Please wait...

กิจกรรมศูนย์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "หลู่ซวิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสังคม"

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 

ณ สถาบันเอเชียะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กำหนดการ คลิก

ลงทะเบียนออนไลน์  คลิก

ใบตอบรับ คลิก