเคลื่อนย้าย : กรณีศึกษาผู้ค้าชาวจีนบริเวณชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร 2552 ไวยากรณ์ภาษาจีนแคะสำเนียงที่พูดในกรุงเทพฯ
พัชรินทร์ โตรักตระกูล 2551 ก๊กมินตั๋งพลัดถิ่นในประเทศไทย...ลมหายใจสุดท้ายที่ยังรอวันกลับบ้าน
อภิราดี จันทร์แสง 2551 การศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายของชาวจีนในเขตชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดชายแดนประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณภัทร ทิพย์ศรี 2554 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 2549 โครงการวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจจีน 17 มณฑล
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 2548 โครงการจัดทำหนังสือเศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 2548 กลไกและปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในกรอบการตกลงเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน: ศึกษากรณีมณฑลที่มีนัยยะสำคัญต่อประเทศไทย
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 2546 โครงการ "การสำรวจฐานข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-จีน ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ"
นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร 2544 คนจีนกับการขยายตัวของเมืองบริเวณลุ่มน้ำชี
ศุลีมาน วงศ์สุภาพ 2543 "ขุนนิพัทธ์จีนนคร…(เจีย กีซี) : พ่อค้าคนจีนผู้สร้างประวัติศาสตร์หาดใหญ่และหัวเมืองภาคใต้"
ทิพย์วรรณา งามศักดิ์ 2542 การศึกษาความชอบของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นและจีนที่มีต่อผลมะม่วงและเนื้อมะม่วงสุกพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองและโชคอนันต์
วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2538 การปฏิรูปจีนกับทศวรรษที่ 3 ของความสัมพันธ์ต่อไทย
ธีรภัท ชัยพิพัฒน์ 2551 "โม้ง-ลั้ง-ลวง อัตลักษณ์คนหาปลาบนแม่น้ำโขงและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ภายหลังการสร้างเขื่อนของจีน ศึกษาบริเวณพรมแดนไทย-ลาวตอนบน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ "
เขียน ธีระวิทย์ 2542 การปฏิรูปจีนกับทศวรรษที่ 3 ของความสัมพันธ์ต่อไทย: รายงานวิจัยเบื้องต้น
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ 2545 ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นิธิ อนันตพงศ์ 2543 พฤติกรรมการเลือกตั้ง ส.ว.ของคนจีน ไทยพุทธ และไทยมุสลิมในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา: รายงานการวิจัย
เลิศพร ภาระสกุล 2558 แรงจูงใจและทัศนคติที่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของ. นักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย
เขียน ธีระวิทย์ และคณะฯ 2521 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในทรรศนะของคนไทย
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี 2547 การสำรวจฐานข้อมูลความสัมพันธ์ไทย-จีน ในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
เอกพร รักความสุข และคณะ 2562 จับตามหาอำนาจจีน: ปัญหาการหาสมดุลทางยุทธศาสตร์ระหว่างเศรษฐกิจและความมั่นคง
พิทยา สุวคันธ์ 2562 ยุทธศาสตร์การลงทุนของจีนในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้นโยบายสีจิ้นผิงในศตวรรษที่ 21
ณัฐพรพรรณ อุตมา และคณะ 2562 นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศและบริบทใหม่ของประเทศจีนต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
สัญญารัตน์ มีสุวรรณ 2562 การแข่งอิทธิพลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกระหว่าง พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ. 2560 : ผลกระทบและข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
วรมล เชาวรัตน์ วาตานาเบะ และคณะ 2562 การศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนเส้นทางระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทย และมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผานิตดา ไสยรส 2562 สวนเกษตรย้ายที่ อิทธิพลจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเกษตรในภาคเหนือของไทย
เทพฤทธิ์ มณีกุล และคณะ 2560 การลงทุนของจีนกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางธุรกิจท่องเที่ยวในภาคเหนือของไทย
ยศ สันตสมบัติ 2557 ทุนนิยมจีน ประชาคมอาเซียน และชาวจีนโพ้นทะเลในอุษาคเนย์
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2560 ประสิทธิภาพเชิงพลวัตในภาคการเกษตรของประเทศเปลี่ยนผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีน
ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี 2562 พลวัตของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของกลุ่มไทใหญ่ในเขตปกครองตนเองเต๋อหง (ใต้คง) สาธารณรัฐประชาชนจีน
อัครพงศ์ อั้นทอง และคณะ 2561 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปสงค์ของตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน (ปีที่2: ผลกระทบจากการขยายตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย)
ศิริพร ดาบเพชร 2560 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและผลกระทบต่อสังคมจีนตั้งแต่สมัยปฏิวัติวัฒนธรรม
กรวรรณ สังขกร และคณะ 2560 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว: ตลาดนักท่องเที่ยวจีน
ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 2556 ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม
สะรอนี ดือเระ 2556 the other Chinese within: เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
ธีระ สินเดชารักษ์ และคณะ 2554 การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีนและการปรับตัวของชนบท : บทเรียนสำหรับประเทศไทย
สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต และคณะ 2554 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเทคโนโลยีการเกษตรจีน : กรณีศึกษาผลิตผลเกษตรส่งออกของจีน
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล และคณะ 2561 สำนวนจีนในภาษาไทย: อดีต-ปัจจุบัน
พจนก กาญจนจันทร และภูวกร ฉัตรบำรุงสุข 2558 นโยบายการจัดการมรดกวัฒนธรรมของจีน กรณีศึกษา แหล่งมรดกโลกลั่วหยาง และแหล่งโบราณคดีจินชา
รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์ 2560 แนวทางพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิผล : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เกตุมาตุ ดวงมณี และอุษา รัตนพรรณ์ 2560 พลวัต ความหมาย อิทธิพล และความเชื่อ ของคำศัพท์ ภาษาจีนที่ปรากฏในบริบทประเพณีกินเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดตรัง
รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ 2552 การศึกษาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีน เพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
แก้วตา โรหิตรัตนะ และคณะ 2550 โครงการศึกษาและสำรวจระบบโลจิสติกส์ของประเทศจีนในบริบทของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
เจริญชัย โขมพัตราภรณ์ 2551 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของการค้าไทย-จีนเพื่อรองรับข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน กรณีศึกษา สินค้าส่งออกไปยังจีน
นิสิต พันธมิตร และคณะ 2562 การเปรียบเทียบอิทธิพลการค้าและการลงทุนของจีนใน CLMV
ธีรวัจน์ ไชยภานุวัฒน์ 2556 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีน ในกรุงเทพมหานคร
เกษร หอมขจร 2550 การค้าขายในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน ของประเทศไทยกับประเทศจีน และประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
กวิน ว่องวิทย์การ และคณะ 2548 การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อ: ระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กิตติ ประเสริฐสุข 2557 โครงการนโยบาย Soft Power ต่ออาเซียนของญี่ปุ่น จีน และเกาหลีใต้: นัยและบทเรียนสำหรับประเทศไทย
กฤษณา ไวสำรวจ 2562 โครงการนโยบายการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจ Asia Pacific จีน สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย
บุญทรัพย์ พานิชการ และคณะ 2562 การบูรณาการและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคเหนือตอนล่าง 1 ประเทศไทยและมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พิทยา สุวคันธ์ 2555 โครงการบรรษัทข้ามชาติจีนในลาวและเวียดนาม
ภูวดล ทรงประเสริฐ 2546 ชาวจีนโพ้นทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ และคณะ 2549 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติในนครคุนหมิง มณฑลยูนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศุลีมาน นฤมล วงศ์สุภาพ 2547 เมืองหาดใหญ่ คนจีนกับการสร้างเมืองการค้าในภาคใต้
วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์ และคณะ 2548 วิจัยร่วมเพื่อพัฒนากรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและเศรษฐกิจไทย-จีน โดยเน้นตำแหน่งและการเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์
อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 2561 สำนวนจีนในนิยายอิงพงศาวดารจีนแปล: มณีจรัสแสงจากสาครนิยายจีนซึ่งไหลสู่กุนนทีวรรณคดีไทย
นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร 2553 หอผี ศาลเจ้าปู่กับความเป็นจีนในอีสาน
ศุภการ สิริไพศาล และ อภิเชษฐ กาญจนดิฐ 2552 พิธีกรรมและความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา จากอดีตถึงปัจจุบัน
ราณี อิสิชัยกุล และคณะ 2550 การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศไทย: แนวความคิดเห็นของผู้มีส่วนในการจัดการในมณฑลกวางตุ้ง (เมืองเซินเจิ้นและกวางโจว)
ศิริพร ดาบเพชร 2563 โครงการการจัดการความขัดแย้งในจีน: กรณีมุสลิมอุยกูร์ในซินเจียง
สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ 2546 หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของคนไตในเมืองเชียงทุ่ง (จิ่งตง) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย และคณะ 2560 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน : กรณีศึกษาเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
ธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ 2557 การปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชนผ่านงานวรรณกรรมจีน
สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ 2549 กลุ่มชาติพันธุ์ไทในสาธารณรัฐประชาชนจีน :ประเด็นเกี่ยวกับถิ่นกำเนิด และการแพร่กระจายของภาษาและวัฒนธรรมไทสู่เอเซียอาคเนย์
ศริญญา พงศ์จันทร์ตา 2550 การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชี ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
อุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล 2555 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อการเรียนภาษาจีนกลางในอำเภอเมืองเชียงใหม่
ประสงค์ บุญตัน 2548 การปรับตัวของพ่อค้า-นักธุรกิจ ในจังหวัดเชียงราย ต่อผลการเปลี่ยนแปลงจากการค้าเสรีไทย-จีน
อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 2560 เทพเจ้าในศาลเจ้าจีนกรุงเทพมหานคร: รูปแบบ คติการสร้าง และความสัมพันธ์กับ ชุมชนชาวจีน
สุพิญญา คำพรหม 2554 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีการเปิดประเทศของประเทศไทย กับประเทศจีนและอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญ
พุทธกาล รัชธร 2552 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน และประเทศอินเดีย และโอกาสในการเพิ่มธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า สำหรับประเทศไทย
อักษรศรี พานิชสาส์น 2546 มิติใหม่ความสัมพันธ์ไทย-จีน ในเวทีเศรษฐกิจการค้าโลก : หลังจีนเข้าเป็นสมาชิก WTO
ธนพล วิวัฒน์พาณิชย์ 2553 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
วนิดา ตั้งเทียนชัย 2552 สำนวนจีน : โครงสร้างทางภาษาและเจตนาการใช้
ชูศรี เที้ยศิริเพชร และ โกสุมภ์ สายจันทร์ 2552 การศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ กรณีการค้าชายแดนและผ่านแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
ชุติมา ไวศรายุทธ์ และคณะ 2556 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคในประเทศจีนเพื่อการสร้างโซ่คุณค่าสำหรับ อุตสาหกรรมอาหารของไทย
เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ 2551 ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม
ชุติระ ระบอบ และคณะ 2557 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนหลักสูตรธุรกิจจีนของสถานประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนและจีน
เมชฌ สอดส่องกฤษ 2556 การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ของภาษาไทยถิ่นอีสานกับภาษาจีน
ชาติ ภาสวร 2556 การศึกษาวิวัฒนาการเชิงสัญลักษณ์และความหมายของลวดลายประดับจีนตามขนบ
สุภาวดี จันทร์เมือง 2550 การศึกษาเปรียบเทียบระบบภาษีอากรนำเข้า ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-จีน
อภิวัฒน์ คุ้มภัย 2549 การแปลคำเชื่อมในภาษาจีนโบราณเป็นภาษาไทย
แสงหงษ์ สุรนันทชัย 2546 นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
สุพาดา สิริกุตตา และคณะ 2557 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว
กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร 2546 ผลกระทบจากการดำรงอยู่ของกองกำลังทหารจีนคณะชาติ "ก๊กมินตั๋ง" ในภาคเหนือต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย
รัชตพล ชัยเกียรติธรรม 2556 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาจีน
ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ และคณะ 2560 การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน
ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ และคณะ 2557 การประเมินต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวไทยเพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดประเทศจีน
อริยา เผ่าเครื่อง 2553 การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน
จิตตินันท์ ลีเรือง 2553 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา
อภิเชษฐ กาญจนดิฐ และ ศุภการ สิริไพศาล 2550 ความสำคัญของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนเขตเมืองสงขลาเก่า จากอดีตถึงปัจจุบัน
มาลินี คัมภีรญาณนนท์ 2550 ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น : มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง
นงลักษณ์ ลิ้มศิริ 2561 โครงการชาติในวิถีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน
พิษณุ เหรียญมหาสาร และคณะ 2558 พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและนัยต่อประเทศไทย
ปณต แสงเทียน 2557 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน : ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมเกียรติ ศรีประเสริฐ 2554 ยุทธศาสตร์จีนต่ออาเซียน : ศึกษากรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
สุทธิภัค จิราธิวัฒน์ 2554 แนวทางการค้าและการลงทุนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
กฤษณา เจริญวงศ์ 2545 นโยบายของรัฐบาลไทยที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมของราษฎรชาวจีนอพยพ [อดีตทหารจีนคณะชาติ] ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2527-2542
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน และคณะ 2548 ศักยภาพทางเศรษฐกิจของมณฑลจีนตะวันตก
กิตติมา เพิ่มสมบัติ 2548 ความต้องการของพ่อค้า นักธุรกิจต่อการส่งเสริมการค้าเสรีไทย-จีน : ศึกษากรณี จังหวัดเชียงราย
องอาจ สุขุมาลวรรณ์ 2546 การค้าชายแดนไทย-จีนตอนใต้ : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย และเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ปเนต มโนมัยวิบูลย์ และคณะ 2563 โครงการการวิเคราะห์นโยบาย มาตรการ และการบังคับใช้กฎหมายในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
สันติ ถิรพัฒน์ และคณะ 2563 ผลกระทบจากการเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการจีนต่อธุรกิจผลไม้ในภาคตะวันออก
เกตมาตุ ดวงมณี 2557 เทศกาลและพิธีกรรมสำคัญของศาลเจ้าจีนในจังหวัดตรัง
ฮาวเอี้ยน ไบร์ 2555 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเรียนภาษาจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่
ชลีรัตน์ พยอมแย้ม 2553 นวัตกรรมดนตรีจีนของชุมชนบางหลวงเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว และคณะ 2553 การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาดนตรีจีนชุมชนบางหลวงในรูปแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเรขศิลป์
มาณพ ภาษิตวิไลธรรม และคณะ 2553 ระบบการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน
แพรวา เพชรเชิดชู 2553 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้คำบุพบทภาษาจีน ของนักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพลินพิศ เนติธรรมกุล 2550 การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษากรณีชุมชนบ้านปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมเจต วงศ์เขตร์ 2552 ผลการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน ที่มีต่อเกษตรกรผู้ปลูกส้มสายน้ำผึ้ง ในจังหวัดเชียงใหม่
อารดา มงคลโรจน์สกุล 2546 การดำเนินธุรกิจของผู้นำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริเวณชายแดนไทย-พม่า อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
หยาง หยาง สวี่ 2554 การนำเข้าลำไยสดจากประเทศไทยในอำเภอซือเหมา เมืองผู่เอ๋อร์ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พีระชาติ เรืองประดิษฐ์ 2548 การรับรู้ต่อผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน ของเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2550 การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย ศึกษากรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
อนัตตา ไชยชมภู 2549 การศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ของยางพารา เพื่อการส่งออกไปจีน
ทรรศนีย์ โมรา 2561 การศึกษาการรับรู้ภาษาจีนของนักศึกษา หลักสูตรสองปริญญา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมชนก ภาสกรจรัส 2548 การศึกษาตลาดพลอยเนื้อแข็งเพื่อกระตุ้นความต้องการบริโภคในประเทศจีน
ปรมินทร์ ประภาการ และคณะ 2557 การศึกษาปัญหาการใช้ลักษณนามในภาษาจีนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปรีชาพจน์ ผุสสราค์มาลัย 2550 การศึกษาผลกระทบด้านราคา ภายหลังจากการเปิดการค้าเสรีไทย-จีน : กรณีศึกษาหอมหัวใหญ่ พื้นที่เพาะปลูกอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่