Please wait...

วิทยานิพนธ์

ชื่อ ชื่อเรื่อง ปี มหาวิทยาลัย Link
นันท์นภัส ศรีสวัสดิ์ ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารไทยในเมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน = Operational feasibility of Thai restaurant in Foshan City, Guangdong District, Peoples Republic of China
2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Gan Yuyuan การศึกษาเปรียบเทียบคำประสมที่มีคำว่า "หัว" เป็นส่วนประกอบในภาษาไทยและภาษาจีน
2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Huang Jingyun การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์ในข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ภาษาไทยและหนังสือพิมพ์ภาษาจีน
2558
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Janida Eiampailin การศึกษาภาวะแทรกซ้อนระดับเสียงในภาษาไทยมาตรฐานของคนจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ
2547
มหาวิทยาลัยมหิดล
Jurairat So-Bha การศึกษาระบบเสียงภาษาจีนแคะถิ่นซิงหนิง
2544
มหาวิทยาลัยมหิดล
LI JIE MEI ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ามาลงทุนโดยตรงของบริษัทจีนใน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย
2556
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Marisa Kotani การเปลี่ยนแปลงบทบาทของโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทย ช่วงก่อนและหลังทศวรรษ 1990
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Nachon Treepornthip ความเข้าใจความหมายของคำยืมภาษาจีนถิ่นแต้จิ๋วในการใช้ภาษาไทย
2547
มหาวิทยาลัยมหิดล
Niwat Tanphaisal บทบาทชาวจีนในหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ. 2411-2475
2534
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Nontaporn Prompitukporn การใช้ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันของคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
Pakinee Sangsawang การศึกษาชื่อร้านค้าธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนตามแนวภาษาศาสตร์ : กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
Pichanee Sawattayawong ป้ายมงคลจีน : การศึกษาความหมายและการใช้ในสังคมจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพมหานคร
2546
มหาวิทยาลัยมหิดล
Wandee Saengtummachai การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาจีนแคะเหมยเสี้ยนในกรุงเทพมหานครกับภาษาจีนแคะเหมยเสี้ยนในประเทศจีนโดย ฮาชิโมโต
2546
มหาวิทยาลัยมหิดล
Wilasinee Fungladda การเลือกคู่ครองของคนไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
Xiaoyu Luo รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร
2562
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
Xichang Huang ผลกระทบของการสื่อสารต่างวัฒนธรรมที่มีต่อการปรับตัวของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
2557
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Xlaolin Yang การพัฒนาการอ่านออกเสียงภาษาจีนโดยใช้เกมคำศัพท์ประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2562
วิทยาลัยครูสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต
Yadaakhunut Wangset การใช้คำเรียกขานของคนจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพมหานคร
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์   บทบาทของขุนนางไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2367-2453)  
2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กมล จึงมานนท์ การพยากรณ์ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน
2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กมลชนก คงแก้ว ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทยถิ่นที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแคะ สามระดับอายุใช้ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กมลทิพย์ ห่อเพชร การเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ในคำภาษาไทยมาตรฐานที่พูดโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย มลายู และจีน ในตำบลสะเดา และตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ
กมลาศ สาลี อิทธิพลของค่านิยมของครอบครัวที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบุตร : กรณีศึกษาครอบครัวไทยเชื้อสายจีนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรณิการ์ โกวิทกุล การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรณิการ์ สาตรปรุง โลกทัศน์ทางการเมืองของชนชั้นนำในสมัยรัชกาลที่ 1 : ศึกษาจากเรื่องราชาธิราช สามก๊ก และไซ่ฮั่น
2536
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤษฎา พิณศรี และ ชรินรัตน์ อิงพงษ์พันธ์ การปรับตัวของคนไทยเชื้อสายจีนภายใต้วัฒนธรรมเขมรสุรินทร์
2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
กอแก้ว ศิริกุล การตั้งถิ่นฐานและการปรับปรนทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งในจังหวัดกาฬสินธุ์
2551
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ การเปรียบเทียบเทคนิคการหล่อโลหะในประเทศจีนและประเทศไทย  
2537
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กาญจนา จินตกานนท์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีอากรการพนัน
2530
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร ผลกระทบจากการดำรงอยู่ของกองกำลังทหารจีนคณะชาติ "ก๊กมินตั๋ง" ในภาคเหนือต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2549-2527
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิ่งกาญจน์ บัวแก้ว นโยบายต่างประเทศไทยต่อสารธารณรัฐประชาชนจีน: ศึกษานโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
2550
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กิ่งปรางค์ นิรมลพิศาล กลยุทธ์ทางการตลาดและการดำเนินธุรกิจนำเข้าการแสดงกายกรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
2557
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กิตติกร คนศิลป นัยสำคัญของนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของไทย แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 2518-2530
2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิติ ยิ่งยงใจสุข  มโนทัศน์เรื่องความตายในคัมภีร์จวงจื๊อ
2538
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุญชรี ศรีสุทธิสอาด การศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบความเกรงใจ การรักษาหน้า และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ระหว่างนักเรียนเชื้อสายไทย กับนักเรียนไทยเชื้อสายจีน ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคใต้
2516
มหาวิทยาลัยบูรพา
เกศราพร มากจันทร์ การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกษม ปราณีธยาศัย   ผู้ชายในครอบครัวจีน กรณีศึกษา : ครอบครัวคนจีนแต้จิ๋วใน ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แก้วตา จันทรานุสรณ์ คนจีนกับการผลิตสร้างวัฒนธรรมสาธารณะในเทศบาลขอนแก่น
2551
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขรรค์ชัย อภิสุภาพ ความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขวัญทิชา เชื้อดี แรงจูงใจในด้านภาษีและราคาโอนเพื่อการลงทุนในประเทศจีน
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คนึงนิจ ปัทมปราณี ศึกษาคำยืมภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยถิ่น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2542
มหาวิทยาลัยทักษิณ
คม ศิลปสอน วัดพุทธสายจีนนิกาย
2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คะนึง โยธาใหญ่ การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกลำไยอบแห้งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งามจิตร์ จันทร์แก้ว ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนที่เป็นชาวจีนฮ่ออิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จงจิต กล่อมสิงห์ การรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองเชียงใหม่
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จงดี ยั่งยืน การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตาและคัมภีร์เต๋า เตอ จิง
2526
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จเด็จ อินสว่าง กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณียชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่มกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
2518
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จเด็ด อินสว่าง กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย, ศึกษาเฉพาะกรณีชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่มกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
2518
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จตุพร มหาพรหม การวิเคราะห์ตัวละครชายชาวจีนในนวนิยายไทย ช่วง พ.ศ.2510-2537
2540
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จักรพงศ์ จำปาหอม นโยบายต่างประเทศจีนต่อรัสเซีย สมัยประธานาธิบดีเจียงเจ๋อหมิน-หูจิ่นเทา
2553
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จันทิรา แกมขุนทด ศึกษาประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จาง เสี่ยวเยี่ยว การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทยในภาษาจีน
2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จารุพร กฤษณพุกต์ สถาบันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2525
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จิง ลู กลวิธีการตั้งชื่ออาหารและอุปลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาจีน
2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิดาภา จารุชวลิต การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง “บ้าน” ของปาจินกับเรื่อง “สาวสำเพ็ง” ของเฉินติง
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จิตตา นวลคำ จินตนาการเรื่องเมืองของหวังอานอี้ จากวรรณกรรมเรื่อง" ซานเฉิงจี้"
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จินดานุช ภัทรศักดิ์ชัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเสื้อผ้าจากประเทศจีนผ่านช่องทางออนไลน์
2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จินตนา งามสว่าง การอบรมเลี้ยงดูบุตรของสตรีไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา ธันวานิวัฒน์ การศึกษาเปรียบเทียบความเปรียบในสามก๊กฉบับจีนกับฉบับไทย
2527
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการฝ่ายพลเรือนของจีน
2520
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชกาลฝ่ายพลเรือนของจีน
2510
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จิรัฏฐ์ วิศิษฏ์ศาสตร์กุล จีนกับนโยบายความมั่นคงทางพลังงานในศตวรรษที่ 21
2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จิราณัฐ งามพัฒนะกุล การใช้คำลักษณะนาม /KSJ55/ ของชาวแต้จิ๋วในประเทศไทย
2534
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จีหยวน, เรน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือวิญญาณ บรรพบุรุษของชาวจีนกับชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
2551
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร
2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฑามณีนุช สืบสายไทย สมาคม : ลักษณะการรวมกลุ่มของชาวจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษาสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย
2545
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฑารัตน์ รื่นภาคเพ็ชร์ การวิเคราะห์อุปสงค์นำเข้าแอปเปิลจากจีน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุทาทิพย์ ทิพย์เหรียญ พฤติกรรมการซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา การสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นชาติจีนสมัยใหม่ : ผ่านวิวัฒนาการประวัติศาสตร์นิพนธ์จีนยุคสมัยใหม่คศ. 1895-1984
2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจิง ชิงเอวี๋ยน การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์นางเอกในเรื่อง"เหลยอวี่" ของเฉาอวี่ และ "ข้างหลังภาพ" ของศรีบูรพา
2555
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เจิ่ง หมิ่น การศึกษาเปรียบเทียบบทประพันธ์ของเหนียน ล่าเหมย กับเหลา เส่อ
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฉลวย คำนึงเนตร พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวง กรุงเทพธนบุรี
2515
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉิน หยงหลิน สำนวนจีนและสำนวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
2526
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉี ชูฮวา การแปลประโยคกรรมวาจก?/bei/ จากภาษาจีนเป็นภาษาไทย: กรณีศึกษานวนิยายเรื่องตำนานรักทุ่งสีเพลิง (?????) และลำนำกระเทียม (??????)
2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เฉลิมรัฐ ขนอม ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิม ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เฉี่ยวเหมย หลี ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมในปริศนาคำทายของจีนกับไทย
2554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช.ดลฤดี เพ็ชญไพศิษฏ์ การใช้ภาษาของประชากรเชื้อสายจีน-สิงคโปร์ในประเทศสิงคโปร์
2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชญาณิศา นันทสกุลการ จีนกับสนธิสัญญาการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชนิกา คำพุฒ การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่4 สถาบันชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2545
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชรินรัตน์ อิงพงษ์พันธ์ การศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และสัมพันธ์ภาพของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษาสมาคมแซ่ตั้ง สมาคมแซ่เตีย และสมาคมแซ่อึ๊งในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร์
2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ชลิต มานิตยกุล นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่ออาเซียน
2528
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชะลอ บุญช่วย ความเชื่อที่ปรากฎในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2532
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชัชศรันย์ เชิดชูตระกูลชัย สำนวนกริยากรรมแบบสามพยางค์ที่ใช้บ่อยในภาษาจีน
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีตัวเลขในภาษาจีนและภาษาไทย
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาญณรงค์ เอกนลินสุนทร การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเด่นของนวนิยายของอวี๋ต๋าฟูกับหม่อมเจ้าอากาศดำเกิง
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชาญวิทย์ บัณฑิตเสาวภาคย์. มโนทรรศน์เรื่องมนุษย์ในปรัชญาเต๋าสมัยแรก
2529
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชินรัตน์ บุตรโท ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีนในมิติสิทธิมนุษยชน
2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชุตินธรา วัฒนกุล กรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรม
2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชุน หลี แนวทางการจัดตั้งศาลปกครองในประเทศจีน
2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ ภาษาจีนและภาษาไทยถิ่นเป็นประโยชน์เพียงใดในการค้นคว้าหาที่มาของคำในภาษาไทย
2489
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ ภาษาจีนและภาษไทยถิ่นเป็นประโยชน์เพียงใดในการค้นคว้าหาที่มาของคำในภาษาไทย
2489
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซ่าง หญิ่งหญิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพสังคมกับวรรณกรรมนักเขียนสตรีของไทยและของจีน: การศึกษาเปรียบเทียบตัวตนผู้ หญิงที่ดิ้นรนเพื่อแสวงหาความรักในช่วงรอยต่อเมื่อสังคมเดิมกำลังเข้าสู่สังคมใหม่ในนวนิยายและเรื่องสั้นของสุวรรณี สุคนธาและจาง ไอลีน
2552
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เซี่ย, ชุนหยวน การใช้นิทานเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาไทยและการใช้คำขยายของนักศึกษาภาษาจีนที่เรียนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ = Use of tales to develop Thai reading and modifier usage abilities of Chinese students learning Thai as a foreign language เซี่ย ชุนหยวน
2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ญาณาธิป เตชะวิเศษ  พัฒนาการแนวคิดมนุษยนิยมในทัศนะของตู้เหวยหมิง
2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ญาดา ประภาพันธ์ ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น
2519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐิตารีย์ วงศ์สว่างพานิช การบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทย ซีซีทีวี สถานีโทรทัศน์ 2 ภาษา ไทย-จีน
2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนของไทยในจีน
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณปรัชญ์ บุญวาศ ทัศนะในการมองสังคมจีนของหลู่ซิ่น : ศึกษาจากงานเขียน
2543
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณรงค์ พ่วงพิศ นโยบายเกี่ยวกับจีนในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2518
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณรงค์ พ่วงพิศ นโยบายเกี่ยวกับการศึกษาของคนจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2514
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณัฎฐินี ภาสะพงศ์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ของขงจื๊อ
2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฏฐภัทร จันทวิช เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย
2524
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณัฐกฤตา สุวรรณภักดี มาตรการจำกัดบทบาทททางเศรษฐกิจของชาวจีนในประเทศไทยและผลกระทบต่อสถานภาพทางสังคมของชนชั้น
2551
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ณัฐธิดา สุขมนัส ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดวงกมล สุนทรขัณฑ์ การศึกษาผลกระทบต่อไทยเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกโดยใช้แบบจำลอง
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์ สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวจีนในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพมหานคร
2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนอม ตะนา กิจการโรงสีข้าวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ.2401-2481
2527
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทรงพล สุขุมวาท ดนตรีจีนแต้จิ๋ว : กรณีศึกษาวงดนตรีคลองเตยเหลี่ยงหลักฮึง  
2545
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทวี ธีระวงศ์เสรี สถานภาพทางกฏหมายของชาวจีนในประเทศไทย
2516
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทวี ธีระวงศ์เสรี สถานภาพทางกฎหมายของชาวจีนในประเทศไทย
2516
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทวีศักดิ์ ตั้งปฐมวงศ์ ปัจจัยที่มีส่วนในการกำหนดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนต่อประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
2554
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทิพดี นิมิตรพงศ์ธร ศึกษาการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2547
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ทิพย์พาพร เทศเรียน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคคอมมิวนิสต์จีน : ศึกษาความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์ ในช่วงปี 1969-1982
2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิษฏยา โภชนา ศีกษาประเพณีในรอบปีและจริยธรรมจากประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2548
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ธเนศ ฤดีสุนันท์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาตินิยมจีนกับญี่ปุ่น ในประเด็นสงครามจีน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนอ้อมใหญ่
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รูปแบบและคติความเชื่อที่ปรากฏในผลงานศิลปะแบบจีนในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2543
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธริสสรา เคอร์ การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมต่อต้านญี่ปุ่นของจีนและไทย วิเคราะห์ผลงานประพันธ์ระหว่าง "สี่รุ่นร่วมเรือน" และ "ดิน น้ำและดอกไม้"
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ธันยพร ประชุม บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบางเมืองเลย
2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ธานี พันแสง บทบาทด้านเศรษฐกิจและการเมืองของชาวจีนในเขตเทศบาเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2398 ถึงพ.ศ.2540
2544
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธานี สุขเกษม ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์แนวนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อจีน พ.ศ.2492-2515
2525
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธานี สุขเกษม ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์แนวนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อจีน พ.ศ. 2492-2515
2525
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธีรวัจน์ ไชยภาณุวัฒน์ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกหลักสูตรภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธีระพงษ์ วนิชชานนท์ การดำเนินนโยบายของโซเวียตในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับจีนช่วงปี 1985-1988
2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล การศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวุฒิวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี
2546
มหาวิทยาลัยบูรพา
นงเยาว์ จิตตะปุตตะ บทบาทของสิ่งพิมพ์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯต่อการเมืองการปกครอง(พ.ศ.2453-2468)
2520
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นงลักษณ์ จงรักวงศ์ ศึกษาอาหารที่ใช้ในประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2542
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นพเก้า สิรินธรานนท์ การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาจีนกลางและภาษาไทยเพื่อการสอนการออกเสียง
2556
มหาวิทยาลัยมหิดล
นพดล กิตติกุล   คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต  
2534
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นพวรรณ กุลตัณฑ์ ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือการสอนภาษาจีนในโรงเรียนราษฎร์เพื่อสอนภาษาจีน
2526
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นภ อึ๊งโพธิ์ หรูหลินไว่ฉื่อ : นวนิยายแนวเสียดสีสังคมจีนสมัยหมิง-ชิง
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นภัสวรรณ แสงศิลา การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายเรื่อง “เขาชื่อกานต์” และ “แพทย์เท้าเปล่า ว่านเฉวียนเหอ”
2555
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นภารัตน์ มณีรัตน์ ภาษาจีนแต้จิ๋วที่จังหวัดนครปฐม
2526
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นฤบดี วรรธนาคม ผลทางสังคมของภาพยนตร์จีนชุด"เปาบุ้นจิ้น"ที่มีต่อผู้ชมในกรงเทพมหานคร
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นฤมิตร สอดศุข ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์ปัจจัย อุปสรรคและปัจจัยเสริมสร้าง ในการมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน
2521
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นลินลักษณ์ หอมหวล การใช้คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตตามตัวแปรทางสังคมบางประการ
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นวภรณ์ อังสาชน การมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในชุมชนกุฎีจีน
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวลศรี จงถาวร วิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทความที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2524
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นวลศรี พงศ์ภัทรวัต บทบาทผู้นำชาวจีนฮกเกี้ยนในเกาะภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2396-2475
2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นันทกา วชิรพินพง การศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีต่อภาษาจีนและผู้พูดภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
2530
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นาทสุดา สุทธิมูล การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องสั้นของหลู่ซวิ่น เรื่อง “อาลัยอดีตรักของเจวียนเซิง” และนวนิยายของศรีบูรพาเรื่อง”สงครามชีวิต”
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นารท ศรียามินธน์.  มโนทัศน์เรื่องความแปรเปลี่ยนในปรัชญาจวงจื่อ 
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร องค์ความรู้เรื่องจีนในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ.1975-1995
2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิคม ตังคะพิภพ การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ ความเกรงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวไทยและจีน
2516
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิชาภา ประสิทธิเวนิช สภาวะการส่งออกลำไยของไทยไปยังประเทศจีนภายหลังจากจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิธิวดี ธัญญะประเสริฐ บทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนในมณฑลนครชัยศรีในสมัยรัชกาลที่ 5
2546
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิพนธ์ ศศิภานุเดช ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของผู้ประพันธ์
2546
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิภาพัฒน์ ทองคำใส การศึกษาวิเคราะห์การสร้างสรรค์งานประพันธ์และแนวคิดของโกวเล้งจากนิยายเรื่อง “ฤทธิ์มีดสั้น”
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นิภาภัทร อภิภัทรพาณิชย์ ตะวันออกในตะวันตก : ภาพลักษณ์ความเป็นจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีอเมริกันเชื้อสายจีน
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิราศ ศรีขาวรส พัฒนาการของรูปแบบที่อยู่อาศัยของชาวจีนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
2541
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิวัตร ตันไพศาล   บทบาทชาวจีนในหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ. 2411-2475  
2533
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นิศาชล เมธาชยานันท์ ศึกษาเปรียบเทียบ "บ้าน" ของปาจิน กับ " แลไปข้างหน้า" ของศรีบูรพา
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
นิษฐา จันทปัญญาศิลป์ พฤติกรรมจริยธรรมของตัวละครเอกชาวจีนในนวนิยายไทย
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นุจรี สงวนศักดิ์ อาหารที่ใช้ในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2539
มหาวิทยาลัยทักษิณ
บรรจบพร ประพัฒน์ทอง การศึกษาเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังภาพเครื่องโต๊ะบูชาในเขตกรุงเทพฯ
2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตย์ โลจนาทร วิพากษ์บทร้อยแก้วของปิง ซิน
2555
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บำรุง สุขพรรณ์ บทบาทของชาวจีนในประเทศไทย
2524
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุหงา วัชรศักดิ์มงคล การศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบความเกรงใจ การรักษาหน้า และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างนักเรียนไทยเชื้อสายไทย กับนักเรียนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภาคเหนือ
2516
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปกรณ์ มณีปกรณ์ การมีส่วนร่วมของคนไทยเชื้อสายจีนต่อโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ศึกษาเฉพาะชุมชนชาวจีนในเขตเลือกตั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร
2539
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์. ปรัชญาเกี่ยวกับมนุษย์ของจูซี
2524
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปณชัย กฤตธนชัย ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET index)
2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประณีต สุขอุดม การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตและบุคลิกภาพระหว่างคนไทยและคนจีน
2514
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประดับ จันทร์สุขศรี วิเคราะห์บทความในหนังสือพิมพ์จีนโนสยามวารศัพท์ พ.ศ. 2453-2466
2521
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ สามก๊ก : การศึกษาเปรียบเทียบ
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประภาพิศ ศรีตระกูล การศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบความเกรงใจ การรักษาหน้า และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ระหว่างนักเรียนไทยเชื้อสายไทย กับนักเรียนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2516
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประภาศิริ ศรีภมร การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของชาวจีนกับคนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษาชาวจีนตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประสาน กำจรเมนุกุล ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน
2537
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประสาน กำจรเมนุกูล จ้วงในมณฑลกวางสีของประเทศจีน : อัตลักษณ์การปรับตัวและลักษณะทางสังคมวัฒนธรรม
2553
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเสริฐ โสพันธ์ การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปราการ กรอิสรานุกูล ความหมายและคุณค่าของสตรีในวรรณกรรมของโก้วเล้ง
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปราณี กายอรุญสุทธิ์ คำยืมภาษาจีนในภาษาไทยปัจจุบัน
2526
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรารถนา โกเมน สมาคมชาวจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ.2440-2488
2533
