Please wait...

ชื่อบทความ

ชื่อผู้แต่ง/ผู้แปล ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ วารสาร/หนังสือ ดาวน์โหลด
(ชื่อภาษาจีน) 2556 "การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของหน่วยขยายภาษาจีนโบราณ" แปลและเรียบเรียงโดย พวงผกา สิทธิจันทร์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 53-87
(ชื่อภาษาจีน) 2556 "เรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน" แปลและเรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการวารสารจีนศึกษา วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 217-239
(ชื่อภาษาจีน) 2556 ลังกาสิบสองหัว : นิทานพระรามของสิบสองพันนา วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 97-118
(ชื่อภาษาจีน) 2555 "การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมแนวสัจนิยมจีนและวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย" แปลและเรียบเรียงโดย ไพรินทร์ ศรีสินทร์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่5 ฉบับที่5 หน้า 49-86
(ชื่อภาษาจีน) 2555 "จิตวิญญาณทางศาสนาภายใต้ผลงานของสวี่ตี้ซาน" แปลและเรียบเรียงโดย กรรณิฐา เมธีรัตนไพศาล วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่5 ฉบับที่5 หน้า 87-128
Bai Chun 2551 การศึกษาเปรียบเทียบบทแปล "หลุนยฺหวี่" สองสำนวน วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 117-129
Harnchai Chaitusaney 2558 การศึกษาเซียมซีศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรี A Study on Qian Poetry from the Temple of the Town Deity of singburi Province หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 หน้า 93-107
Jessada Ninsa-nguandecha 2558 "กวหองเส่งโห่ย" พิธีกรรมและความเชื่อของประเพณีกินเจในสังคมไทย : กรณีศึกษาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย จังหวัดตรัง "Kiu Hong seng hoy" Ritual beliefs in thai society : A Case Study of Chinese Vegetarian Festival in Kew Ong Yeah shrine,Trang province หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 หน้า 151-164
Nueakwan Buaphuan 2558 การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง The creation of Chinese language curriculum for the young tour guide in Wat Phratart Lampang Luang Community's school in Ko Kha district, Lampang หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 หน้า 245-251
Pattarpong Puanngam 2558 หน่วยฉายานามที่เกี่ยวกับสัตว์ในวรรณกรรมจีนกำลังภายในของโกวเล้ง Epithet Unit of Animals from Gu Long's internal energy chinese Novels หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 หน้า 205-211
Phoommarin Phiromlertamorn 2558 ข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีนของนิสิตวิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา A Study of common Errors in the Chinese Character Writing of Students in the Chinese Major, Faculty of Humanities and Social Sciences at Burapha University หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 หน้า 109-128
Rao Ruiying 2552 อิทธิพล ของจีนในการร่วมมือกับประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ วารสารจีนวิทยา ปีที่3 หน้า 192-206
Siriwan Worrachaiyut 2558 ระบบสอบเข้าราชการกับชนชั้นปัญญาชนสมัยราชวงศ์ซ่ง The System of imperial Examination and the Intellectuals in Song Dynasty หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 หน้า 47-55
Wilai Limthawaranun 2558 ชื่อร้านค้าภาษาจีนในประเทศไทย : แนวนิยมในการตั้งชื่อร้านค้ากับภาพสะท้อนบทบาทของชุมชนจีนในสังคมไทย Chinese Names of Shops in Thailand : Pooularity in Naming and Reflections on the role of the Chinese community หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 หน้า 77-91
Wu Shengyang 2552 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำชีน "Mo-Xu"--- การศึกษาเปรียบเทียบคำจีน "Mo-Xu" กับคำว่า "เบาะแส" ในภาษาไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2 หน้า 99-122
กง ลี่หง 2549 "ศัพท์ใหม่ภาษาจีนในอินเทอร์เน็ต" แปลและเรียบเรียงโดย ปิญชาน์ สาเกตุ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 23-39
