Please wait...

ชื่อบทความ

ชื่อผู้แต่ง/ผู้แปล ปีที่พิมพ์ ชื่อบทความ วารสาร/หนังสือ Link
Bai Chun 2551 การศึกษาเปรียบเทียบบทแปล "หลุนยฺหวี่" สองสำนวน วารสารจีนวิทยา ปีที่ 2 หน้า 117-129
Bingling Zhong 2562 ทักษะการสื่อสารภาษาจีนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย วารสาร e-Journal of Education Studies มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 หน้า 1 ถึง 15
Changlong Lan 2561 ร่องรอยเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาและศาสนาเต๋า ในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ จังหวัดชลบุรี วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 หน้า 145-157
CHEN JIE CHEN JIE 2558 ซีโหยวจี้ – ไซอิ๋ว : วิเคราะห์กลวิธีการแปลคำศัพท์ทางวัฒนธรรม สักทอง วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส) ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 199 - 206
DanTing Li, ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์, เบญจวรรณ นาราสัจจ์ 2561 วีรชนในแบบเรียนประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของจีนปัจจุบัน วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 251-272
FENG ZHOUBI , Sarassawadee Ongsakul 2563 ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนและล้านนา ในสมัยปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 – 16 วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 232-250
He Liquan 2556 ลังกาสิบสองหัว: นิทานพระรามของสิบสองพันนา วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 97-118
Hu Qingguo 2556 "การเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษาต่างชาติในประเทศจีน" แปลและเรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการวารสารจีนศึกษา วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 217-239
Hui Huang, ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล 2562 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจของบริษัทเหม่ยถวนดีลิเวอรี่ และบริษัทเอ้ยเหริงเมอดีลิเวอรี่ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 1 - 15
Jiranuwat Sawasnatee, Wan Ping, Tai 2556 เหลียวหลังแลหน้า 37 ปี ความสัมพันธ์ไทย – จีน : มุมมองทฤษฎีสรรค์สร้างนิยม – เหลียวหลังแลหน้า 37 ปี ความสัมพันธ์ไทย – จีน : มุมมองทฤษฎีสรรค์สร้างนิยม – จากมิตรเป็นศัตรูจากศัตรูสู่มิตร วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 94-118
Kim One, ชินัณ บุญเรือง, อนุชา ทุมาภา 2562 หมู่อาคารโบราณมรดกโลก อู่ตังซาน (???) : เครือข่ายและอิทธิพลของศาสนาเต๋าต่องานเผยแพร่วัฒนธรรมจีน วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 85-94
Lin Caijun 2563 การวิจัยเชิงทดลองรูปแบบพัฒนาการระบบคลังคำในใจของภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองของนักศึกษาไทย วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 40-59
Lin Hung-Cheng, สุพิชฌาย์ ทวีธนวิริ, สุชาดา ภู่สิทธิกุล 2560 พัฒนาการทางความหมายของคำว่า "???" และ "??" ในไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 187-223
Lin Shiya, อิมธิรา อ่อนคำ 2563 ศึกษาเปรียบเทียบประเพณีในรอบปีของชาวจีนแต้จิ๋ว: กรณีศึกษา ย่านเยาวราช ประเทศไทย และจังหวัดกิ๊กเอี๊ย มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 28-45
Liu Jian Lu, พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์, ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 2560 การศึกษาเปรียบเทียบความเปรียบ "ไซฮั่น" ฉบับภาษาจีน กับฉบับแปลภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 73-82
LIU SHUWEN 2563 ดอกโบตั๋น ดอกไม้มงคลจีนในงานศิลปะไทย วารสารศิลปกรรมบูรพา ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 หน้า 52 - 66
Liu Yaxian 2556 "การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างของหน่วยขยายภาษาจีนโบราณ" แปลและเรียบเรียงโดย พวงผกา สิทธิจันทร์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 53-87
Luo Xiaoyu, สุวพร เซ็มเฮง, พรชุลี ลังกา 2561 แนวทางการบริหารการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนสำหรับโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานคร วารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 53-64
Ma GuiTong, ศุภการ สิริไพศาล, อดิศร ศักดิ์สูง 2561 วัฒนธรรมกวนซี่กับการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนฮากกา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย อินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 139-163
Paitara Chaochalard 2559 การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวและดนตรีจีน (กู่เจิง) วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 21-32
Peng Le Shan, ศรีวิไล พลมณี, สนิท สัตโยภาส 2562 สถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจีนในหนังสือรวมเรื่องสั้น "เสียงเพรียกที่กลบเร้น จากแผ่นดินใหญ่" พิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 หน้า 31-42
Rao Ruiying 2552 อิทธิพล soft power ของจีนในการร่วมมือกับประเทศแถบเอเชียอาคเนย์ วารสารจีนวิทยา ปีที่ 3 หน้า 192-206
Shengyang Wu, อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล 2553 มอง“เกาเหลา”จากแง่มุมวัฒนธรรมอาหารการกินของคนแคะ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 หน้า 154-170
Tiansong Wang, Yinsheng Li 2562 การศึกษาสภาพการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนจีนในภาคเหนือ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 244 - 256
Wu Shengyang 2552 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของคำจีน"Mo-Xu"---การศึกษาเปรียบเทียบคำจีน"Mo-Xu"กับคำว่า "เบาะแส" ในภาษาไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 99-122
Xiao Shanshan, Li Jun, ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย 2560 เปรียบเทียบคำที่ออกเสียงคล้ายกันระหว่างภาษาจีนกลางกับภาษาไทยมาตรฐาน วารสารศรีปทุมปริทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 หน้า 129-136
Xiaohui Guo 2561 การจัดการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลจีน วารสารรังสิตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 หน้า 283-296
Xu Meizhu 2555 "จิตวิญญาณทางศาสนาภายใต้ผลงานของสวี่ตี้ซาน" แปลและเรียบเรียงโดย กรรณิฐา เมธีรัตนไพศาล วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 87-107
Xu Peiling 2555 "การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมแนวสัจนิยมจีนและวรรณกรรมเพื่อชีวิตของไทย" แปลและเรียบเรียงโดย ไพรินทร์ ศรีสินทร์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 49-86
Xuejun Wu, ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา 2562 การเปิดรับสื่อ ความพึงพอใจและการรับรู้ภาพลักษณ์คนไทยจากละครโทรทัศน์ไทยของประชาชนจีน เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 40-67
Yao Siqi 2563 อุปลักษณ์มโนทัศน์ “ใจเป็นภาชนะ” ในภาษาไทยเปรียบเทียบกับภาษาจีน วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 113-139