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริวรรต ธรรมาปรีชากร การใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปูนปั้นประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24 
2547
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปัญญาพร มกรพงษ์ ยุทธศาสตร์ของจีนต่อเอเชียสมัยประธานาธิบดี สี จิ้นผิง: ค.ศ. 2013-2016
2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปาริชาติ โชคเกิด การทูตพหุภาคีของจีนต่อรัสเซียและเอเชียกลาง (1996-2008) : จากกรอบข้อตกลงเซี่ยงไฮ้ 5 สู่องค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้
2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปิยะ ไล้หลีกพาล ศูนย์ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของคนจีนในประเทศไทย
2538
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์ การศึกษาเปรียบเทียบ "สี่แผ่นดิน" ฉบับแปลภาษาจีนสองสำนวน
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปรมวดี วิเชียรสรรค์ อับเฉา : ประติมากรรมเครื่องศิลาของจีนที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
2527
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์ แรงงานรับจ้างชาวจีนในกรุงเทพฯตั้งแต่พ.ศ.2425-2492
2546
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ไป๋, ชุน การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับไทศึกษาของนักวิชาการจีน ตั้งแต่ทศวรรษ 1930 - ทศวรรษ 1990
2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผาติรัตน์ คงธเนศ นโยบายต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตวรรษที่ 21
2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พงศ์สวัสดิ์ สระวาสี แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาศาลเจ้าจีนในการพัฒนาเมืองและชุมชนภูเก็ต
2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พจนา เหลืองอรุณ การเดินเรือพาณิชย์กับเศรษฐกิจไทย พ.ศ.2398-2468
2523
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พจี วัฒนานุสิทธิ์ บทบาทของ เขียน ธีระวิทย์ ทางวิชาการด้านจีนศึกษาและการต่างประเทศของไทย
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พณิตา พุ่มเอี่ยม ประเพณีไหว้พระจันทร์ของชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พธู บุณยปถัมภ์ พิธีกงเต๊ก : การสืบเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของชาวจีนในสังคมไทย ศึกษาเฉพาะกรณีจีนแต้จิ๋ว ย่านถนนสุขุมวิท
2537
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พรพรรณ จันทโรนานนท์ การสังสรรค์ระหว่างวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดบุรีรัมย์
2551
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล พัฒนาการบทบาทของสมาคมชาวจีนในกรุงเทพที่มีต่อคนไทยเชื้อสายจีน (พ.ศ.2485-2532)
2536
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพรรณ บัวเกิด นโยบายทางการฑูตของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1969-1985
2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพล ปั่นเจริญ การเปรียบเทียบรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีนและประเทศเวียดนาม 
2542
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พรพิรุณ หุ่นรอด พฤติกรรมการอ่าน ความพึงพอใจของผู้อ่านนิยายรักโรแมนติกจีนย้อนยุค
2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรพิไล เอื้อวิเศษวงศ์ งิ้ว : การเสื่อมความนิยมของชาวจีนในเยาวราช
2538
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ประวัติคนเชื้อสายจีนในเวียดนามเหนือกับการอพยพกลับประเทศจีนในปี ค.ศ.1978-1979
2543
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พรเพ็ญ ฮั่นตระกูล การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.2453-68)
2517
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พรรณี บัวเล็ก การเติบโตและการพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย (2475-2516)
2528
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระมหาบุญเรือง ปญฺญาวชิโร(เจนทร) การศึกษาแนวความคิดเรื่อง มนุษยนิยมในปรัชญาขงจื๊อ
2542
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาพิณโยอภิปุญฺโญ (ศรีคำมี) การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดมนุษย นิยมในปรัชญาขงจื้อและพุทธปรัชญา เถรวาท”.
2543
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหายวง ทิวากโร (คนทา). การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่องเหรินในปรัชญาขงจื๊อกับเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท.
2548
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาวชิรพงษ์ ปญฺญาวชิโร(มะพารัมย์) การศึกษาเปรียบเทียบคำสอนเรื่องกตัญญูในลัทธิขงจื๊อกับในพระพุทธศาสนาที่มีต่อครอบครัว
2550
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระมหาสนม นิลวรรณ ความเชื่อและการปฏิบัติเกี่ยวกับการกินเจ : ศึกษาเปรียบเทียบการกินเจของพุทธศาสนิกชนในวัดจีนและวัดไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2542
มหาวิทยาลัยมหิดล
พระมหาสมาน ชาติวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์) การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความกตัญญูในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื๊อ
2550
มหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาอภิวิชญ์ ธีรปญฺโญ(ศรียะอาจ) การศึกษาเปรียบเทียมปรัชญาการเมืองของขงจื๊อกับพุทธปรัญาเถรวาท
2543
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พราวพรรณ ประทุมชาติ การค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ระหว่างประเทศไทยและจีน
2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พลกูล อังกินันทน์ บทบาทชาวจีนในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
2514
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พวงทิพย์ เกิดทรัพย์ การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานคร
2540
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พวงทิพย์ เกียรติสหกุล บทบาทของชาวจีนและชาวตะวันตกต่อกิจการเหมืองแร่ดีบุกของมณฑลภูเก็ต ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 25- พ.ศ.2474
2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล เปรียบเทียบผลงานของเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ พ.ศ.2435-2475
2516
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พวงร้อย กล่อมเอี้ยง พระบรมราโชบายเกี่ยวกับปัญหาชาวจีนในพระราชอาณาเขตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2514
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พัชนี ตั้งยืนยง กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง
2552
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัชรา กิจปฐมมงคล พิธีกรรมของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครปฐม
2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พัชรินทร์ บุณยนิยม ระบบความเชื่อของคนจีนในเขตเทศบาล จังหวัดชลบุรี
2514
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัชรี วราศรัย นวนิยายไทยที่เสนอภาพสังคมจีนในเมืองไทย
2536
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัทชัย เพิ่มทรัพย์หิรัญ กรณีศึกษายุทธศาสตร์ Made in China 2025 ที่กระทบกับการส่งออกยางพาราไทย (The case study of Made in China 2025 strategy that has affected Thai rubber exports)
2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัทธ์ธีรา ศักดาชัยวิรัตน์  การปรับตัวและความสืบเนื่องของงิ้วในสังคมไทยกรณีศึกษา : คณะงิ้วเม้ง ป.ปลา เขตดาวคะนอง กรุงเทพฯ 
2549
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิชัย รัตนพล วิวัฒนาการการควบคุมโรงเรียนจีน
2512
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พิณวิไล ปริปุณณะ การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของคนจีนในไทย : กรณีศึกษาตัวละครคนจีนอพยพในนวนิยายลอดลายมังกร 
2555
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิทยา ฟูสาย การตอบสนองของคนในท้องถิ่นที่มีต่อตลาดจีนในเมืองห้วยทราย แขวงปอแก้ว สาธารณรัฐประชาชนลาว
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิริยา สุรขจร สำนวนจีนและสำนวนไทยที่มีคำเกี่ยวกับสัตว์ : การศึกษาเปรียบเทียบ
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิริยา สุรขจร สำนวนจีนและสำนวนไทยที่มีคำเกี่ยวกับสัตว์ : การศึกษาเปรียบเทียบ
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พูนเกศ จันทกานนท์ ประวัติความเป็นมาและการขยายตัวการค้าของชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ.2398-2475
2528
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพ็ญแข คชเดช บทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองของตนไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี พ.ศ. 2480-2540
2543
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพ็ญนภา หมอนสอาด ภาพลักษณ์ของชาวจีนในเมืองไทย ที่ปรากฏในนวนิยายไทย พ.ศ.2512-2533
2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์ บทบาทและการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเซียวฮุดเสง พ.ศ.2450-2474
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราพรรณ ประพิตรภา การศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจให้สัมฤทธิ์ผลกับการอบรมสั่งสอนของบิดามารดาตามทัศนะของเด็กวัยรุ่นลูกจีน
2510
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพียงใจ เจริญโสพล บทบาทชาวจีนทางการผลิตและการค้าข้าวในบริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยหลังการสร้างเส้นทางรถไฟสายเหนือ พ.ศ. 2448-2488
2537
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชาวมลายูมุสลิมและชาวจีนในย่านสายกลาง จังหวัดยะลา
2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไพรัช เจียระนันท์ นโยบายต่างประเทศของเวียตนามต่อจีน ค.ศ. 1945-1979
2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไพริน นิเวศน์ปฐมวัฒน์ โป๊ยเซียน : บทบาทและความสำคัญของความเชื่อชาวจีน กรณีศึกษามูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ สะพานใหม่ ดอนเมือง กทม.