กณิกนันต์ โยธานะ 2556 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า "ภาษาจีน" กับสำนวนไทยที่มีคำว่า "กิน" วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 145-181
กนกพร นุ่มทอง 2554 การแปลวรรณกรรมจีนเรื่องซั่นในสมัยรัชกาลที่ 1 หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 61-109
กนิษฐา ลีลามณี 2554 วิเคราะห์ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของเมืองในภาพยนตร์จีน เรื่อง "เจ้าพ่อโรงอาบน้ำ" ของผู้กำกับ จาง หยาง หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 185-190
กนิษฐา ลีลามณี 2554 วิเคราะห์ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของเมืองในภาพยนตร์จีน เรื่อง "เจ้าพ่อโรงอาบน้ำ" ของผู้กำกับ จาง หยาง หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 185-190
กนิษฐา ลีลามณี 2552 "จู้เจี้ยน" งานเขียนตลกร้ายของหลู่ซวิ่น วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2 หน้า 130-133
กรกพร ศรีญาณลักษณ์ 2554 การสื่อความหมายของภาพมงคลจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่4 ฉบับที่4 หน้า 22-43
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 2549 จาก "หัวเฉียว" ถึง "หัวอี้" ความคิดตกผลึกจากหนังสือ "สรรนิพนธ์หวาง เกิงอู่——การอพยพย้ายถิ่นฐานกับศัตรูของการอพยพ" แปลและเรียบเรียงโดย จักรวรรดิ แซ่โค้ว วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 219-235
กิตติธน ยงประพัฒน์ 2556 "บทบาทของภาษาแม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง" แปลและเรียบเรียงโดย ปฏพัทธ์ ชัยมงคล วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 240-258
คันธรส วิทยาภิรมย์ 2556 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 259-276
จรัญญา วิชัยประเสริฐศรี 2551 การศึกษาเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ JIU และ CAI ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยลักษณะเดียวกัน วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 173-216
จาง เหม่ยลี่ 2552 "มุมมองแนวใหม่เกี่ยวกับการสอนภาษาจีนสำหรับ ชาวต่างชาติโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบมอบหมายงาน" แปลและเรียบเรียงโดย ปัญชาน์ สาเกตุ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2 หน้า 48-66
จินดาพร พินพงทรัพย์ 2556 การศึกษาลักษณะนิสัยของคนไทยในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 93-101
จุฑามาศ ประมูลมาก, สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 2554 ตำนานว่าด้วย "ธิดาพระเจ้ากรุงจีน" ในสังคมสยาม วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่4 ฉบับที่4 หน้า 44-68
ฉิน ซิ่วหง 2555 นามวลีในภาษาจ้วงปัจจุบัน วารสารจีนวิทยา ปีที่6 หน้า 202-242
เฉิน เจี้ยน 2552 "การเรียนการสอนวิชาการฟังภาษาจีนกลาง สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ" แปลและเรียบเรียงโดย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2 หน้า 32-47
ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย 2554 การใช้ภาษาในโลกไซเบอร์ของนักแชทชาวจีน วารสารจีนวิทยา ปีที่5 หน้า 95-123
ชิว ซูหลุน 2551 แนวคิดอมตะวรรณคดีจีน ความฝันในหอแดง วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 50-60
เชิดชัย ผาสุพงษ์, จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์ 2549 ความแตกต่างของภาษาจีนในประเทศจีนและไต้หวัน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 13-21
ญาณาธิป เตชะวิเศษ 2558 ความหมายของ "ขบวนการขงจื๊อสมัยใหม่" วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่8 ฉบับที่2 หน้า 245-269
ณัฏฐนิจ แช่มสุวรรณวงศ์ 2556 (ภาษาจีน) ที่ไม่ได้แสดงความหมายถึงจำนวนตรงตามตัวเลขที่ปรากฏในระดับประโยค——การศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่7 หน้า 28-48
ถาวร สิกขโกศล 2556 หลี่มี่ กวีร้อยแก้วยอดกตัญญู วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 88-96
ถาวร สิกขโกศล 2552 เผียนเหวิน: คำประพันธ์พิเศษของจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2 หน้า 134-140
ถาวร สิกขโกศล 2549 สามก๊ก : จากวรรณคดีเอกของจีนมาเป็นวรรณคดีเอกของไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 117-135
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี 2555 การใช้ตัวแบบโครงสร้างมูลฐานของเหตุการณ์กับการสอนส่วนเสริมบอลผลในภาษาจีน วารสารจีนวิทยา ปีที่6 หน้า 177-201
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี 2551 การศึกษาและออกแบบการสอนสำนวนจีนที่ใช้โดยทั่วไป จากคลังข้อมูลภาษา: กรณีศึกษาของนักศึกษาไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 82-116
นพเก้า สิรินธรานนท์ 2556 การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย : กรณีศึกษา หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 147-162
นภ อึ๊งโพธิ์ 2549 วัฒนธรรมการบูชาโทเท็นของชนชาติกลุ่มน้อยในจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 155-183
นลิน ลีลานิรมล 2554 การศึกษาปัญหาในการแปลวรรณกรรมแฟนตาซีจีนเป็นไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่4 ฉบับที่4 หน้า 84-111
นัทธนัย ประสานนาม 2555 วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส : ชิกลิทเชื้อสายตะวันออกของหลิวจงเวย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่5 ฉบับที่5 หน้า 186-198
นัทธนัย ประสานนาม 2554 โรงรับจำนำหมายเลข 8 : นวนิยายรักเหนือธรรมชาติของเซินเสว่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่4 ฉบับที่4 หน้า 177-185
นัทธนัย ประสานนาม 2554 เรื่องเล่า ครอบครัว และความทรงจำ : อัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของผู้หญิงไทยเชื้อสายกวางตุ้งในนวนิยายเรื่องรอยวสันต์ของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 149-169
บุรินทร์ ศรีสมถวิล 2556 การศึกษาเปรียบเทียบการแปลสำนวนในเฟิงเสินเหยี่ยนอี้กับห้องสินฉบับพากย์ไทยสมัยรัชกาลที่สองและสำนวนแปลของ วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 182-216
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 2556 แนวทางแห่งสันติวิธีในปรัชญามั่วจื่อ : ความรัก ความเท่าเทียม ผลประโยชน์ ปละครรลองธรรม วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 25-52
ประทีป ฉายลี 2556 บทบาทชาติพันธุ์ไท (ไต) และสถานะของไทศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์จีน-ไทยให้ยั่งยืน หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 165-182
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2551 "น้ำ" ในสำนวนจีน วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 61-81
ปริยา ชื่อชูเวส 2551 ปัญหาและแนวทางแก้ไขการแปลกรณีศึกษาด้านการทูตเรื่อง "นายกรัฐมนตรีโจวอินไหลเข้าร่วมประชุมบันดุงปี 1955" วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 130-154
ปฤณา มโนมัยวิบูลย์ 2553 ปัญหาของผู้เรียนจีนกับคำบอกบุรุษ :ใครเป็นใครในภาษาไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่4 หน้า 124-136
พรรณทิพา อัศวเทพอุทัย 2558 การศึกษาเปรียบเทียบการแปลวรรณกรรมเรื่อง "เดือนเสี้ยว" วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่8 ฉบับที่2 หน้า 135-153
พรรณทิพา อัศวเทพอุทัย 2551 การวิจารณ์เปรียบเทียบวรรณกรรม เรื่อง(ภาษาจีน) ฉบับภาษาไทยสองฉบับ วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 155-172
พระสันทัดอักษรสาร 2554 ประวัติงิ้วในเมืองไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่4 ฉบับที่4 หน้า 1-21
พิชณี โสตถิโยธิน 2555 คำยืมภาษาจีนแต้จิ๋วในภาษาไทย : ปรากฏการณ์ที่วงศัพท์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความหมาย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่5 ฉบับที่5 หน้า 129-162
พิราศิณี กองเงิน 2550 แนวทางการแปลนวนิยายสะท้อนสังคมจีนเรื่อง The Three Daughters of Madame Liang วารสารจีนวิทยา ปีที่1 หน้า 19-38
พิริยา สุรขจร 2558 การศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีทางวาทศาสตร์เชิงอุปมาของสำนวนจีนทางพุทธศาสนากับสำนวนไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกัน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่8 ฉบับที่2 หน้า 36-73
ภัทรา พิเชษฐศิลป์ 2554 มโนทัศน์ขอว(ภาษาจีน) วารสารจีนวิทยา ปีที่5 หน้า 124-152
ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 2554 การเดินทางไปสอบจอหงวนในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่ง วารสารจีนวิทยา ปีที่5 หน้า 265-287
ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 2553 การเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้อันยิ่งใหญ่ในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่ง วารสารจีนวิทยา ปีที่4 หน้า 86-113
เมชฌ สอดส่องกฤษ 2556 ข้อสังเกตเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเสียงพ่นลมในภาษาไทยมาตราฐานและเสียงไม่พ่นลมในภาษาไทยถิ่นเหนือกับคำในภาษาจีน หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 125-137
เมชฌ สอดส่องกฤษ 2552 อุปมาและสัญลักษณ์ความรักในภาษาจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2 หน้า 141-159
วินัย สุกใส 2554 วิวัฒนาการวรรณกรรมจีนในภาษาไทยตั้งแต่ พ.ศ.2411-2475 (ตอนที่ 2) วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่4 ฉบับที่4 หน้า 131-176
ศริญญา ผั้วผดุง 2554 การศึกษาเปรียบเทียบตัวบทละครทางเรื่องบ้วนฮวยหลากับนิยายอิงพงศาวดารจีนต้นฉบับเรื่องว่าฮวาโหลวและอู๋หู๋ผิงซี วารสารจีนวิทยา ปีที่5 หน้า 227-264
ศรีศักดิ์ เจียมวัฒนาเลิศ 2554 ความเป็นมาของเรื่องต๋งหย่งพบเทพธิดา วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่4 ฉบับที่4 หน้า 112-130
ศศิพร เพชราภิรัชต์ 2554 วัฒนธรรมการกินดื่มของชาวมังกร:`ศิลปะบนปลายตะเกียบ วารสารจีนวิทยา ปีที่5 หน้า 24-72
ศันศนีย์ เอกอัจฉริยา 2556 ภาพรวมการศึกษาวิจัยประโยค BA วารสารจีนวิทยา ปีที่7 หน้า 67-105
ศุภชัย แจ้งใจ 2556 การจัดการศึกษาร่วมระหว่างคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับองค์กรการศึกษาในประเทศจีนและปัญหาการพัฒนาทักษะภาษาจีนของผู้เรียนสาขาวิเทศธุรกิจจีนและสาขาจีนศึกษา หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 203-216
สยุมพร ฉันทสิทธิพร 2556 จากวาทกรรม "การสืบทอดสายตรงแห่งมรรควิธี " (ภาษาจีน) สู่หลี่เสวีย (ภาษาจีน) และตำราทั้งสี่ (ภาษาจีน) วารสารจีนวิทยา ปีที่7 หน้า 149-171
สิทธิพล เครือรัฐติกาล 2555 ภาพลักษณ์ของเจิ้งเหอในประวัติศาสตร์จีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่5 ฉบับที่5 หน้า 33-48
สุชาทิพย์ อัมพรดนัย 2550 การศึกษาเปรียบเทียบคำ "le" ในภาษาจีนกลางกับคำ "แล้ว" ในภาษาไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่1 หน้า 40-99
สุธิมา โพธิ์เงิน 2553 จากเฟิงเฉินเหยี่ยนอี้ สู่ ห้องสิน :การวิเคราะห์การแปลวรรณกรรมจีน วารสารจีนวิทยา ปีที่4 หน้า 224-241
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 2558 จารึกอักษรจีนบนระฆังของศาสนสถานจีนในไทย : บันทึกหน้าหนึ่งทางประวัติศาสตร์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่8 ฉบับที่2 หน้า 1-35
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 2556 ปุนเถ้ากง : เทพ "เจ้าที่"จีนในสังคมไทย หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 35-57
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 2556 การสำรวจองค์ความรู้ด้านไทยศึกษาในฐานข้อมูล CNKI ของจีน: กรณีศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่6 ฉบับที่6 หน้า 277-302
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 2554 ไซอิ๋วในวัดไทย : กรณีศึกษาภาพปูนปั้นที่วัดบวรนิเวศวิหารและภาพเขียนสีที่วัดราชโอรสาราม หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 125-147
สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์, กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์, กนิษฐา ลีลามณี 2555 นคราภิวัฒน์ของผืนแผ่นดินจีนในยุคแห่ง "สาธารณรัฐประชาชนจีน" วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่5 ฉบับที่5 หน้า 1-32
สุรางค์ศรี ต้นเสียงสม 2550 เพื่อนจีนในบ้านไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่1 หน้า 196-216
หลี่ เหฺรินเหลียง 2549 อนาคตแห่งการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีน-ไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 237-249
หาญซี 2551 เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดและการตายของจีนและไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่2 หน้า 217-229
อิสรา พรรัตนานุกูล , Zhu Minwen , Wang Jianqin 2554 ความคล้ายคลึงเชิงกลุ่มในวรรณยุกต์จีนและไทย : ผลกระทบที่มีต่อการรับรู้วรรณยุกต์ของผู้เรียนชาวไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่5 หน้า 171-190
อู่ เยี่ยนยวิ๋น 2552 "กรณีศึกษาการฝึกฝนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ของผู้เรียนที่มีพื้นหลังทางภาษาเป็นภาษาสเปน" แปลและเรียบเรียงโดย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่2 ฉบับที่2 หน้า 12-31