Yao Siqi 2562 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “ความฝันจีน” กับยุทธศาสตร์การบริหารประเทศของประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิง วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 หน้า 1 ถึง 40
Yao Siqi 2561 อุปลักษณ์สงครามสู่ "ความฝันจีน" : มุมมองทางปริชาน มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 หน้า 71-101
Yao Siqi 2561 อุปลักษณ์มโนทัศน์ “ความฝันจีนเป็นการเดินทาง” : มุมมองทางปริชาน วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 หน้า 74-93
Yao Siqi 2560 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ “มนุษย์เป็นสัตว์”: กรณีศึกษาสมญานามในวรรณกรรมจีนเรื่อง ??? /??uei214 xu214 t?uan51 /(ซ้องกั๋ง) วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 หน้า 1 ถึง 43
Yao Siqi 2559 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับหงส์และไก่ในภาษาจีน วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 45 ฉบับที่ 2 หน้า 1 ถึง 58
Yao Siqi 2559 คำประสมคำนามกับคำนามที่มีคำว่า /?in55/ (ใจ) ในภาษาจีน : การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ปริชาน  วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 หน้า 1 ถึง 36
Yao Siqi, ชัชวดี ศรลัมพ์ 2561 อุปลักษณ์ "ใจ" กับคำแสดงประสาทสัมผัสในภาษาจีนเปรียบเทียบกับภาษาไทย วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 หน้า 174-225
Yuanyuan Li 2560 ภาพสะท้อนคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มอั้งยี่ในนวนิยายชุด เลือดทระนง วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 หน้า 24-36
Yunzhu Zhao 2560 สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง ประเทศไทย: บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อสังคมไทย วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 23 หน้า 11 - 23
Zhong Bingling, ชูชาติ พิณพาทย์, ปริญญา ทองสอน 2562 การพัฒนาชุดกิจกรรมการสื่อสารภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 113-121
ZHOUBI FENG, สรัสวดี อ๋องสกุล 2563 ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนและล้านนา ในสมัยปลายคริสต์ศตวรรษที่ 13 – 16 วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 232 - 250
กง ลี่หง 2549 "ศัพท์ใหม่ภาษาจีนในอินเทอร์เน็ต" แปลและเรียบเรียงโดย ปิญชาน์ สาเกตุ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 23-39
กชณิภา วิชยปรีชา, ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย 2556 การขยายความหมายของคำกริยา ? k?n ในภาษาจีนกลาง วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 หน้า 51-62
กณิกนันต์ โยธานะ 2556 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนที่มีคำว่า “ch?” กับสำนวนไทยที่มีคำว่า “กิน” วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 145-181
กนกพร นุ่มทอง 2563 หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน : บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในพงศาวดารหมาน พงศาวดารราชวงศ์หยวน พงศาวดารราชวงศ์หยวนฉบับใหม่และเจาปู๋จ่งลู่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 157-227
กนกพร นุ่มทอง 2563 หลักฐานล้านนาในเอกสารโบราณจีน: บันทึกเกี่ยวกับอาณาจักรสนมแปดร้อยในเอกสารโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 1-112
กนกพร นุ่มทอง 2563 การศึกษาปัญหาการแปลบทขยายและส่วนเสริมจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 หน้า 89-105
กนกพร นุ่มทอง 2560 ภาพลักษณ์ของโจโฉในวัฒนธรรมจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 83-108
กนกพร นุ่มทอง 2555 สถานะของกิมย้งและนิยายกิมย้งในประวัติวรรณกรรมจีน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 หน้า 154-169
กนกพร นุ่มทอง 2554 การแปลวรรณกรรมจีนเรื่องซั่นในสมัยรัชกาลที่ 1 หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 61-109
กนกพร นุ่มทอง 2553 ซ้องกั๋ง กบฎที่ยอมจำนน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 หน้า 158 - 168
กนกพร นุ่มทอง 2552 การศึกษาการแปลวรรณกรรมจีนเรื่องไซ่ฮั่นในสมัยรัชกาลที่ 1 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 หน้า 86 - 98
กนกพร นุ่มทอง, ลลิดา วิษณุวงศ์ 2560 การศึกษานวนิยายแนวย้อนเวลาของจีน เรื่องเจาะเวลาหาจิ๋นซี กับเจาะมิติพิชิตบัลลังก์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 35-71
กนกพร นุ่มทอง, ศิริวรรณ ลิขิตเจริญธรรม 2562 หลักและข้อควรระวังในการแปลจีน-ไทย ไทย-จีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 105-151
กนกพร ศรีญาณลักษณ์ 2554 การสื่อความหมายของภาพมงคลจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 22-43
กนกพร ศรีญาณลักษณ์ 2549 การประยุกต์ใช้อีเลิร์นนิงในการเรียนการสอนภาษาจีน  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 หน้า 33-48
กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์, กนิษฐา ลีลามณี, สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 2555 นคราภิวัฒน์ของผืนแผ่นดินจีนในยุคสมัยแห่ง “สาธารณรัฐประชาชนจีน” วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 1 ถึง 32
กนิษฐา ลีลามณี 2554 วิเคราะห์ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของเมืองในภาพยนตร์จีน เรื่อง "เจ้าพ่อโรงอาบน้ำ" ของผู้กำกับ จาง หยาง หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 185-190
กนิษฐา ลีลามณี 2552 "จู้เจี้ยน" งานเขียนตลกร้ายของหลู่ซวิ่น วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 130-133
กมลชนก โตสงวน 2562 เส้นทางประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศจีน วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 315-329
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 2561 อักษรและรัฐ: การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิรูปอักขรวิธีระหว่างจีนกับไทย ในทศวรรษที่ 1930-1940 วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 291-321
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 2560 จีนในประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ในประวัติศาสตร์จีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 278-307
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 2559 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงถัง-ซ่งกับกระบวนทัศน์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์จีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 214-238
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 2557 วาทกรรมตงฉิน กังฉิน ในประวัติศาสตร์สงครามฝิ่น อ่าน “การล่มสลายของราชสำนักแห่งสวรรค์: ย้อนศึกษาสงครามฝิ่น” วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 204-215
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 2557 อักษรและรัฐ: การปฏิรูปอักษรจีนในปลายราชวงศ์ชิงถึงสาธารณรัฐจีน วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 1 ถึง 26
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์ 2549 จาก "หัวเฉียว" ถึง "หัวอื้" ความคิดตกผลึกจากหนังสือ "สรรนิพนธ์หวาง เกิงอู่--การอพยพย้ายถิ่นฐานกับศัตรูของการอพยพ" วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่1 ฉบับที่1 หน้า 219-235
กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์, สรพงษ์ ลัดสวน 2558 อ่านวรรณกรรมไทยพากษ์จีนในสังคมไทยยุคพัฒนา วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 95-127
