Please wait...

วิทยานิพนธ์

ชื่อ ชื่อเรื่อง ปี มหาวิทยาลัย Link
Janida Eiampailin การศึกษาภาวะแทรกซ้อนระดับเสียงในภาษาไทยมาตรฐานของคนจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพฯ
2547
มหิดล
Jirasak Mutitaporn วิวัฒนาการของการสรรหาบุคคลเข้ารับราชกาลฝ่ายพลเรือนของจีน
2510
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Jurairat So-Bha การศึกษาระบบเสียงภาษาจีนแคะถิ่นซิงหนิง
2544
มหิดล
Marisa Kotani การเปลี่ยนแปลงบทบาทของโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทย ช่วงก่อนและหลังทศวรรษ 1990
2545
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Nachon Treepornthip ความเข้าใจความหมายของคำยืมภาษาจีนถิ่นแต้จิ๋วในการใช้ภาษาไทย
2547
มหิดล
Niwat Tanphaisal บทบาทชาวจีนในหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันตก พ.ศ. 2411-2475
2534
ศรีนครินทรวิโรฒ
Nontaporn Prompitukporn การใช้ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันของคนไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
2545
มหิดล
Pakinee Sangsawang การศึกษาชื่อร้านค้าธุรกิจของคนไทยเชื้อสายจีนตามแนวภาษาศาสตร์ : กรณีศึกษาเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
2545
มหิดล
Pichanee Sawattayawong ป้ายมงคลจีน : การศึกษาความหมายและการใช้ในสังคมจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพมหานคร
2546
มหิดล
Saweang Ratanamongkolmat Administration of Overseas Chinese Association Affairs : A Case Study of the Tae Chew Association in Thailand
2509
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Wandee Saengtummachai การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาจีนแคะเหมยเสี้ยนในกรุงเทพมหานครกับภาษาจีนแคะเหมยเสี้ยนในประเทศจีนโดย ฮาชิโมโต
2546
มหิดล
Wilasinee Fungladda การเลือกคู่ครองของคนไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2545
มหิดล
Yadaakhunut Wangset การใช้คำเรียกขานของคนจีนแต้จิ๋วในกรุงเทพมหานคร
2545
มหิดล
กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์   บทบาทของขุนนางไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2367-2453)  
2533
มศว ประสานมิตร  
กมลชนก คงแก้ว ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทยถิ่นที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแคะ สามระดับอายุใช้ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2544
ทักษิณ
กมลทิพย์ ห่อเพชร การเปรียบเทียบเสียงวรรณยุกต์ในคำภาษาไทยมาตรฐานที่พูดโดยกลุ่มชาติพันธุ์ ไทย มลายู และจีน ในตำบลสะเดา และตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
2544
ทักษิณ
กมลาศ สาลี อิทธิพลของค่านิยมของครอบครัวที่มีผลต่อความสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของบุตร : กรณีศึกษาครอบครัวไทยเชื้อสายจีนเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรณิการ์ โกวิทกุล การเปรียบเทียบภาษิตคำพังเพยจีนกับสำนวน-ภาษิตไทย
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กฤษฎา พิณศรี และ ชรินรัตน์ อิงพงษ์พันธ์ การปรับตัวของคนไทยเชื้อสายจีนภายใต้วัฒนธรรมเขมรสุรินทร์
2548
ราชภัฏสุรินทร์
กอแก้ว ศิริกุล การตั้งถิ่นฐานและการปรับปรนทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีนเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งในจังหวัดกาฬสินธุ์
2551
มหาสารคาม
กัลญาณี กิจโชติประเสริฐ การเปรียบเทียบเทคนิคการหล่อโลหะในประเทศจีนและประเทศไทย  
2537
ศิลปากร
กาญจนา จินตกานนท์ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับภาษีอากรการพนัน
2530
ศิลปากร
กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร ผลกระทบจากการดำรงอยู่ของกองกำลังทหารจีนคณะชาติ "ก๊กมินตั๋ง" ในภาคเหนือต่อการดำเนินนโยบายต่างประเทศไทยระหว่างปีพ.ศ.2549-2527
2546
เชียงใหม่
กิ่งกาญจน์ บัวแก้ว นโยบายต่างประเทศไทยต่อสารธารณรัฐประชาชนจีน: ศึกษานโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
2550
รามคำแหง
กิตติกร คนศิลป นัยสำคัญของนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของไทย แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน 2518-2530
2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิติ ยิ่งยงใจสุข.  มโนทัศน์เรื่องความตายในคัมภีร์จวงจื๊อ
2538
จุฬาลงกรณ์
กุญชรี ศรีสุทธิสอาด การศึกษาความสัมพันธ์และเปรียบเทียบความเกรงใจ การรักษาหน้า และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ระหว่างนักเรียนเชื้อสายไทย กับนักเรียนไทยเชื้อสายจีน ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดภาคใต้
2516
บูรพา
เกศราพร มากจันทร์ การวิเคราะห์สารคดีท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2546
ศิลปากร
เกษม ปราณีธยาศัย   ผู้ชายในครอบครัวจีน กรณีศึกษา : ครอบครัวคนจีนแต้จิ๋วใน ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
2544
ศิลปากร
เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์ ความเป็นจีนตามนิยามของผู้มีเชื้อสายจีนในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2545
เชียงใหม่
แก้วตา จันทรานุสรณ์ คนจีนกับการผลิตสร้างวัฒนธรรมสาธารณะในเทศบาลขอนแก่น
2551
มหาสารคาม
ขรรค์ชัย อภิสุภาพ ความเชื่อเกี่ยวกับศาลเจ้าจีนในเขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2547
ทักษิณ
ขวัญทิชา เชื้อดี แรงจูงใจในด้านภาษีและราคาโอนเพื่อการลงทุนในประเทศจีน
2545
เชียงใหม่
คนึงนิจ ปัทมปราณี ศึกษาคำยืมภาษาจีนที่ใช้ในภาษาไทยถิ่น ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2542
ทักษิณ
คม ศิลปสอน วัดพุทธสายจีนนิกาย
2546
ศิลปากร
คะนึง โยธาใหญ่ การวิเคราะห์ศักยภาพการส่งออกลำไยอบแห้งไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
2541
เชียงใหม่
งามจิตร์ จันทร์แก้ว ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนที่เป็นชาวจีนฮ่ออิสระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
2543
เชียงใหม่
จงจิต กล่อมสิงห์ การรักษาเอกลักษณ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองเชียงใหม่
2546
เชียงใหม่
จงดี ยั่งยืน.  การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์ในคัมภีร์ภควัทคีตาและคัมภีร์เต๋า เตอ จิง
2526
จุฬาลงกรณ์
จเด็จ อินสว่าง กลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ชาวจีนกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณียชนชั้นกลางสัญชาติจีนบางกลุ่มกับการมีส่วนร่วมในทางการเมือง
2518
ธรรมศาสตร์
จตุพร มหาพรหม การวิเคราะห์ตัวละครชายชาวจีนในนวนิยายไทย ช่วง พ.ศ.2510-2537
2540
ศรีนครินทรวิโรฒ
จันทิรา แกมขุนทด ศึกษาประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
2544
ทักษิณ
จารุพร กฤษณพุกต์ สถาบันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
2525
ศิลปากร
จินตนา งามสว่าง การอบรมเลี้ยงดูบุตรของสตรีไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จินตนา ธันวานิวัฒน์ การศึกษาเปรียบเทียบความเปรียบในสามก๊กฉบับจีนกับฉบับไทย
2527
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิราณัฐ งามพัฒนะกุล การใช้คำลักษณะนาม /KSJ55/ ของชาวแต้จิ๋วในประเทศไทย
2534
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จีหยวน, เรน ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือวิญญาณ บรรพบุรุษของชาวจีนกับชาวไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา
2551
ทักษิณ
จุฑามณีนุช สืบสายไทย สมาคม : ลักษณะการรวมกลุ่มของชาวจีนในประเทศไทย : กรณีศึกษาสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย
2545
ศิลปากร
จุฑารัตน์ รื่นภาคเพ็ชร์ การวิเคราะห์อุปสงค์นำเข้าแอปเปิลจากจีน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-จีน
2548
เชียงใหม่
ฉลวย คำนึงเนตร พฤติกรรมการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีน ในเขตเทศบาลนครหลวง กรุงเทพธนบุรี
2515
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉิน หยงหลิน สำนวนจีนและสำนวนไทย : การศึกษาเปรียบเทียบ
2526
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เฉลิมรัฐ ขนอม ศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิม ของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2544
ทักษิณ
เฉี่ยวเหมย หลี ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างทางภาษาและวัฒนธรรมในปริศนาคำทายของจีนกับไทย
2554
เชียงใหม่
ชนิกา คำพุฒ การศึกษาการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทยชั้นปีที่4 สถาบันชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
2545
เชียงใหม่
ชรินรัตน์ อิงพงษ์พันธ์ การศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และสัมพันธ์ภาพของคนไทยเชื้อสายจีน: กรณีศึกษาสมาคมแซ่ตั้ง สมาคมแซ่เตีย และสมาคมแซ่อึ๊งในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุรินทร์
2548
ราชภัฏสุรินทร์
ชะลอ บุญช่วย ความเชื่อที่ปรากฎในพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
2532
ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ชัชศรันย์ เชิดชูตระกูลชัย สำนวนกริยากรรมแบบสามพยางค์ที่ใช้บ่อยในภาษาจีน
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนที่มีตัวเลขในภาษาจีนและภาษาไทย
2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชาญวิทย์ บัณฑิตเสาวภาคย์. มโนทรรศน์เรื่องมนุษย์ในปรัชญาเต๋าสมัยแรก
2529
จุฬาลงกรณ์
ชุตินธรา วัฒนกุล กรือเซะ : ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ ปรัมปรานิยายและพิธีกรรม
2537
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ ภาษาจีนและภาษไทยถิ่นเป็นประโยชน์เพียงใดในการค้นคว้าหาที่มาของคำในภาษาไทย
2489
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ญาณาธิป เตชะวิเศษ  พัฒนาการแนวคิดมนุษยนิยมในทัศนะของตู้เหวยหมิง
2558
ธรรมศาสตร์
ญาดา ประภาพันธ์ ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น
2519
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฐิติวรรณ ศรีเจริญ ปัจจัยที่กำหนดการลงทุนของไทยในจีน
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณปรัชญ์ บุญวาศ ทัศนะในการมองสังคมจีนของหลู่ซิ่น : ศึกษาจากงานเขียน
2543
ธรรมศาสตร์
ณรงค์ พ่วงพิศ นโยบายเกี่ยวกับจีนในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
2518
ศรีนครินทรวิโรฒ
ณัฎฐินี ภาสะพงศ์ ปรัชญาประวัติศาสตร์ของขงจื๊อ
2537
จุฬาลงกรณ์
ณัฏฐภัทร จันทวิช เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย
2524
ศิลปากร
ณัฐกฤตา สุวรรณภักดี มาตรการจำกัดบทบาทททางเศรษฐกิจของชาวจีนในประเทศไทยและผลกระทบต่อสถานภาพทางสังคมของชนชั้น
2551
รามคำแหง
ณัฐธิดา สุขมนัส ความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยในวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร
2539
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดวงกมล สุนทรขัณฑ์ การศึกษาผลกระทบต่อไทยเมื่อจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกโดยใช้แบบจำลอง
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เตือนพิศ ชัยพรหมประสิทธิ์ สถานภาพและบทบาทสตรีในครอบครัวจีนในสังคมไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์นิยมในกรุงเทพมหานคร
2531
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนอม ตะนา กิจการโรงสีข้าวในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย พ.ศ.2401-2481
2527
ศิลปากร
ทรงพล สุขุมวาท ดนตรีจีนแต้จิ๋ว : กรณีศึกษาวงดนตรีคลองเตยเหลี่ยงหลักฮึง  
2545
มหิดล
ทวี ธีระวงศ์เสรี สถานภาพทางกฏหมายของชาวจีนในประเทศไทย
2516