2538
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ไพลิน เชิญเพชร การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์สตรี ระหว่าง “สี่แผ่นดิน” ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และ “บ้าน” ของปาจิน
2555
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ไพศาล สิทธิลิขิต นัยทางการเมืองของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแต่งงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน : ค.ศ.1949-1980
2543
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไพศิษฏ์ พงศ์ทองเมือง การประสมประสานทางวัฒนธรรม ระหว่างชาวมุสลิม กับชาวไทยเชื้อสายจีน ในเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2540
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ฟาง ฟาง การตั้งชื่อคนไทยและการตั้งชื่อคนจีน :การศึกษาเปรียบเทียบ
2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฟู เจิง โหย่ว คำซ้ำในภาษาจีนและภาษาไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
2526
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภวธัช พงษ์ศรี การศึกษาข้อผิดพลาดในงานเขียนเรียงความภาษาจีนกลาง : กรณีศึกษานิสิตไทยระดับอุดมศึกษา
2560
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภัคคิณี จัยพงศ์ การพัฒนาสารานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประเพณีวัฒนธรรมจีน ในจังหวัดนครสวรรค์
2555
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภัทรภร ธัญญเสรี ความเป็นจีนในการเล่าเรื่องของภาพยนตร์จีนแผ่นดินใหญ่ที่ฉายต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ.2543-2551
2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภัทรวดี ตรัยที่พึ่ง ศึกษาเปรียบเทียบ "บ้าน" "ฤดูใบไม้ผลิ" "ฤดูใบไม้ร่วง" ของปาจิน กับ "ผจญบาป" ของศรีบูรพา
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภัทราพร โชคไพบูลย์ การศึกษาเปรียบเทียบนิยายของ "โบตั๋น" เรื่อง "จดหมายจากเมืองไทย" และ "ปิงซิน" เรื่อง "แด่นักอ่านรุ่นเยาว์"
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภัทรารมณ์ ขำจิตต์ การศึกษาเครื่องเคลือบและเครื่องถ้วยที่พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในวิทยาลัยเกษตรกรรมเก่า อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2540
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภัทรี เอิบอิ่มฤทธิ ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์โสเภณีในผลงานวรรณกรรมจีน-ไทยจากเรื่อง "พระจันทร์เสี้ยว" ของ เหลาเส่อ และเรื่อง "หญิงคนชั่ว" ของ ก.สุรางคนางค์
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภัทรียา สุธีรทัตต์ การสร้างบทเรียนโปรแกรมประกอบเสียง เรื่อง การสร้างประโยคอย่างง่ายในวิชาภาษาจีน 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2542
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภานุวัตร อภิรักษ์มณีกุล วิเคราะห์ชีวิตรักร่วมเพศจากนวนิยายของหลี่ปี้หัว เรื่องป้าอ๋องอำลาสนมรัก
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ภาวิณี บุญทา การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศที่ 2(ภาษาจีน) : กรณีศึกษาโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภูวดล ทรงประเสริฐ นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ.2475-2500)
2519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มนตรี ด่านไพบูลย์ การเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดของลำไยในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มนทิรา เตชะมโนดม เซียงหวย : การก่อตั้งขององค์กรนำชาวจีนในสังคมไทย(พ.ศ.2452-2460)
2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มัญชรี บุนนาค การศึกษาเปรียบเทียบสังคมประกิตของบิดามาดากับบุคลิกภาพของเด็กในจังหวัดพระนครและต่างจังหวัด.การเปรียบเทียบสังคมประกิตและบุคลิกภาพระหว่างคนไทยและคนจีน
2514
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มัลลิกา เรืองระพี บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
2518
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มายูร โชติรัตนะศิริ ศุนย์ศิลปวัฒนธรรมจีนศึกษา
2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาลินี อัศวชัย การตั้งตัวและการทำการค้าของพ่อค้าชาวจีนในไทย
2516
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มาลี กิตติวรเวช วิจารณ์วรรณกรรมโศกนาฏกรรมของเฉาอวี่
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มาลี ศรีเพชรภูมิ.  การศึกษาเรื่องความดีในปรัชญาจีนโบราณ
2525
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มุกดา ศรียงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเกรงใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของเด็กไทย และเด็กจีน
2515
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมธาวี รัตนทวีโสภณ ศูนย์ส่งเสริมพิธีกรรมจีน
2546
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิ่งรัก ชุนชาติประเสริฐ กลวิธีการเรียนภาษาจีนกลางของนักศึกษาไทย
2546
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุทธนา วรุณปิติกุล พิธีกรรมกินเจในสังคมภาคใต้ : กรณีชาวจีนในอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
2541
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ยุ่นตี จารุลักขณา ช่องทางการจัดจำหน่างกระเบื้องเซรามิคในนครปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทยจำกัด
2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยุพเรศ มิลลิแกน บทบาทของชาวจีนในประเทศไทย
2510
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยุพิน คำแท่ง เทคโนโลยีการผลิตข้าวของประเทศไทย พ.ศ.2398-2475
2528
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยุพิน เรืองแจ้ง บทบาทศาลเจ้าในกรธำรงอัตลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
2552
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุวดี องค์เทียมสัคค์ การศึกษาเปรียบเทียบคำว่า "hui" "neng" "keyi" ในภาษาจีนกลางกับคำว่า "ได้" ในภาษาไทย
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รชฎ สาตราวุธ จารีตในคัมภีร์ขงจื๊อในฐานะสิ่งปลดปล่อยมนุษย์สู่อิสรภาพ 
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รตพร ปัมเจริญ บทบาทของศาลเจ้าจีนในการธำรงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ : ศึกษากรณีในเขตเมือง จังหวัดนครปฐม
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รติพร ศรีสมทรัพย์ จากภัยคุกคามสู่ความเป็นมิตร: การปรับเปลี่ยนการรับรู้ของประเทศไทยต่อจีนในงานด้านจีนศึกษาในประเทศไทย
2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รพีพรรณ ลิมปิติ การถ่ายทอดความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนภาคใต้
2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รสริน สิริเลิศศักดิ์สกุล การศึกษาการใช้ภาษาในนวนิยายเรื่อง ลั่วทัวเสียงจึ กับการแปลเป็นไทย
2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบทิศ ไวยสุศรี  วิธีการเข้าใจปริศนาธรรมในพุทธปรัชญานิกายเซน
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ แบบแผนการลงคะแนนเสียงชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตชุมชนหนาแน่น เขต 2 กรุงเทพมหานคร
2534
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัชชานนท์ เกตุรามฤทธิ์ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา-จีน: นัยต่อการส่งออกไทยไปยังสหรัฐอเมริกา
2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รัตนาภรณ์ เหล่ายิ่งเจริญ อดีตที่เล่าใหม่ : การวิพากษ์สังคมและการเมืองจีนในนวนิยายยุคหลังการปกครองของเหมาเจ๋อตง
2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัศมี ศรีวงศ์พงษ์พันธ์ อิทธิพลทางอุดมการณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
2519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัศมี เอื้ออารีย์ไพศาล ดนตรีพิธีกงเต็กจีนแคะ กรณีศึกษาโรงเจคิ้น ชู อำ
2546
มหาวิทยาลัยมหิดล
ราตรี เจียมจารุภา วิเคราะห์บทบาทผู้นำชาวจีนด้านการปกครองในหัวเมืองภาคใต้ฝั่งตะวันตก พ.ศ.2398-2475
2547
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รินชัย ชัยวรพร สถาบันวัฒนธรรมจีน
2532