กรรณิกา สงวนสินธุกุล, วิญญู อาจรักษา 2562 การศึกษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในความสัมพันธ์กับย่านมรดกชุมชนเมือง: กรณีศึกษา: พื้นที่ถนนเยาวราช วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 หน้า 152 - 166
กรรณิฐา เมธีรัตนไพศาล 2557 “ห้องเหล็ก” จินตภาพในผลงานเรื่องตะโกนก้องและละล้าละลัง วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 1 ถึง 24
กรศิริ คตภูธร, ชูชิต ชายทวีป 2557 การศึกษาหลักจริยศาสตร์ของขงจื้อ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า 12 ถึง 24
กฤดิ์มณี พลประถม, รุจี ศรีสมบัติ, กาญจนา อินทรสุนานนท์ 2558 การศึกษาวงดนตรีหล่อโก้ว สมาคมฮั่วเคี้ยวเฮียบหวย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 หน้า 104 - 112
กฤต ศรียะอาจ 2560 แนวคิดเรื่องทางสายกลางของขงจื๊อ วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 128-135
กฤษฎา แก้วเกลี้ยง 2555 ความเป็นท้องถิ่นกับวัฒนธรรมจีนที่เข้ามาในสังคมไทยกรณีศึกษา รูปแบบประเพณีและคติความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างไทยกับจีน วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 หน้า 29-57
กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์ 2561 นโยบายต่างประเทศของจีนกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วารสารวิชาการแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 หน้า 196-214
กันย์สินี จตุพรพิมล 2557 การแปลชื่อสถานที่ท่องเที่ยวภาษาไทยเป็นภาษาจีน วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 หน้า 226-244
กัลยาณี กฤตโตปการกิต 2563 สำนวนจีน : ภาพสะท้อนโลกทัศน์ของชาวจีนต่อสตรีจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 271-301
กัลยาณี กฤตโตปการกิต 2562 กลวิธีทางวาทศาสตร์ในคำขวัญสิ่งแวดล้อมภาษาจีน  วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 64-99
กัลยาณี กฤตโตปการกิต 2562 การศึกษาดัชนีปริจเฉทภาษาจีนที่ปรากฏในหนังสือเรียนการพูดภาษาจีนกลางชุด "Short-term Spoken Chinese" วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 139-155
กิตติธน ยงประพัฒน์ 2556 "บทบาทของภาษาแม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง" แปลและเรียบเรียงโดย ปฏิพัทธ์ ชัยมงคล วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 240-258
กุนทรา ไชยชาญ 2562 การพัฒนาทักษะการแสดงเพื่อสร้างตัวละครผู้หญิงจีนในการแสดงเรื่อง รายละเอียด ไม่ได้ร่างกาย อยาก ของ ชิน วุน ปิง ตามหลักการแสดงของไมเคิล เชคอฟ วารสารศิลป์ปริทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 23-35
กุลศิริ อังสนันท์สุข, กนกพร นุ่มทอง 2561 1 ทศวรรษนวนิยายจีนแนวพาฝัน: กรณีศึกษานวนิยายมากกว่ารักที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551-2560 ของสำนักพิมพ์แจ่มใสกับสังคมไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 125-142
เก็จวิรัล ตั้งสิริวัสส์, วนิดา ชูเกียรติวัฒนากุล, ทรรศนีย์ โมรา, Wei Jie 2560 การเรียนรู้ภาษาจีนเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ของนักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 582-591
เกตุมาตุ ดวงมณี 2548 ภาษาจีน : หนึ่งในภาษาสำคัญของโลก วารสารปาริชาต ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 หน้า 62 - 67
เกรียงไกร กองเส็ง 2561 “ผี” ในสำนวนจีน : โลกทัศน์ของชาวจีนต่อมนุษย์และธรรมชาติ วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 1 ถึง 20
เกรียงไกร กองเส็ง, สุภาวดี ยาดี 2562 "แผนภูมิสวรรค์" (????) กับการถ่ายทอดอุดมการณ์ผ่านคำทำนาย มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 หน้า 11-45
เกรียงไกร เกิดศิริ, ธนิก หมื่นคําวัง 2560 รูปทรง และการจัดวางที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ : บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หน้าจั่ว ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 172 - 197
เกียงไกร กองเส็ง 2559 “ร่างกายภายใต้บงการ” การเปลี่ยนแปลงความหมาย “ความงาม” บนเรือนร่างสตรีไทย-จีนตามวิถีสมัยใหม่ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 235-249
แก้วตา จันทรานุสรณ์ 2554 การสร้างตนและการสั่งสมทุนทางวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 หน้า 125-148
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 2515 นโยบายผสมกลมกลืนของรัฐบาลไทยต่อชาวจีน วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม หน้า 11
ขวัญใจ สุขก้อน, วิโรจน์ แกล้วกล้าหาญ 2563 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการท่องเที่ยวเยาวราชยุคใหม่ วารสารเพื่อการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 12 - 20
ขวัญดาว มาอยู่ 2562 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการใช้คำถามโดยใช้คำปฤจฉาสรรพนามคำว่า "??" ในภาษาจีน และคำว่า "อะไร" ในภาษาไทย วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 239-249
ขวัญดี รักพงศ์ 2520 วิวัฒนาการของวรรณกรรมจีน แบบจีนและเกี่ยวกับจีนในภาษาไทย วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 7 หน้า 102-134
คมกริช การินทร์, หลิว เหวิน จั๋ว 2562 เพลงพื้นบ้านถู่เจีย เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 หน้า 31-40
คันธรส วิทยาภิรมย์ 2556 การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 259-276
จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ 2560 การศึกษาที่มาของความหมายและวิธีการสร้างคำ “ลายสือ” ในเอกสารจีน วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 หน้า 217 - 246
จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ 2559 ความหมายของสัทวิทยาภาษาจีนโบราณ วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 หน้า 22-38
จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ 2552 อรรถศาสตร์เชิงเปรียบเทียบความคลุมเครือระหว่างภาษาไทยกับภาษาจีน วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 15-25
จรัญญา วิชัยประเสริฐศรี 2551 การเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ JIU และ CAI ในภาษาจีนกลางกับคำภาษาไทยในลักษณะเดียวกัน วารสารจีนวิทยา ปีที่ 2 หน้า 173-216
จรัสศรี จิรภาส 2562 ลักษณะเฉพาะตัวของการแพร่กระจายวรรณกรรมร้อยกรองจีนโบราณของไทย วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 106-118
จรัสศรี จิรภาส 2562 "ศึกษาไทย" และ "ไทยศึกษา" ในประเทศจีน วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 หน้า 94-118
จรัสศรี จิรภาส 2551 "นักษัตรหมายเลขหนึ่ง "ชวด" ในภาษาและวัฒนธรรมจีน" ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 หน้า 28-35
จริยา วาณิชวิริยะ, อัญชลี ทองเอม 2563 สำนวนจีน: เจตนาการใช้ วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 110 หน้า 227 - 240
จักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช, จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ 2563 กระบวนการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ้วประจำเทศกาลจีนในสังคมไทย วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 100-132
จักรพงษ์ ชดช้อย 2562 การศึกษาปรัชญาชีวิตมนุษย์ในมุมมองของหวังหยางหมิง วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 หน้า 15-24
