Please wait...

วิจัย

ชื่อ ปี ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ Link
ชาดา เตรียมวิทยาและคณะ 2559 โครงการการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนรุ่นใหม่: กรณีศึกษาชุมชนจีนแห่งใหม่
ประวิทย์ เขมะสุนนท์และคณะ 2555 โครงการความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ SME's ในประเทศจีน
ยศ สันตสมบัติและคณะ 2557 มังกรหลากสี: การขยายดินแดนกับพัมธกิจสร้างอารยธรรมในอุษาคย์
วีระจักร์ สุเอียนทรเมธีและคณะ 2557 โครงการการพัฒนาและจัดการมรดกทางวัฒนธรรม:กรณีอุตสาหกรรมเครื่องกระเบื้องที่จิ่งเต๋อเจิ้น
วรินทร์ วงษ์มณีและคณะ 2557 โครงการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากีบจีนเพื่อจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า
ศิริพร สัจจานันท์และคณะ 2556 โครงการจีนกับการใช้ที่ดินในประเทศไทย
สะรอนี ดือแระ 2556 The other Chinese within : เรื่องเล่าของคนจีนในชุมชนมลายูปาตานี
สุจริตลักษณ์ ดีผดุงและคณะ 2558 โครงการภาษาถิ่นของภาษาปะหล่องในประเทศจีน พม่า และไทย:ระบบเสียงคำศัพท์ และการจัดแบ่งกลุ่ม
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช 2557 โครงการชีวิตบั้นปลายในเมืองการค้า: ชีวิตส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะของผู้สูงอายุเชื่อสายจีนและผู้สูงอายุมลายูมุสลิมในอำเภอหาดใหม่ จังหวัดสงขลา
สุรีย์ บุญญานุพงศ์และคณะ 2559 แผนงานการบริหารจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเส้นทาง
ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร 2554 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและภาคชนบทจีน : บทเรียนต่อประเทศไทย
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 2553 จากอั้งยี่ ถึง ลูกจีนรักชาติ: ภาพลักษณ์ที่ขัดแย้งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและชาวจีนโพ้นทะเล
สุจริตลักษณ์ ดีผดุง 2553 การศึกษาเบื้องต้นภาษาศาสตร์ชาติพันธ์ของชาวปะหล่องในเชียงตุงประเทศพม่าและในยูนานประเทศจีน
อรัญญา ศิริผล 2553 เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องการเคลื่อนย้าย : กรณีศึกษาผู้ค้าชาวจีนบริเวณชายแดนประเทศลุ่มแม่น้ำโขง
ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร 2552 ไวยากรณ์ภาษาจีนแคะสำเนียงที่พูดในกรุงเทพฯ
พัชรินทร์ โตรักตระกูล 2551 ก๊กมินตั๋งพลัดถิ่นในประเทศไทย...ลมหายใจสุดท้ายที่ยังรอวันกลับบ้าน
อภิราดี จันทร์แสง 2551 การศึกษาเส้นทางการเคลื่อนย้ายของชาวจีนในเขตชายแดนลุ่มแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดชายแดนประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณภัทร ทิพย์ศรี 2554 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของการส่งออกมังคุดไปยังประเทศจีนตอนใต้
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 2549 โครงการวิจัยภาพรวมเศรษฐกิจจีน 17 มณฑล
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน 2548 โครงการจัดทำหนังสือเศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย