Please wait...

กิจกรรมศูนย์

ขอเชิญชวน ส่งบทความวิชาการภาษาไทยเกี่ยวกับจีนศึกษาในด้านต่าง ๆ สำหรับการนำเสนอใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 6  

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.30– 16.30 น.

ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ใบแจ้งความจำนงเสนอบทความ คลิก

ใบแจ้งรายละเอียดการเขียนบทความนำเสนอ คลิก

Template คลิก