ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

<< Back

ย่ำแดนมังกร

หน้าปกแนะนำหนังสือ

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. 2524
ภาคภาษาจีน พิมพ์เป็นครั้งที่ 3: พ.ศ. 2525
พิมพ์ครั้งที่ 5 ปรับปรุงใหม่: พ.ศ. 2538
หนังสือพระราชนิพนธ์ "ย่ำแดนมังกร" นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลจีน ในระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2524 ในครั้งแรกนี้ เสด็จฯ เยือนกรุงปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน นครซีอาน มณฑลส่านซี นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน และเสด็จฯ เยือนฮ่องกงด้วย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2524 ทรงพระราชนิพนธ์ในตอนท้ายของพระราชนิพนธ์ว่า "บันทึกฉบับนี้เป็นการบันทึกเฉพาะสิ่งที่ข้าพเจ้า "ได้ยินด้วยหู รู้ด้วยตา" เท่านั้น" ...ย่ำแดนมังกร หน้า 345

สารบัญ

ย่ำแดนมังกร คำนำ ฉบับปรับปรุง

คำนำ

ความนำ จากน้ำพริกปลาทูสู่เป็ดปักกิ่ง

วันที่ 1 วันที่ 12 พฤษภาคม 2524 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่วังอนุชน

• ผ่านฮ่องกง
• ถึงกรุงปักกิ่ง
• วังอนุชน
• เทียนถาน
• มหาศาลาประชาชน

วันที่ 2 วันที่ 13 พฤษภาคม 2524 ปีนกำแพงเมืองจีน

• ชมสุสานราชวงศ์เหม็ง
• ชมพิพิธภัณฑ์
• งานเลี้ยงซึ่ง ฯพณฯ จ้าวจื่อหยางเป็นเจ้าภาพ

วันที่ 3 วันที่ 14 พฤษภาคม 2524 งานเลี้ยงในวังหลวงจีนที่ปักกิ่ง

• พบ ฯพณฯ เติ้ว เสี่ยวผิง ที่มหาศาลาประชาชน
• พระราชวังฤดูร้อน อี้เหอหยวน
• ตำหนักของพระนางซูสี
• สถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

วันที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2524 จากปักกิ่งไปซีอาน

• เมืองซีอาน
• พิพิธภัณฑ์พระเจ้าสื่อหวังตี้
• พิพิธภัณฑ์ป้านโพ
• ยาสมุนไพร
• บนภูเขามณฑลส่านซี

วันที่ 5 วันที่ 16 พฤษภาคม 2524 ชมเจดีย์ห่านฟ้าแห่งซีอาน ที่อยู่ของพระถั่งซำจั๋ง

• เจดีย์ห่านฟ้า
• พิพิธภัณฑ์มณฑลส่านซี
• สวนสัตว์
• เมืองเฉิงตู
• ชมโรงงานทอผ้า

วันที่ 6 วันที่ 17 พฤษภาคม 2524 ดูชลประทานเฉิงตู “อาณาจักรสวรรค์”

• มณฑลเสฉวน ดินแดนแห่งวรรณกรรมอมตะ
• การเลี้ยงไหมที่คอมมูนฉงอี้
• การชลประทานของหลี่ปิง
• สะพานสามีภรรยา
• การเพาะปลูก แบบ intensive farming
• จากเสฉวน ถึง คุนหมิง
• อาหารพิเศษ ซุปตุ๊กแก และหมาพะโล้

วันที่ 7 วันที่ 18 พฤษภาคม 2524 ชมป่าหิน

• เรียนภาษาไต่
• นิยายปรัมปราของชนชาติอี๋
• The Chinese Dynasties
• ดูงิ้ว

วันที่ 8 วันที่ 19 พฤษภาคม 2524 ยูนนาน

• การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
• ทะเลสาบคุนหมิง
• วัดอรหันต์ 500

ส่งท้ายก่อนจะสลายตัว

• Chinese Arts and Crafts (H.K.) Ltd.
• ภัตตาคาร โกลเด้นคราวน์

วันที่ 9 วันที่ 20 พฤษภาคม 2524 สวนสมุทร • ชมตู้ปลา สิงโตทะเล และแมวน้ำ

ภาคผนวก 1

• หมายกำหนดการ
• พระราชดำรัส ฯ ณ กรุงปักกิ่ง
• พระราชดำรัส ฯ ณ นครซีอาน
• พระราชดำรัส ฯ ณ นครเฉิงตู
• พระราชดำรัส ฯ ณ นครคุนหมิง

ภาคผนวก 2 มิตรภาพไทย-จีน

• ฯพณฯ ประธานาธิบดีหลี่เซียนเนี่ยน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนประเทศไทย 11-15 มีนาคม 2528

อ้างอิง

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. ย่ำแดนมังกร. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2549 .