จารุทัศน์ กาญจนอักษร, วรรณวิภา สุเนต์ตา 2562 โครงการออกแบบเครื่องประดับอวยพร จากสัญลักษณ์มงคลแบบจีน วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4
จิ้ง เสิ่น, เมธาวี ยุทธพงษ์ธาดา, รุจิรา เส้งเนตร 2562 การเปรียบเทียบการขยายความหมายของคำว่า “กิน” ในคำประสมที่เป็นรูปแบบกริยา+กรรมในภาษาไทยและภาษาจีน มนุษยสังคมสาร (มสส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 67-84
จิตตาภรณ์ กล่อมแดง, อรุณวรรณ มุขแก้ว, จีรณัทย์ วิมุตติสุข 2560 วัฒนธรรมการแต่งกายบาบ๋าจังหวัดพังงา วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 36 - 47
จิตติ เอื้อนรการกิจ 2561 การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยของจีน (เกาเข่า): มุมมองเชิงอำนาจ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 279-288
จิตรลัดดา สวัสดิพงษ์, เชิดชัย ผาสุพงษ์ 2549 ความแตกต่างของภาษาจีนในประเทศจีนและไต้หวัน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 13-21
จินดานันท์ บำรุงจิตร 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีน ระหว่าง ค.ศ. 1991 – 2014 วารสารวิชาการ มหาวิยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 หน้า 99 - 113
จินดาพร พินพงทรัพย์ 2561 กลวิธีการตั้งชื่อภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาจีน วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ต่อ 1471-1491
จินดาพร พินพงทรัพย์ 2556 การศึกษาลักษณะนิสัยของคนไทยในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 93-101
จินต์ชุตา ศาสตร์สมัย 2558 วรรณยุกต์ภาษาจีนฮากกา (แคะ) ถิ่นเฟิงชุ่น ของผู้พูดทวิภาษาจีนฮากกา-ไทยถิ่น วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 หน้า 214-238
จินตนา ธันวานิวัฒน์ 2546 ความรักและปรัชญาชีวิตในกวีนิพนธ์ของสวีจื้อหมัว วารสารอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 หน้า 110-135
จินตนา วิเศษจินดา, สมพงษ์ จิตระดับ 2561 แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 445-455
จิรเมธ รุ่งเรือง 2560 ทัศนคติด้านลบต่อชาวจีนจากมุมมองของไทย วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 273-292
จิรเมธ รุ่งเรือง 2554 การค้าระหว่างประเทศไทยและมณฑลกวางตุ้ง: ปัญหาและข้อเสนอแนะ วารสารไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 59 - 71
จิราพร เนตรสมบัติผล, เดชา ชาติวรรณ 2562 ทัศนะของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อป้ายภาษาจีนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานคร วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 99-107
จื่อหยวี หลี่, ศรีวิไล พลมณี, ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ 2563 เปรียบเทียบนวนิยายเรื่องนาคีของไทยกับตำนานเรื่องนางพญางูขาวของจีน พิฆเนศวร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 47-53
จุฑามาศ ประมูลมาก, สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ 2554 ตำนานว่าด้วย “ธิดาพระเจ้ากรุงจีน” ในสังคมสยาม วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 44-68
จุรี สุชนวนิช 2561 การเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) : กรณีศึกษา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 1-13
จุฬารัตน์ คำน้อย, หลิวชู ชู, จิ้น หลิง 2561 การสร้างคลังข้อมูลและวิเคราะห์การเขียนตัวอักษรจีนผิดของนักศึกษาไทย ระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษาสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 102-119
จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา 2559 แนวคิดจักรวาลวิทยาอู่สิงอันส่งผลต่อระบบการปกครองโบราณของจีน วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 หน้า 51-70
จุฬาลักษณ์ ปลื้มปัญญา 2555 ปริมณฑลสาธารณะ (public sphere) ในประวัติศาสตร์จีนปลายราชวงศ์ชิง (1840s-1810s) วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 111-127
เจวียน หยัง 2562 การวิเคราะห์ลักษณะเด่นและที่มาของคำศัพท์ภาษาจีนในสหรัฐอเมริกา วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 70 - 90
เจษฎา นิลสงวนเดชะ 2561 ศาลเจ้าจีน : ศรัทธาสถานในสังคมไทย วารสารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 หน้า 45-70
เจษฎา นิลสงวนเดชะ 2559 กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบทอดพิธีกรรมอัญเชิญพระกิวหองไต่เต่ออกแห่รอบเมือง วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 หน้า 200 - 222
เจษฎา นิลสงวนเดชะ 2557 การศึกษาภาพและคำมงคลจากภาพพิมพ์แกะสลักไม้อวยพรตรุษจีน กรณีศึกษาหมู่บ้านหยางหลิ่วชิง นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 76-91
เจษฏา นิลสงวนเดชะ 2558 "กวหองเส่งโห่ย" พิธีกรรมและความเชื่อของประเพณีกินเจในสังคมไทย : กรณีศึกษาศาลเจ้ากิวอ่องเอี่ย จังหวัดตรัง " การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 2 "ไข่มุกหล่นบนจานหยก จีนศึกษา ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม"
เจี้ยน กวอ, นรชาติ วัง 2561 การวิเคราะห์นโยบายด้านยุทธศาสตร์ "ยุคสมัยใหม่" ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง วารสาร MFU Connexion ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 198-222
ฉิน ซิ่วหง 2555 นามวลีในภาษาจ้วงปัจจุบัน วารสารจีนวิทยา ปีที่ 6 หน้า 202-242
ฉิน เหวินตัน, อู๋ เซิ่งหยัง 2559 การตีความนวนิยายเรื่องสี่แผ่นดินในทัศนคติของจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 73-107
ฉี เสวียหง, ตุลยนุสรญ์ สุภาษา 2560 การศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 115 - 124
เฉิน เจี้ยน 2552 "การเรียนการสอนวิชาการฟังภาษาจีนกลาง สำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ" แปลและเรียบเรียงโดย จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 32-47
เฉิน หรงหลิน 2559 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการแปล “พจนานุกรมไทย-จีน” ฤ พินิจพิเคราะห์ร่วมกับคุณเธียรชัย เอี่ยมวรเมธ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 171-201
เฉินตง เหมย, ธนานันท์ ตรงดี, ดุจฉัตร จิตบรรจง 2557 การสร้างคำเรียกสีของชาวจีนที่มีช่วงอายุต่างกัน วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 หน้า 23-32
ช. ศรีงิ้วราย 2530 เบื้องหลังการดำเนินนโยบายเปิดประตูของจีน วารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-2 หน้า 189-194
ชนกพร ทองตากรณ์, สมปฤณ นิยมไทย์ 2561 การวิเคราะห์ "นโยบายเส้นทางสายไหมในคริสต์ศตวรรษที่ 21" ของจีน วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 95-126
ชนัญญา พวงทอง 2562 การศึกษาเปรียบเทียบการออกเสียงคำศัพท์ในภาษาจีนกลางและภาษาม้ง วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 27-38
ชนาใจ หมื่นไธสง, บดี ปุษยายนันท์, ภัทร์ธีนันท์ หมื่นไธสง 2562 นโยบายต่างประเทศของจีน ‘หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง’กับปรากฏการณ์ในจังหวัด หนองคาย อุดรธานี ขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย วารสารมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 หน้า 55-94
ชนิกานต์ รัตนชัยไพศาลกุล 2563 โครงการการบูรณาการวิชาการสอนภาษาจีนโดยใช้กิจกรรมค่ายภาษาจีนเพื่อพัฒนาความรู้ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนในโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนวัดหัวไทร) วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 257 - 274
ชมพูนุท รัตนเลิศนาวี, เพชรรุ่ง ส.สกุล, อุมาพร สกุลเกียรติพจนา 2560 สอนภาษาจีนผ่านภาพยนตร์จีนเรื่อง “ปริศนาน้ำเต้าวิเศษ” มนุษยศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 หน้า 151-170
ชวนพิศ เทียมทัน 2557 การวิเคราะห์พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์เหรินหมินรื่อเป้าและ ซินหวารื่อเป้าในแง่ความหมายของคำศัพท์ โครงสร้างวลีและประโยค วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 1-32
ชวาลิน เพ่งบุญ, นพวรรณ เมืองแก้ว, อธิปัตย์ นิตย์นรา, พิชัย แก้วบุตร 2563 สตรีนิยมผ่านตัวละครเพศหญิง: กรณีศึกษา "ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ" พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 180-204
ชัชศรัณย์ ฉัตรแสงอุทัย 2560 ปริทัศน์การจำแนกคำเชื่อมในภาษาจีนกลาง วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ฉบับ 308-342
ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย 2554 การใช้ภาษาในโลกไซเบอร์ของนักแชทชาวจีน วารสารจีนวิทยา ปีที่ 5 หน้า 95-123
ชาคริต ศิริรัตน์, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด, คมสัน สุริยะ, ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2550 ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรส่งออกของไทยไปยังประเทศจีน วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1-3 หน้า 50-70
ชาติ ภาสวร 2558 การศึกษาวิวัฒนาการเชิงสัญลักษณ์และความหมายของลวดลายประดับจีนตามขนบ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 63-71
ชิดหทัย ปุยะติ 2560 สตรีนิยมกับอุดมการณ์รักชาติใน "หญิงสาวชาวสำเพ็ง" วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 1 ถึง 30
ชิดหทัย ปุยะติ 2554 พัฒนาการและลักษณะเด่นของวรรณกรรมจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 71-91
ชินดนัย ธีระพันธุ์พิเชฏฐ์ 2562 จีนกับการใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจในการต่อรองระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีเกาะเซนกากุ/เตียวหยู วารสาร MFU Connexion มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 299-344
ชิว ซูหลุน 2551 แนวคิดหลักอมตะวรรณคดีจีน ความฝันในหอแดง วารสารจีนวิทยา ปีที่ 2 หน้า 50-60
ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, คมสัน สนองพงษ์ 2559 โซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศจีน วารสารธุรกิจปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 199 - 214
ชุติระ ระบอบ, ชีรวิทย์ สุรีรัตนันท์, พิษณุ วรรณกูล 2562 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารธุรกิจปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 198-215
ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2554 สาระสำคัญเชิงวิทยาศาสตร์ในคติความเชื่อฮวงจุ้ย วารสารวิชาการ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 1 - 10
ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล 2555 ข้อคิดจากการศึกษาทางการทหารของจีน เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 หน้า 26-35
ซาน เห่วยซู, ชรินทร์ มั่งคั่ง, จารุณี มณีกุล 2562 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางวัฒนธรรมจีนของนักเรียนไทย วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 หน้า 121-136
เซียวเล้งยี้ 2550 “อาคิว ตัวละครอมตะในชีวิตจริง”ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 หน้า 28-30
ญาณาธิป เตชะวิเศษ 2558 ความหมายของ "ขบวนการขงจื๊อสมัยใหม่" วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 245-269
ฐิติมา กมลเนตร, อุมาพร ใยถาวร 2561 การประกอบสร้างความเป็นจีนในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรมในชุดรวมเรื่องสั้นขนาดยาวเรื่อง Beautiful Days ของ เถิง เสี่ยวหลาน วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 3309-3324
ฐิติวรรณ ชีววิภาส 2557 การศึกษาปริมาณของโครงสร้าง “คำบอกจำนวน+คำลักษณนาม (+คำนาม)” ที่มีคำกริยาวิเศษณ์ทำหน้าที่ขยายในภาษาจีนสมัยใหม่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 118-150
ฑภิพร สุพร 2562 การแข่งขันทางอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนในยุคโอบามา : ข้อจำกัดของพันธมิตรอเมริกัน และความท้าทายเรื่องการ (ไม่) เลือกข้างในอุษาคเนย์ วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 หน้า 304-322
ฑภิพร สุพร 2560 ย้อนพินิจการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 85-113
ณฐ บุญธนาธีรโรจน์ 2561 แนวทางการเรียนการสอนวิชาการพูดภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิผล: กรณีศึกษาในชั้นเรียนวิชาการพูดภาษาจีนระดับต้น วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 97-100
ณฐกมล ตนุพันธ์ 2560 ศึกษาวิเคราะห์คุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์ ตามหลักพระพุทธศาสนาของ ตัวละคร กวนอู ที่ปรากฏในวรรณกรรม เรื่อง สามก๊ก วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 หน้า 13 - 21
ณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล 2563 เทพเจ้าจิ่วหวางฝัวจู่ผลงานของช่างเป๋งซ้ง ดำรงวิชาการ
ณัฏฐนิจ แช่มสุวรรณวงศ์ 2556 "?"ที่ไม่ได้แสดงความหมายถึงจำนวนตรงตามตัวเลขที่ปรากฏในระดับประโยค——การศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่ 7 หน้า 28-48
ณัฐกร วิทิตานนท์ 2558 มังกรผงาด : ว่าด้วยการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดย รถยนต์ในลุ่มน้ำโขงตอนบน วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 หน้า 40 - 65
ณัฐกานต์ ทวีวัฒนเศรษฐ์ 2563 การศึกษาแบบเรียนรายวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในด้านความสอดคล้องและต่อเนื่องกับแบบเรียนรายวิชาภาษาจีนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา ให้มีความพร้อมทางทักษะภาษาแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 421-486
ณัฐชุดา เดชพ่วง, กนกพร ชัยประสิทธิ์ 2561 ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 333-340
ณัฐฌาภรณ์ เดชราช 2562 ข้อบกพร่องเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์ในการใช้ภาษาไทยสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์การเงินยูนนานประเทศจีน วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 หน้า 165-176
ณัฐนันท์ ติยานนท์ 2557 การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายจีน เจีย กับฉบับแปลภาษาไทย บ้าน วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 หน้า 1-26
ณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์, สุภัค มหาวรากร, ธเนศ เวศร์ภาดา 2561 ลักษณะเด่นในนวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วารสารนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 152-181
ณัฐปภัสร์ ชาญนนทวัฒน์, สุภัค มหาวรากร, ธเนศ เวศร์ภาดา 2560 ความดีเป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืน: นวนิยายแปลจีน พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 133-140
ณัฐพร แซ่เตีย, ธัญภา พลานุกูลวงศ์, บุญทิวา จันทรเจริญ 2559 การเปรียบเทียบประสิทธิผลทางการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนที่ไปเรียนในประเทศจีนกับผู้เรียนในประเทศไทย วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า132-160