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิพดี นิมิตรพงศ์ธร ศึกษาการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยมุสลิม ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา
2547
ทักษิณ
ทิพย์พาพร เทศเรียน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และพรรคคอมมิวนิสต์จีน : ศึกษาความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์ ในช่วงปี 1969-1982
2530
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิษฏยา โภชนา ศีกษาประเพณีในรอบปีและจริยธรรมจากประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2548
ทักษิณ
ธมลวรรณ ตั้งวงษ์เจริญ เอกลักษณ์ชาติพันธุ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนอ้อมใหญ่
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรญาภรณ์ วงศ์บุญชัยนันท์ พิธีกงเต๊ก : ระบบสัญลักษณ์และระบบเครือญาติของชาวจีนแต้จิ๋วในเยาวราช
2542
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รูปแบบและคติความเชื่อที่ปรากฏในผลงานศิลปะแบบจีนในอำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
2543
มหาสารคาม
ธันยพร ประชุม บทบาทของชาวไทยเชื้อสายจีนในเขตเทศบางเมืองเลย
2547
ราชภัฏเลย
ธานี พันแสง บทบาทด้านเศรษฐกิจและการเมืองของชาวจีนในเขตเทศบาเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ.2398 ถึงพ.ศ.2540
2544
มหาสารคาม
ธานี สุขเกษม ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์แนวนโยบายต่างประเทศของไทยที่มีต่อจีน พ.ศ.2492-2515
2525
ธรรมศาสตร์
ธีรารัตน์ พิทักษ์พนัสกุล การศึกษาทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวุฒิวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี
2546
บูรพา
นงเยาว์ จิตตะปุตตะ บทบาทของสิ่งพิมพ์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯต่อการเมืองการปกครอง(พ.ศ.2453-2468)
2520
ศิลปากร
นงลักษณ์ จงรักวงศ์ ศึกษาอาหารที่ใช้ในประเพณีในรอบปีของชาวไทยเชื้อไทยเชื้อสายจีน ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2542
ทักษิณ
นพดล กิตติกุล   คำยืมภาษาจีนฮกเกี้ยนที่ใช้ภาษาไทยถิ่น จังหวัดภูเก็ต  
2534
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
นพวรรณ กุลตัณฑ์ ปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือการสอนภาษาจีนในโรงเรียนราษฎร์เพื่อสอนภาษาจีน
2526
ศรีนครินทรวิโรฒ
นภ อึ๊งโพธิ์ หรูหลินไว่ฉื่อ : นวนิยายแนวเสียดสีสังคมจีนสมัยหมิง-ชิง
2544
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นภารัตน์ มณีรัตน์ ภาษาจีนแต้จิ๋วที่จังหวัดนครปฐม
2526
ศิลปากร
นฤบดี วรรธนาคม ผลทางสังคมของภาพยนตร์จีนชุด"เปาบุ้นจิ้น"ที่มีต่อผู้ชมในกรงเทพมหานคร
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นฤมิตร สอดศุข ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : วิเคราะห์ปัจจัย อุปสรรคและปัจจัยเสริมสร้าง ในการมีความสัมพันธ์ทางการทูตต่อกัน
2521
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวภรณ์ อังสาชน การมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในชุมชนกุฎีจีน
2541
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวลศรี จงถาวร วิเคราะห์พระราชนิพนธ์บทความที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
2524
ศรีนครินทรวิโรฒ
นวลศรี พงศ์ภัทรวัต บทบาทผู้นำชาวจีนฮกเกี้ยนในเกาะภูเก็ต ระหว่าง พ.ศ. 2396-2475
2543
ศรีนครินทรวิโรฒ
นันทกา วชิรพินพง การศึกษาทัศนคติทางภาษาที่มีต่อภาษาจีนและผู้พูดภาษาจีนในกรุงเทพมหานคร
2530
ธรรมศาสตร์
นารท ศรียามินธน์.  มโนทัศน์เรื่องความแปรเปลี่ยนในปรัชญาจวงจื่อ 
2544
จุฬาลงกรณ์
นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร. องค์ความรู้เรื่องจีนในประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ.1975-1995.
2540
ธรรมศาสตร์.
นิคม ตังคะพิภพ การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ ความเกรงใจ และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวไทยและจีน
2516
ศรีนครินทรวิโรฒ