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่ง สุจินันท์กุล การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์สาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุ่งจิต ปรัชญาสันติ การตั้งถิ่นฐานวิถีชีวิตและบทบาทของชาวจีนในอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมาระวห่างปีพ.ศ.2490-2539
2542
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่งนภา พราหมณ์วงศ์ การธำรงชาติพันธุ์ของชุมชนชาวจีนคาทอลิกผ่านพิธีศพ : กรณีศึกษาชุมชนคาทอลิกบ้านบางนกแขวก ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่งรัตน์ ทองสกุล วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยน ของชาวไทยเชื้อสายจีน สามระดับอายุในจังหวัดภูเก็ต
2544
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รุจิรา ศรีสุภา การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายของเสนีย์ เสาวพงศ์ เรื่อง "ปีศาจ" และนวนิยายของหลินอวี่ถัง เรื่อง "ตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ"
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เรวดี ชัยสงคราม ผลกระทบของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนที่มีต่อส่วนเกินผู้บริโภคของประเทศไทยและจีน
2557
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรวัต วรรณนุรักษ์ ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และแนวทางการแก้ปัญหา
2554
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฤาชัย จันทรสมบัติ การศึกษากระบวนการปรับนโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่าง 1969-1973
2529
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลักษมี รัชต์บริรักษ์ จีนกับการเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลี่ น่า เหอ การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ระหว่างภัตตาคารจีน และญี่ปุ่นในประเทศไทย
2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลี่ หยาง (Li Yang) การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรจีนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2554
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วนิดา เจริญศุข นามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห์ทางอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์
2532
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรเทพ สันติวรรักษ์ วิถีชีวิตชาวจีนในเขตสถานีรถไฟศรีสะเกษ
2542
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วรรณิดา ถึงแสง การศึกาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่มีคำบอกอวัยวะ "ตา"
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรรัตน์ พิริยานสรณ์ การเปรียบเทียบเฉ้อเตียวอิงสฺยงจฺว้านกับมังกรหยก
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรวรรณ ฉายศิริกุล การประเมินคุณค่านวนิยายจีนกำลังภายในที่ได้รับความนิยม ในปี พ.ศ. 2521-2522
2524
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรวรรณ ฉายศิริกุล การประเมินคุณค่านวนิยายจีนกำลังภายในที่ได้รับความนิยมในปี พ.ศ.2521-2522
2524
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วรวรรณ เวชชพิทักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบงานประพันธ์ร้อยแก้วของปิงซินกับเมิ่งลี่
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วรวิทย์ วงค์กา ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและจีนที่มีต่อการส่งออกลำไยอบแห้งของประเทศไทย
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรีวรรณ ศิริจันทร์ ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับจีนต่อผู้ประกอบการเขตภาคเหนือในการลดภาษีสินค้าผักและผลไม้
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรุณ วศะพงศ์ การพัฒนาระบบพจนานุกรมภาษาไทย-จีนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วรุณพร สุวรรณธานินทร์ นโยบายการจัดการชาวจีนฮั่นสมัยราชวงศ์ชิงตอนต้นที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์ความเป็นจีน
2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วรุณศิริ วัฒนอาภรณ์ชัย การสะสมทุนของชาวจีนในมลายู ค.ศ.1819-1900
2530
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วศิน เรืองประทีบแสง นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2521-2531: เน้นวิเคราะห์มิตางการเมือง
2534
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วสุมดี สถานดี การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายเรื่อง "สี่แผ่นดิน" ของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และ "สี่รุ่นร่วมเรือน" ของเหลาเส่อ
2555
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วัชรพล จึงเจริญ การวิเคราะห์วจนะในบทแปลเรื่องสั้นจากภาษาจีน-อังกฤษ การเชื่อมโยงความเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิพากษ์ในเรื่องจริงของอาคิว
2547
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วัชรินทร์ ภูเขาทอง ความพยายามในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และสหภาพโซเวียตในทศวรรษ 1980 : ปัจจัยภายในภายนอกของสาธารณรัฐ ประชาชนจีนที่ส่งเสริมการปรับปรุงความสัมพันธ์
2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัฒนา คุณประดิษฐ์ การผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ของชาวจีนฮ่อในภาคเหนือของประเทศไทย
2543
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารุณี จิวกิตติศักดิ์กุล แนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีน เขตการศึกษา 8
2538
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิเกียรติ มารคแมน งิ้วแต้จิ๋วกับภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาคณะเหล่าบ่วงนี้ ชุนปัง
2539
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิชาญ ศิริกาญจนโรจน์ การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมสีแดงจีน-ไทย
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิชุดา พรายยงค์ คำยืมภาษาจีนในวรรณกรรมสมัยกรุงธนบุรี : การศึกษาเชิงสังคมและวัฒนธรรม
2556
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยา วัชระเกียรติศักดิ์ ปัญหาจีนฮ่ออพยพภายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
2539
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิภา ธนสารศิริสุข ความสุนทรีย์ของกวีนิพนธ์พรรณนาอารมณ์แนวทางสายกลางของสวีจื้อหมอ
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
วิภารัตน์ ธาราธีรภาพ ยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายต่างประเทศของจีนต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย : ผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยในทศวรรษ 1970
2531
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิภาวี สุวิมลวรรณ อุดมคติทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษากลุ่มผู้นำหอการค้าจีน (พ.ศ. 2488-2540)
2559
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์ การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานี
2546
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิมลรัตน์ หงษ์ร่อน ฮวงจุ้ย : บทบาทความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยที่มีต่อกรทำกิจการค้าของชาวจีนแต้จิ๋ว กรณีศึกษา ธุรกิจการค้าย่านเยาวราชตั้งแต่วงเวียนโอเดียนถึงแยกเยาวราช
2537
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิยะดา ทองมิตร การใช้แรงงานของชาวจีนในสังคมไทย พ.ศ. 2325-2453 
2527
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิรัตน์ แก้วแทน การศึกษาประเพณีกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2537
มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิลัดดา สกุลอิสริยาภรณ์ วิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง จักรพรรดิโลกไม่ลืม
2532
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิลาศ ปริญญานิยม ความเชื่อเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของชาวไทยเชื้อสายจีน จังหวัดภูเก็ต
2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ
เว่ย ซู่เฟิน (Wei, Sufen) การเปรียบเทียบคำอวยพรของชาวไทยกับชาวจีน
2556
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เว้ย, นา การวิเคราะห์คุณธรรมในคำคมจากวรรณคดีเรื่องสามก๊กเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวจีนที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง 