ณัฐพล ขันธไชย, พนิดา ชินสุวพลา, นิคม เจียรจินดา 2561 ความมหัศจรรย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 19 ฉบับพิเศษ หน้า 161-177
ณัฐวุฒิ เลาห์เจริญบัณฑิต 2562 แนวคิดในการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและสังคมจีนของอ้าย เว่ยเว่ย ผ่านผลงานศิลปะ วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 911-925
ดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์, Huang Guomei 2561 ภาพสะท้อนชีวิตรักและการแต่งงานของชาวจีนผ่านคำสแลงในแต่ละยุค วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 หน้า 87-94
ดารณี อ่อนชมจันทร์ 2547 ความร่วมมือ ด้านการแพทย์พื้นบ้านระหว่างกองการแพทย์พื้นบ้านกับสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไต (Dai) เขตปกครองพิเศษไต สิบสองปันนา เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 75 - 83
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ 2543 "ค้าหญิงจีนข้ามชาติในประวัติศาสตร์สังคมไทย" ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 หน้า 26-39
ดำรงพล อินทร์จันทร์ 2558 "หนงจื้อเกา" : สำนึกทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และเครื่องมือทางวัฒนธรรมของชาวนุงในจีน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 9-28
ดุษฎี วรธรรมดุษฎี 2562 บทวิจารณ์หนังสือ “China’s Asian Dream: Empire building along the silk road.” วารสารพัฒนาสังคม JSD ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 หน้า 235-242
เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์, สุวิมล ห้วงเกษม, นฤมล อรชร, พรฤดี สิทธิพงศ์, รุจิกา บุญเชิด 2562 สื่อการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์สําาหรับการเรียนภาษาจีนพื้นฐานแบบพินอิน วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 หน้า 22-31
ตรีศูล เกษร, ศุภกร ทาพิมพ์, อนงครัตน์ บังศรี 2562 การวิเคราะห์เปรียบเทียบวากยสัมพันธ์ประโยคเปรียบเทียบที่ใช้บุพบท “?” ในภาษาจีนและ “กว่า” ในภาษาไทย วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 หน้า 91-102
ไตรทิพย์สุดา เสนาธรรม, ศันสนีย์ เอกอัจฉริยา 2562 มโนอุปลักษณ์ (หน้า) ในสำนวนจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 47-69
ถาวร สิกขโกศล 2556 สุภาษิตขงจู๊ บานแพนก และ นางเคงเกียงสอนบุตร เป็นบทที่หก ในโกบุญหวม วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 1-24
ถาวร สิกขโกศล 2556 หลี่มี่ กวีร้อยแก้วยอดกตัญญู วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 88-96
ถาวร สิกขโกศล 2554 ประวัติงิ้วในเมืองไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 1 ถึง 21
ถาวร สิกขโกศล 2553 “ภาษาแต้จิ๋ว (4) ลักษณะภาษาแต้จิ๋ว” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 หน้า 158-168
ถาวร สิกขโกศล 2553 “ภาษาแต้จิ๋ว (5) ลักษณะภาษาแต้จิ๋ว” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 หน้า 158-168
ถาวร สิกขโกศล 2552 “อัตลักษณ์จีนแต้จิ๋ว (2) : วัฒนธรรมสำแดงอัตลักษณ์จีนแต้จิ๋ว” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 หน้า 162-169
ถาวร สิกขโกศล 2552 “อัตลักษณ์จืนแต้จิ๋ว (3): วัฒนธรรมสำแดงอัตลักษณ์จีนแต้จิ๋ว” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 หน้า 139-143
ถาวร สิกขโกศล 2552 “ภาษาแต้จิ๋ว (1)” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 12 หน้า 140-150
ถาวร สิกขโกศล 2552 “ไซอิ๋ว ยอดนิยายมหัศจรรย์ (2)” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 11 หน้า 154-168
ถาวร สิกขโกศล 2552 “ภาษาแต้จิ๋ว (2) ความเป็นมาของภาษาแต้จิ๋ว” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 หน้า 158-168
ถาวร สิกขโกศล 2552 “อัตลักษณ์จีนแต้จิ๋ว (4)” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 7 หน้า 156-169
ถาวร สิกขโกศล 2552 “อัตลักษณ์จีนแต้จิ๋ว (5)” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 8 หน้า 152-168
ถาวร สิกขโกศล 2552 “อัตลักษณ์จีนแต้จิ๋ว (1)” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 หน้า 158-169
ถาวร สิกขโกศล 2552 “จีนซัวบ้วย : สาขาหนึ่งของจีนแต้จิ๋ว” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 9 หน้า 159-168
ถาวร สิกขโกศล 2552 “ไซอิ๋ว : ยอดนิยายมหัศจรรย์” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 10 หน้า 110-120
ถาวร สิกขโกศล 2552 เผียนเหวิน: คำประพันธ์พิเศษของจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 หน้า 134-140
ถาวร สิกขโกศล 2551 “วิวัฒนาการของรูปลักษณ์อักษรจีน” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 12 หน้า 146-160
ถาวร สิกขโกศล 2551 “แต้จิ๋ว จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 4 หน้า 143-151
ถาวร สิกขโกศล 2551 “กากี่นั้ง” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 หน้า 124-131
ถาวร สิกขโกศล 2551 “ถิ่นแต้จิ๋ว (1) : แต้จิ๋วในอดีต” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 หน้า 127-131
ถาวร สิกขโกศล 2551 “ถิ่นแต้จิ๋ว (2): จากอดีตสู่ปัจจุบัน” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 8 หน้า 144-149
ถาวร สิกขโกศล 2551 “ถิ่นแต้จิ๋ว : ภูมิศาสตร์แต้จิ๋ว (1)” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 29 ฉบับที่ 9 หน้า 158-169
ถาวร สิกขโกศล 2551 “คนแต้จิ๋ว (1) คนแต้จิ๋วคือใคร” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 หน้า 142-151
ถาวร สิกขโกศล 2550 “เป้าปุ้นจิ้นกับวัฒนธรรมชื่อของคนจีน” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 หน้า 161-16
ถาวร สิกขโกศล 2550 “เช็งเม้ง : เทศกาลคารวะบุพการี” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 หน้า 158-169
ถาวร สิกขโกศล 2549 “ตงจื้อ : เทศกาลเจริญวัย” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 หน้า 136-142
ถาวร สิกขโกศล 2549 “เต้าอวิ้นโหลว : จุดบรรจบของจักรวาลวิทยากับสถาปัตยกรรมจีน” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 27 ฉบับที่ 11 หน้า 156-169
ถาวร สิกขโกศล 2549 “สารทจีน : เทศกาลสำคัญที่กำลังลบเลือน” ใน ศิลปวัฒนธรรม วารสารศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 27 ฉบับที่ 10 หน้า 87-101
ถาวร สิกขโกศล 2549 สามก๊ก: จากวรรณคดีเอกของจีนมาเป็นวรรณคดีเอกของไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 117-135
ทรรศนีย์ โมรา, นิธิเมธ เมธาภิวัชร์, Xiao Lin Fang, Li Li Jia, ณัฐนันท์ เจียรประดิษฐ์ 2562 หนังสือเเบบเรียน“BOYA CHINESE”ในมุมมองการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและความพึงพอใจของผู้ใช้หนังสือแบบเรียนเล่มนี้ วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 1248-1261
ทัศน์ธนิต ทองแดง, อุมาพร เกียรติกิระขจร 2561 ละครสงครามนางใน บทสะท้อนสำนึกสตรีจีนต่ออำนาจชายเป็นใหญ่ในศตวรรษที่ 21 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 หน้า 137-169
ทิพย์ภากรณ์ ใจวัน, สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ 2561 การพัฒนาระบบการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 หน้า 167-176
ธนนันท์ บุ่นวรรณา 2560 “จีน”ในมุมมองของเวียดนามจากปี 1979 ถึงหลังทศวรรษ 1990 : ศึกษาจากหนังสือ S? th?t v? Vi?t Nam-Trung Qu?c trong 30 n?m qua และงานเขียนทางวิชาการหลัง สิ้นสุดสงครามเย็น วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 135-206
ธนานันท์ ตรงดี, วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง, อุไรวรรณ แซ่ว่อง, จรรยา ดุลยะลา, ย่าผิง ซู 2563 การขยายความหมายของคำว่า แม่ ในภาษาไทย ภาษาลาว และภาษาจีน วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 53-79
ธนานันท์ ตรดี, หวาง หยาง หมิง 2557 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากัม-ไทกับภาษาเยว่ถิ่นชินเหลียน วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 1 - 9
ธวัชไชย ปานดำรงค์ 2553 การศึกษาลวดลายศิลปกรรมจีน วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 หน้า 15 - 28
ธัชพงศ์ เภกะสุต 2560 ความสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อความมั่นคงด้านเส้นทางขนส่งพลังงานของจีน วารสารการบริหารปกครอง ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 483-510
ธัญญารัตน์ มะลาศรี 2562 เปรียบเทียบทัศนคติที่เกี่ยวกับความรักและการแต่งงาน กรณีศึกษาสำนวนสุภาษิตไทย-จีน วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 135-144
ธัญสุดา เทพกุล 2561 การมุ่งสู่ตะวันออกของรัสเซียและความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีน หลังสงครามรัสเซีย-จอร์เจียในปี 2008 วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 112 - 139
ธันยมัย เจียรกุล 2562 มิติทางวัฒนธรรมของชาวจีนที่มีผลต่อความคาดหวังคุณภาพการบริการของธุรกิจร้านอาหารไทย วารสารธุรกิจปริทัศน์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 196-212
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี 2563 การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของหน่วยสร้างกริยา-ผลเพื่อการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 หน้า 61-81
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี 2555 การใช้ตัวแบบโครงสร้างมูลฐานของเหตุการณ์กับการสอนส่วนเสริมบอกผลในภาษาจีน วารสารจีนวิทยา ปีที่ 6 หน้า 177-201
ธีรวัฒน์ ธีรพจนี 2551 การศึกษาและออกแบบการสอนสำนวนจีนที่ใช้โดยทั่วไปจากคลังข้อมูลภาษา กรณีศึกษาของนักศึกษาไทย วารสารจีนวิทยา ปีที่ 2 หน้า 82-116
ธีรวัตร วุฒิพัฒนานนท์, สมบัติ กุสุมาวลี 2561 การวิเคราะห์ภาวะผู้นำของผู้นำในวรรณกรรมสามก๊ก วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 110-142
ธีระ สินเดชารักษ์ 2558 ผู้สูงอายุในสังคมจีน: การจัดสวัสดิการ ต้นแบบการดูแล และกิจกรรมทางสังคม วารสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 หน้า 1 ถึง 32
ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์, ทิพย์สุดา เมธีพลกุล 2551 เชาวน์ในการแก้ปัญหา (AQ) เชาวน์อารมณ์ (EQ) และบุคลิกภาพของ นักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศไทยกับนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศจีน วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 1-17
นงลักษณ์ ลิ้มศิริ 2561 เล่าเรื่องของชาติจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน : "จีนโบราณ" ในจีนสมัยใหม่ วารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 หน้า 7 ถึง 22
นพเก้า สิรินธรานนท์ 2556 การออกเสียงวรรณยุกต์ภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย : กรณีศึกษา หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 147-162
นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง, ณัฐพงศ์ พืชภูมิ 2563 หลักคุณธรรมความกตัญญูของขงจื๊อที่สะท้อนผ่านความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 73-88
นภ อึ๊งโพธิ์ 2560 จอมยุทธหญิงเนี่ยอิ่นเหนียง: จากถังฉวนฉีสู่ภาพยนตร์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 56-82
นภ อึ๊งโพธิ์ 2555 ท่องพิพิธภัณฑ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 หน้า 244-258
นภ อึ๊งโพธิ์ 2549 วัฒนธรรมการบูชาโทเท็มของชนชาติกลุ่มน้อยในจีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 หน้า 155-183
นมลรัตน์ แย้มวงศ์ 2563 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการเรียงลำดับคำของหน่วยขยาย ในภาษาจีนและภาษาไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 113-156
นมลรัตน์ แย้มวงศ์ 2560 ศึกษาความหมายและหลักการใช้คำลักษณนามในภาษาจีนกลางที่เป็นปัญหากับนักศึกษาไทย กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 127-168
นรชาติ วัง 2561 บทบาทรัฐบาลท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคปัจจุบัน : กรณีศึกษามณฑลยูนนาน วารสารการบริหารท้องถิ่น ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 หน้า 23-38
นริศ วศินานนท์ 2559 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 263-287
นริศ วศินานนท์, สุกัญญา วศินานนท์ 2560 วิเคราะห์รูปแบบคำย่อจาก 4 พยางค์เป็น 2 พยางค์ในภาษาจีนปัจจุบัน วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 94-104
นริศรา แสงเทียน, เมชฌ สอดส่องกฤษ 2560 ภาพสะท้อนการสื่อสารของรัฐบาลเพื่อการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเอื้อเฟื้อในสังคมจีนปัจจุบัน วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 185-220
นฤมิตร สอดศุข 2551 "ผีเสื้อ" และ "เมฆหินน้ำไหล": นวนิยายฉายภาพเปรียบสังคมจีน "ยุคปฏิวัติวัฒนธรรม" กับ "ยุคสี่ทันสมัย" วารสารเอเชียตะวันออกศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 115-134
นลิน ลีลานิรมล 2554 การศึกษาปัญหาในการแปลวรรณกรรมแฟนตาซีจีนเป็นไทย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 84-111
นลินทิพย์ เขียวขำแสง 2559 ปริทัศน์คำเติมในภาษาจีนสมัยใหม่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 239-267
นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล 2562 การศึกษาวิธีการสื่อความหมายว่า “ทำให้” ในภาษาจีนและภาษาไทยผ่านมุมมอง งานแปลจีน-ไทย: กรณีศึกษางานแปลจากวารสารสถาบันขงจื่อ วารสาร Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 หน้า 1164-1187
นลินทิพย์ วิภาวัฒนกุล 2560 ปริทัศน์การศึกษาโครงสร้าง “?……?” ในภาษาจีน วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ หน้า 282-293
นวภู แซ่ตั้ง 2561 ว่าด้วยความรักเชิงกามารมณ์ (EROS) : มุมมองจากปรัชญาเต๋าและขงจื่อ วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 หน้า 505-519
นัทธนัย ประสานนาม 2555 วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส: ชิกลิทเชื้อสายตะวันออกของหลิวจงเวย วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 หน้า 186-198
นัทธนัย ประสานนาม 2554 เรื่องเล่า ครอบครัว และความทรงจำ : อัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของผู้หญิงไทยเชื้อสายกวางตุ้งในนวนิยายเรื่องรอยวสันต์ของ ยุวดี ต้นสกุลรุ่งเรือง หนังสือรวมบทความวิชาการ สัมมนาจีนศึกษา "พลวัฒแห่งภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรม" หน้า 149-169
นัทธนัย ประสานนาม 2554 โรงรับจำนำหมายเลข 8: นวนิยายรักเหนือธรรมชาติของเซินเสว่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 หน้า 177-185
นันท์นภัส จิวลวัฒน์, สุมิตร ดุรงค์พงษ์ธร 2562 กลไกการระงับความรู้สึกเจ็บปวดตามหลักวิทยาศาสตร์ของการฝังเข็ม วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 หน้า 527 - 541
นันท์ภัชอร ภูมิธรรมรัตน์ 2561 การเมืองเรื่องเพศสถานะในนวนิยายโรมานซ์ข้ามเชื้อชาติไทย-จีน เรื่อง กนกลายโบตั๋น วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 249-282
นันทิกานต์ เหมือนจันทร์, กนกพร นุ่มทอง 2562 การศึกษาเปรียบเทียบละครโทรทัศน์ "รักใสใสหัวใจสี่ดวง" เวอร์ชั่นไต้หวัน ค.ศ. 2001 เวอร์ชั่นจีนแผ่นดินใหญ่ ค.ศ. 2009 และ 2018 วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 50-77
นันทิดา จงมีสุข 2555 วีรบุรุษ : ภาพแทนอุดมคติในนวนิยายกำลังภายใน เรื่องฤทธิ์มีดสั้น ของโก้วเล้ง วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 23 หน้า 14-32
นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส 2563 วิกฤตความเป็นชายในนวนิยายเรื่อง อกโตสะโพกใหญ่ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 82-107
นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส 2563 การศึกษาปัญหาเสรีภาพในช่วงการระบาดของโควิด-19 ใน ไดอารี่ล็อกดาวน์อู่ฮั่น วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 174-206
นัยน์พัศ อธิษฐ์พัส 2558 คุณค่าของสตรีในนวนิยายเรื่อง “ทัณฑ์ไม้จันทน์” ของมั่วเหยียน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 8 ปีที่ 1 หน้า 171-195
นารีรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร, สมชัย ภัทรธนานันท์, ชยันต์ วรรธนะภูติ 2561 ผู้ค้าจีนกับการสร้างตลาดและวงจรทางการค้าในนครหลวงเวียงจัน วารสารบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 138-152
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2561 การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของผู้เรียนชาวไทย: กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 283-314
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2561 วัฒนธรรมอาหารโต๊ะจีนในงานฉลองมงคลสมรสของ ชาวไทยเชื้อสายจีนในอําเภอเบตง จังหวัดยะลา วารสารวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 หน้า 145 - 171
นารีรัตน์ วัฒนเวฬุ 2555 ชีวิตของนางกำนัลในราชสำนักจีน วารสารรูสมิแล ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 หน้า 91 - 95
นำโชค บุตรน้ำเพ็ชร 2562 การพัฒนาวิชาชีพครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยตามกรอบมาตรฐานครูสอนภาษาจีนระดับสากลของฮั่นปั้น วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 298-320
น้ำฝน จันทร์นวล 2556 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 หน้า 53-60
นิจพร จันทรดี, โสภี อุ่นทะยา, ธนานันท์ ตรงดี 2558 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาจีน เพื่อความเข้าใจด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของฮันเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 หน้า 133 - 143
นิพนธ์ ทรายเพชร 2557 จีนส่งอวกาศฉางเอ๋อลงดวงจันทร์ นิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 186 หน้า 53-55
นิพนธ์ ศศิภานุเดช 2561 ประวัติศาสตร์คริสตศาสนาในแดนมังกร : จากรัฐจารีตสู่รัฐสมัยใหม่ วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 22-39
นิภาพร รัชตพัฒนากุล 2563 ชาวสยาม ทวายสวามิภักดิ์ และกวางตุ้งรีปับลิก: การเผชิญหน้าของราษฎรกับรัฐบาลเพื่อสิทธิที่ดินในเมืองกรุงเทพ วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 34 - 64
นิยม รัฐอมฤต 2556 สำรวจปรัชญา การเมืองการปกครองจีน วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 หน้า 33 - 51
นุกูล ธรรมจง 2559 บทบาทของศูนย์การเรียนรู้ดนตรีจีนและวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีที่มีต่อการหลอมรวมความเป็นชาติพันธุ์จีน วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ หน้า 18-24
นุจรีย์ สุทธิพันธ์ 2560 นัยยะแห่ง “สีสัน” ในข้าวฟ่างสีเพลิง สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 หน้า 75-90
บรรจง ไชยลังกา 2559 ระเบียบโลกใหม่ของจีน : วิเคราะห์ตามทฤษฎีสัจนิยมใหม่ วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 19-29
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ 2562 การสร้างสื่อภาพนูนอักษรจีนเพื่อเสริมจินตภาพในทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 หน้า 137-154
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ 2560 การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ระหว่างลักษณนาม จีน - ไทย “? [k?]” และ “เม็ด” วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 หน้า 1 ถึง 33
บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ 2557 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการเรียนคำเสริม “?” ในภาษาจีนของนักเรียนไทย โดยการใช้ทฤษฎีจิตวิสัยทางภาษา วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 151-186
บาหยัน อิ่มสำราญ 2559 มโนทัศน์เรื่อง “อำนาจ” ในวรรณกรรมพงศาวดารจีนเรื่อง “เลียดก๊ก” วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 หน้า 26-33
บุรินทร์ ศรีสมถวิล 2563 การก้าว “ไม่” ข้ามความเป็นอื่นด้านภาษาใน คำบรรยายใต้ภาพภาษาจีนซีรีส์เรื่อง “เกียร์สีขาวกับกาวน์สีฝุ่น” วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 509-547
บุรินทร์ ศรีสมถวิล 2562 การก้าว "ไม่" ข้ามความเป็นอื่นด้านภาษาในพระราชนิพนธ์เรื่อง "แก้วจอมซน" ฉบับพากย์จีน วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 หน้า 259-315
บุรินทร์ ศรีสมถวิล 2559 พินิจคำพิพากษาฉบับพากย์จีนสองสำนวน : การศึกษาเปรียบเทียบ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 91-183
บุรินทร์ ศรีสมถวิล 2556 การศึกษาเปรียบเทียบการแปลสำนวนในเฟิงเสินเหยี่ยนอี้กับ ห้องสินฉบับพากย์ไทยสมัยรัชกาลที่สองและสำนวนแปลของ วิวัฒน์ ประชาเรืองวิทย์ วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 182-216
เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน 2563 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายของคำกริยาที่ใช้มือกระทำในภาษาจีน วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 หน้า 26-52
เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน 2561 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์คำเกี่ยวกับอวัยวะในภาษาจีนกับภาษาไทย วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 184-211
เบญญาทิพย์ ศุภะกะลิน 2561 ข้อผิดพลาดการใช้คำกริยาวิเศษณ์พ้องความหมายในภาษาจีนของผู้เรียนชาวไทย วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 หน้า 92-116
ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 2556 แนวทางแห่งสันติวิธีในปรัชญามั่วจื่อ: ความรัก ความเท่าเทียม ผลประโยชน์ และครรลองธรรม วารสารจีนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 หน้า 25-52
ปฐมพร ฉิมพาลี, อุทิศ บำรุงชีพ, วิมลรัตน์ จตุรานนท์ 2562 การพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 หน้า 127 - 138
ปณต แสงเทียน 2558 ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน : ความเกี่ยวข้องต่ออาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วารสารรัฏฐาภิรักษ์ ปีที่ 57 ฉบับที่ 3 หน้า 49-61
ประจิตร ป้อมอรินทร์ 2563 ความสัมพันธ์ไทย - จีนสมัยโบราณ และการท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 169 - 180
ประทีป ฉายลี 2556 บทบาทชาติพันธุ์ไท (ไต) และสถานะของไทศึกษากับการสร้างความสัมพันธ์จีน-ไทยให้ยั่งยืน หนังสือรวมบทความวิชาการ การประชุมทางวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 1 หน้า 165-182
ประพัฒน์พงษ์ วัชระโสภา, บุญร่วม คำเมืองแสน