2554
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศนิชา ทัศนสว่างคุณ วิเคราะห์ภาพลักษณ์ตัวนางในนวนิยาย "จินสั่วจี้" ของ จางอ้ายหลิงกับ "ข้างหลังภาพ" ของศรีบูรภา
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศภิสรา เข็มทอง อิทธิพลวัฒนธรรมจีนในงานจิตรกรรมของ จ่าง แซ่ตั้ง
2556
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศยามล เจริญรัตน์ "งิ้วแต้จิ๋ว" ในฐานะละครสังคม : สัญลักษณ์ทางชาติพันธุ์ไทยจีน
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรติ สกุลรัตน์ จีนกับเอเชียอาคเนย์ แนวนโยบายต่างประเทศของจีนต่อเอเชียอาคเนย์ในรอบยี่สิบปี (1960-1980)
2521
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศรศักร ชูสวัสดิ์ ผูกปี้ : การจัดเก็บเงินค่าแรงแทนการเกณฑ์แรงงานจากคนจีนในสมัยรัตนโกสินทร์
2524
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศรัญญา ไชยธานี การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกิจร้านอาหารจีนในรูปแบบแฟรนไชส์
2556
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ศรัทธา พูลสวัสดิ์ "จีน" : จากมุมมองตะวันตกในนวนิยายของเพิร์ล เอส บัก
2547
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศริญญา พงศ์จันทร์ตา การศึกษาเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศริญญา อรุญขจรศักดิ์ จักรวาลวิทยาและจริยศาสตร์ในปรัชญาสำนักขงจื่อ. (ดุษฎีบัณฑิต)
2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศริญญา อรุณขจรศักดิ์.  ภาษาและความเป็นจริงในคัมภีร์เต๋าเต๋อจิงและคัมภีร์จวงจื๊อ 
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศิวิมล ศรีวิโรจน์มณี บทบาทของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กระบวนการการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแห่ง
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศากุน ภักดีคำ บทบาทของอารมณ์ในจริยศาสตร์ของขงจื๊อ
2549
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริเพ็ชร ทฤษณาวดี การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมของหลู่ซฺวิ่นเรื่องอาคิวเจิ้งจฺว้านฉบับแปล
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิริเพ็ชร อิงควิบูลย์พันธ์ การพัฒนาสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ : ศึกษากรณีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ในทศวรรษที่ 1990
2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิริภรณ์ บุญประกอบ การศึกษาเปรียบเทียบโศกนาฏกรรมความรักในนวนิยายเรื่อง "ป้านเซิงหยวน" ของจางอ้ายหลิง และเรื่อง "หญิงคนชั่ว" ของ
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศิริรัตน์ อัชชสุวรรณ เรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิต : โลกทัศน์ของช่างตัดเสื้อ ชาวไทยเชื้อสายจีน
2544
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิริลักษณ์ ลีลาพันธ์ไพบูลย์ การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายเรื่อง "คนลากรถ" และนวนิยาย "คำพิพากษา"
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศิวริน เลิศภูษิต สังคมทวิลักษณ์สิบสองพันนา : กรณีศึกษางานปอยสังขารบ้านถิ่น เมืองเชียงรุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2549
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศุภมาศ เอ่งฉ้วน คำเรียกญาติภาษาจีนฮกเกี้ยนในภาคใต้ของประเทศไทย และเกาะปีนัง
2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย พ.ศ.2367-2453
2524
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภลักษณ์ พรกุลวัฒน์ พัฒนาการการดำเนินธุรกิจและการธำรงเอกลักษณ์ธุรกิจแบบจีน : กรณีศึกษาสองตระกูล
2539
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์ บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2172-2394
2540
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศุภารมย์ ประสาทแก้ว การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐที่มีต่อคนจีนในสมัยรัชกาลที่ 4 
2551
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สงบ เมฆาอภิรักษ์ ความเชื่อในพิธีกรรม การเข้าทรงของชาวไทย เชื้อสายจีน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2537
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาพร เจริญกมลเกียรติ ความเชื่อทางศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษาวัดมังกรกมลวาส
2544
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สถาพร ทรวงแสวง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงเรียนและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของโรงเรีนภาษาจีนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
2548
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมเกียรติ สิกขารักษ์สกุล บทบาทของสมาคมใหหนำกับผสมผสานทางวัฒนธรรมในสังคมไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนไหหลำ
2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมจิต พิเศษสาทร การศึกษาเปรียบเทียบ 'Lai' และ 'qu' ในภาษาจีนกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน
2517
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์ บทบาทของประเทศมหาอำนาจตะวันตกในการสร้างทางรถไฟของประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2517
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมปอง ยอดมณี คตินิยมการก่อสร้างที่ปรากฎในสถาปัตยกรรมจีน ในเขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2535
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สมพงศ์ สุกใส ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา : ศึกษาจากจิตรกรรมฝาผนังศาสนสถานจีน
2535
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สมพร เดชแก้วภักดี การจัดตั้งองค์กรและบทบาทสังคมของสมาคม และมูลนิธิจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2542
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สมยศ พระสุขไทย บทบาทจีนและอาเซียนต่อสงครามกัมพูชา (ค.ศ.1979-1991)
2550
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมศรี แซ่จึง ประเพณีการแต่งงานของชาวจีนในประเทศไทย (กรณีศึกษา จีนแต้จิ๋วในตำบลตลาดกระทุ่นแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร)
2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สยมพร ทองสาริ ผลกระทบจากการตัดถนนในกรุงเทพฯ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ (พ.ศ. 2411-2453) : ศึกษาเฉพาะกรณีการตัดถนนพระนครด้านเหนือและด้านใต้พระนคร
2526
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สร้อยมุกข์ ยิ่งชัยยะกมล นโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน (ค.ศ.1948-1957)
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัมพันธ์ เพชรสม อิทธิพลของศิลปะจีนในสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 3
2523
วิทยาลัยครูสวนสุนันททา
สาวิตรี กรศรี การศึกษาการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย: บทเรียน ประสบการณ์ และบทบาทของภาครัฐโดยศึกษาเปรียบเทียบกับจีน
2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาวิตรี ตนสาลี เปรียบเทียบนวนิยายรักของจางอ้ายหลิงและสุวรรณี สุคนธา
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สาวิตรี ทัพภะสุต ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ.2398-2453
2527
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ ชีวิตสามัญชนจีนในกรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ. 2500-2517 
2553
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สิทธิพล เครือรัฐติกาล ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจีน
2553
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สินชัย กิมเซียะ การศึกษาวิจัยสำนวนภาษาจีนในนวนิยายเรื่องฮว๋านจูเก๋อเก๋อ
2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิริกร กำพลังฤทธิ์ การบริหารจัดการมูลนิธิการกุศลคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อบริการสังคมอีสาน
2551
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิริรัตน์ พุ่มเกิด "อัศวพาหุ" กับการใช้วรรณกรรมเพื่อเผยแพร่แนวความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
2538
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิริลักษณ์ ศักดิ์เกรียงไกร ต้นกำเนิดของชนชั้นนายทุนในประเทศไทย (พ.ศ.2398-2453)
2522
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิริวรรณ ลอพันธุ์ไพบูลย์ การศึกษาเปรียบเทียบบทบาททางจริยธรรมของตัวละคร ในละครและภาพยนตร์ ชุดโทรทัศน์ไทย, จีน และญี่ปุ่น
2532
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สิริวัลย์ เรืองสุรัตน์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด : การศึกษาหญิงจีนในกรุงเทพมหานคร
2539
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุกัญญา ธรรมประเสริฐ ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
2545
มหาวิทยาลัยบูรพา
สุจินดา แซ่อึ้ง การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการแปลนิยายจีนกำลังภายในเรื่อง "ต้าเหยินอู้" ของโกวเล้ง ฉบับภาษาไทย
2552
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สุชาดา ตันตสุรฤกษ์ โพยก๊วน : การส่งเงินกลับประเทศโดยชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย
2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุดา หัสสภาณุ คำเรียกขานในภาษาจีนแต้จิ๋วที่ใช้โดยคนไทยเชื้อสายจีนในเยาวราช
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุดาพร หาญไพบูลย์ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2518-2528
2529
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ การเก็บภาษีอากรและผลกระทบต่อสังคมไทย พ.ศ.2416-2475
2525
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุทธิวรรณ พลชำนิ กระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของนักศึกษาต่างชาติชาวจีนที่กำลังเรียนระดับปริญญาตรี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Learning processes and life styles of Chinese students studying at the undergraduate level in Chiang Mai province
2556
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายเรื่อง "รักใดไหนจะปาน" และ "ข้างหลังภาพ" ของศรีบูรภา
2553
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สุธิมา โพธิ์เงิน จาก เฟิงเฉินเหยี่ยนอี้ สู่ ห้องสิน : การศึกษาวิเคราะห์การแปลและอิทธิพลของเรื่อง ห้องสิน ต่อวรรณกรรมและศิลปกรรมในสังคมไทย
2553
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุนันท์ พวงพุ่ม การศึกษาสารของผู้ประพันธ์สามก๊กฉบับต่างๆในภาษาไทย
2528
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุนิสา ปริมาณ การศึกษานิยายกำลังภายในเรื่องมังกรหยก
2543
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุนีย์รัตน์ เดชวิริยะกุล คติความเชื่อของชาวจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ :กรณีศึกษาประติมากรรมรูปเคารพ
2553
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุปรียา สุดประเสริฐ แนวคิดจริยธรรมสตรีของขงจื่อในวรรณกรรมจินผิงเหมย
2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุพินดา ตู้จินดา โครงการออกแบบภาพลักษณ์รวมและสิ่งพิมพ์โฆษณาสถานบำบัดโรคแบบจีน"เพ่งอันตึ๊ง"
2539
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุภาพร วิไลพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมืองของนักเรียนไทยเชื้อสายจีน ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
2520
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุมน อยู่สิน พฤติกรรมการสื่อสารและการผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย : ศึกษาเฉพาะชาวจีนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
2527
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุมาลี ศรีปานเงิน การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า "XIN" กับสำนวนไทยที่มีความหมายตรงกัน
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุรชัย เกียรติสุภัค การดำเนินนโยบายต่างประเทศด้านความมั่นคงของจีนต่อคาบสมุทรเกาหลีในศตวรรษที่ 21: ศึกษากรณีการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
2557
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ คามสัมพันธ์ไทย-จีน ยุคหลังสงครามเย็น
2541
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุรัตน์ สดแสงสุก จิตรกรรมการแสดงอุปรากรจีน : การศึกษาวิเคราะห์การสร้างงานจิตรกรรมสีพาสเทลชุด บัลเลท์ ของเอ็ดการ์ เอดกาส์
2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุลาภา รุ้งทาบนภา ศูนย์การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีน
2536
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุวรรณี ดาวสดใส การวิเคราะห์จิตรกรรมจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง
2529
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุษดี มณีกาญจนสิงห์ ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาจีนของนิสิตอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 และ 4
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เสรี วงศ์สมฤดี คุณภาพของการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าโรงเรียนสอนภาษาจีนกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม่
2547
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เสาวภาคย์ วรลัคนากุล ลักษณะคำซ้ำในภาษาจีนแต้จิ๋ว
2532
มหาวิทยาลัยมหิดล
เสาวรัตน์ โพธิพันธ์ ศึกษาอาหารจีนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ และพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราช
2550
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เสาวลักษณ์ หนูสวาสดิ์ การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างการลงทุนในประเทศไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2546
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แสงหงษ์ สุรนันทชัย นโยบายต่างประเทศต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
2546
มหาวิทยาลัยบูรพา
แสน กีรตินวนันท์ กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของสวัสดิการชุมชนบนอัตลักษณ์ความเป็นจีน: กรณีศึกษาชุมชนโบ๊เบ๊
2557
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แสวง รัตนมงคลมาศ การบริหารงานของสมาคมจีน : บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
2509
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
แสวง รัตนมงคลมาศ การบริหารงานของสมาคมจีน บทศึกษาเฉพาะกรณีสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
2509
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ศึกษาประเพณีแต่งงานของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
2538
มหาวิทยาลัยทักษิณ
หรรณพ พุกจันทร์ สมาคมจีนกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกากรณีสมาคมจีน จังหวัดพิษณุโลก กับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ปี พ.ศ.2528
2533
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลี่ เซียวเซียว การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์สตตรีในวรรณคดีวรรณกรรมเรื่อง "ตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ" และ "สี่แผ่นดิน"
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หลี่ เสวียจื้อ การศึกษา 80 ปีของประวัติการแปลวรรณกรรมจีนเป็นภาษาไทย
2557
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
หวง กว่างลี การศึกษาเชิงวิเคราะห์คำยืมภาษาจีนในภาษาไทย
2555
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หวัง, เฟิง ความสามารถการใช้ภาษาของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
2544
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เหยา ซือฉี ระบบมโนทัศน์ “ใจ” ในภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษาจีน: การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน
2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เหวย ซ่านหย่ง การศึกษาเปรียบเทียบประเพณีดั้งเดิมของวรรณกรรมไทยและจีนโดยมี "สี่แผ่นดิน" และ "ตระกูลใหญ่ในม่านเมฆ" เป็นกรณีศึกษา
2554
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
องค์การณ์ วิเศษสินธุ์ การศึกษาลักษณะทางมนุษยวิทยากายภาพของกระดูก Radius ของคนไทยและคนจีน
2517
มหาวิทยาลัยศิลปากร
องอาจ เลี้ยงพันธุ์สกุล ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสต์ติกส์ธุรกิจส่งออกยางพาราไปยังจีนตอนใต้ผ่านทางท่าเรือเชียงแสน
2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
องอาจ สุขุมาลวรรณ์